Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Skriftligt samråd med berörda parter: ”En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025”  

_____________

 

Föredragande: Concepción Andreu Rodríguez (ES–PES)

Regionpresident, Rioja

_____________

 

Allmän bakgrund

Den 5 mars 2020 lade Europeiska kommissionen fram sin strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor i Europa.

Målet med strategin är att uppnå ett jämställt Europa där könsrelaterat våld, könsdiskriminering och strukturell ojämlikhet mellan kvinnor och män inte längre förekommer.

I strategin hänvisar man också till att det i år har gått 25 år sedan undertecknandet av Pekingdeklarationen och Pekingplattformen, samt till målen för hållbar utveckling, inte minst mål 5.

SEDEC-utskottet kommer att anta utkastet till yttrandet "En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025" vid sammanträdet den 9 juli 2020, med Concepción Andreu Rodríguez (ES–PES) som föredragande.

Det främsta syftet med Europeiska regionkommitténs yttrande är att kartlägga de möjligheter och utmaningar som EU:s lokala och regionala myndigheter ställs inför i samband med de politiska åtgärder som planeras inom ramen för den europeiska strategin.

I strategin varken erkänns eller omnämns städernas och regionernas roll som nyckelaktörer när det gäller jämställdhetsåtgärder, och därför bör Europeiska regionkommittén uppmana till ett erkännande av de lokala och regionala myndigheternas ställning som strategiska partner i utformningen, genomförandet och övervakningen av strategin, eftersom de med utgångspunkt i sina ansvarsområden redan bedriver ett omfattande jämställdhetsarbete.


Samrådets syfte

I syfte att beakta olika ståndpunkter och berika yttrandet med synpunkter från regionala och lokala aktörer samt föreningar och organisationer som arbetar med jämställdhetsfrågor skulle föredraganden vilja ställa ett antal frågor till dig inom ramen för ett skriftligt samråd som genomförs med stöd av Europeiska regionkommittén.

Samrådet kommer att inrikta sig på följande frågor, som Concepción Andreu Rodríguez skulle vilja att du besvarade genom att skicka ett e-postmeddelande till sedec@cor.europa.eu senast den 22 maj 2020.

  • Anser du att Europeiska kommissionens strategi inbegriper de främsta tematiska prioriteringarna för EU:s jämställdhetspolitik under de kommande fem åren? Om inte, vilka ytterligare tematiska prioriteringar tycker du bör läggas till?
  • Vilka strukturer, medel och samarbetsformer kan användas för att se till att jämställdhets­perspektivet integreras i alla strategier? Vilka av dessa strategier anser du att de lokala och regionala myndigheterna kan genomföra? Hur skulle Europeiska regionkommittén kunna delta i detta samarbete?
  • Anser du att strategin borde ha en starkare koppling till några av de andra tematiska prioriteringar som fastställts av den nuvarande kommissionen, till exempel den digitala agendan och den europeiska gröna given? Hur kan vi se till att jämställdhet blir en starkare faktor i de politiska strategier och processer som är särskilt viktiga för EU:s framtid, inbegripet de ekonomiska och budgetrelaterade strategierna?
  • Anser du att det är nödvändigt att tillämpa metoder för jämställdhetsrelaterad konsekvensanalys i den fleråriga budgetramen för 2021–2027, den europeiska planeringsterminen och de nationella, regionala och lokala budgetarna? Anser du att de indikatorer som föreslås i strategin är användbara och tillräckliga?
  • Anser du att covid-19 kommer att få särskilda konsekvenser ur jämställdhetssynpunkt (när det gäller distansarbete och omsorg, hälso- och sjukvården osv.)? Om så är fallet, vilka områden anser du kommer att påverkas?
  • Anser du att det finns några punkter, åtgärder, indikatorer, exempel på god praxis eller förslag med koppling till jämställdhet som särskilt behöver lyftas fram?
  • Hur skulle de lokala och regionala myndigheterna kunna involveras i de plattformar och instrument som ingår i strategin, till exempel arbetsgruppen för jämlikhet, programmet för ömsesidigt lärande eller plattformen för mångfaldsstadgor?

_____________


Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat
Dela :
 
Ytterligare information
Text för det skriftliga samrådet med berörda aktörer: En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020-2025
Relaterade evenemang

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-STOPPING-GENDER-BASED-VIOLENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way
Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/OPENING-CONFERENCE-FOSTERING-WOMEN-LEADERSHIP-CHANGING-WORLD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"
Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/RISE-OF-WOMEN-IN-CULTURE-IN-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

„Rise of Women in culture in the Western Balkans“
„Rise of Women in culture in the Western Balkans“

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/CLIMATE-CHANCE-SUMMIT-EUROPE-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022
CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022