Europeiska veckan för regioner och städer  

​Europeiska veckan för regioner och städer är ett fyra dagar långt evenemang som anordnas årligen i Bryssel, där tjänstemän från regioners och städers förvaltningar samt sakkunniga och akademiker kan utbyta bästa praxis och know-how inom området för regional utveckling och stadsutveckling.

Det är också ett erkänt forum för politisk kommunikation när det gäller utvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik, och ett tillfälle att öka beslutsfattarnas medvetenhet om att regionerna och städerna har betydelse i EU:s politikutformning.

Europeiska veckan för regioner och städer är det största europeiska offentliga evenemanget i sitt slag.

Vad händer under evenemanget?

I början av oktober samlas omkring 6 000 deltagare och 600 talare från hela Europa och andra delar av världen i Bryssel för ett program som består av ca 100 arbetssessioner, utställningar och aktiviteter för nätverksbyggande på temat regional och lokal utveckling. Varje år anpassas programmet efter EU:s särskilda dagordning. Deltagandet i evenemanget är gratis.  

Varför en "vecka" för regioner och städer?

Regionerna och städerna medverkar i utarbetandet av det mesta av EU:s politik. Myndigheterna på nivån under den nationella i EU ansvarar för en tredjedel av de offentliga utgifterna (2 100 miljarder euro per år) och två tredjedelar av de offentliga investeringarna (ca 200 miljarder euro), som ofta ska spenderas i enlighet med EU:s rättsliga bestämmelser.

Hur började det hela?

År 2003 uppmanade Europeiska regionkommittén, som är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare, de lokala och regionala representationerna vid EU med säte i Bryssel att öppna sina dörrar samtidigt för besökare som en del av ett gemensamt "Open Days"-koncept. Under årens lopp har initiativet utvecklats till ett viktigt årligt evenemang där Europeiska kommissionen och andra aktörer deltar.

Evenemanget döptes 2016 om till "Europeiska veckan för regioner och städer" och rubriken "Open Days" slopades, detta för att undvika förväxling med det årliga evenemanget "Open days"/"Öppet hus-dagarna" i Bryssel, som anordnas i maj varje år för alla EU-institutioner i anslutning till Europadagen, samt med liknande evenemang som anordnas av kommissionens representationer i medlemsstaterna vid samma tillfälle.

Vilka är arrangörerna?

Europeiska veckan för regioner och städer anordnas gemensamt av Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (GD Regio). Ett ansökningsförfarande för partner inleds i början av året, vanligtvis i januari. Sedan väljs över 200 partner ut från hela Europa: regioner och städer, huvudsakligen indelade i tematiska grupper (regionala partnerskap), företag, finansiella institut, internationella sammanslutningar eller akademiska organisationer. Partnerna ska anordna seminarier av gemensamt intresse som ofta är förknippade med genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-program.

Hur är programmet uppbyggt?

Programmet organiseras runt en gemensam slogan och ett antal underordnade teman. Workshopparna och debatterna anordnas av tre partnerkategorier: 1/ Regionala partnerskap bestående av europeiska regioner eller städer; 2/ institutionella partner på EU-nivå; och 3/ företag, finansiella institut och lokala och europeiska sammanslutningar. Deltagarna och talarna cirkulerar mellan de olika platserna i Bryssel: konferenslokaler, regionala partners lokaler, medlemsstaternas representationer och andra möjliga lokaler.

Vad är "University" (universitetet)?

Det är ett antal workshoppar som anordnas av GD Regional- och stadspolitik, ReK och olika europeiska akademiska nätverk som specialiserat sig på regional utveckling med betoning på den politiska dimensionen. Med hjälp av universitetet skapas medvetenhet och underlättas utbytet mellan akademiker och regionala och lokala företrädare om forskningsresultat inom området för regional utveckling och stadsutveckling och EU:s sammanhållningspolitik.

Sedan 2013 anordnar universitetet dessutom en Master Class för doktorander och unga forskare inom området regional- och stadspolitik. Syftet är att förbättra förståelsen av EU:s sammanhållningspolitik och dess forskningspotential bland ett urval av europeiska doktorander och forskare i början av sin karriär.

Vilka deltar i Europeiska veckan för regioner och städer?

Publiken är särskilt intresserad av regional- och stadspolitik, och består därför till största delen av tjänstemän på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. En typisk deltagare kommer från en regional eller lokal förvaltning, deltar för första gången och reser till Bryssel särskilt för att delta i evenemanget.

Hur uppmuntrar Europeiska veckan för regioner och städer lokala evenemang över hela Europa?

I samband med den Brysselbaserade Europeiska veckan för regioner och städer uppmanas varje regionalt partnerskap att anordna ett lokalt evenemang inom ramen för initiativet "Europa i min region/stad" i form av en medborgardialog eller en politisk debatt och att låta en ledamot av Europeiska regionkommittén delta. Syftet med dessa medborgardialoger är att lyssna till medborgarna och direkt vidarebefordra innehållet i de diskussioner som äger rum i städerna och regionerna.

De lokala evenemangen riktar sig till ett brett spektrum av deltagare, bland annat allmänheten, beslutsfattare, experter, lokala och regionala myndigheter och media, för att öka medvetenheten om effekterna av EU:s politik i regionerna och städerna.

Vilket genomslag har europeiska veckan för regioner och städer fått?

Europeiska veckan för regioner och städers genomslag har ända sedan början utvärderats systematiskt. Deltagarna anser framför allt att informationen från EU-institutionerna är nyttig och att nätverksbyggandet med kolleger från andra länder har betydelse för deras professionella förvaltning av EU-medel. Evenemangets betydelse framgår också av dess märkbara genomslag i media. Under flera år har så många som 300 journalister från hela Europa kommit till Bryssel för att bevaka evenemanget i tidningar, radio, tv och onlinemedier.
Ytterligare information

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".