Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Skriftligt samråd med berörda parter om ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”  

Europeiska kommissionens meddelande ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”, som antogs i januari 2020, syftar till att inleda en bred debatt om genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Meddelandet är samtidigt en färdplan för de nyckelåtgärder som kommissionen kommer att presentera under 2020–2021. Kommissionen kommer före december 2020 att utarbeta en handlingsplan för 2021 på grundval av bidrag från berörda parter, för att föra fram behovet av fler nya politiska åtgärder, som i förekommande fall ska åtföljas av lagstiftningsförslag på EU-nivå.

Den viktigaste målsättningen är att se till att de tre huvudsakliga omställningar som EU står inför – dvs. klimatneutralitet, digitalisering och demografiska förändringar – hanteras på ett rättvist sätt.

Efter att Europeiska kommissionens meddelande antogs har det emellertid uppstått ett brådskande behov av att hantera en global hälsokris till följd av covid-19-pandemin, och mildra dess enorma socioekonomiska konsekvenser.

Det ovannämnda meddelandet från kommissionen kommer att behandlas i ett särskilt ReK-yttrande för vilket SEDEC-utskottet har utsett sin ordförande, Anne Karjalainen (FI–PES) till föredragande.

Yttrandet ska enligt planerna antas vid SEDEC-utskottets sammanträde den 9 juli och vid plenarsessionen den 12–14 oktober 2020.

Genom detta skriftliga samråd vill Anne Karjalainen samråda med berörda parter och samla in synpunkter för att undersöka följande frågor:

  1. Har er (lokala eller regionala) myndighet/organisation deltagit i genomförandet av en eller flera delar av den europeiska pelaren för sociala rättigheter? Vilka?
  2. Har den sociala pelaren genomförts framgångsrikt inom era verksamhetsområden? Vad skulle kunna förbättras?
  3. Har ni några särskilda kommentarer om styrningen av åtgärderna för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter?
  4. Med avseende på det övergripande temat rättvisa omställningar, vilket (vilka) politikområde(n) skulle ni prioritera (högst 3) i det specifika sammanhang som er lokala eller regionala myndighet/organisation befinner sig i?
  5. Har ni konfronterats med miljöproblem i er stad eller region/organisation? Vilka åtgärder har ni vidtagit för att säkerställa en socialt rättvis grön omställning?
  6. Den digitala omställningen är nu en realitet på fältet. Hur hanterar ni de sociala konsekvenserna av den på lokal och regional nivå?
  7. Europeiska kommissionen har offentliggjort en färdplan för kommande initiativ kopplade till de 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Vad anser ni om denna förteckning? Är den lämplig? Vilka ytterligare åtgärder på EU-nivå skulle ni vilja föreslå?
  8. Har er lokala eller regionala myndighet/organisation påverkats av covid-19-pandemin? På vilket/vilka område/n?
  9. Covid-19-pandemin har fått sociala och ekonomiska återverkningar som är svåra att överblicka. Bör kommissionen planera för ytterligare långsiktiga åtgärder för att stärka arbetsmarknadernas motståndskraft, skydda arbetstillfällen och säkerställa ett effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster på lokal och regional nivå?

Ni ombeds att bidra till detta samråd genom att skicka era svar på ovanstående frågor eller eventuella ytterligare synpunkter till oss via sedec@cor.europa.eu ​senast den 26 maj 2020.Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Dela :
 
Ytterligare information
Samråd med berörda aktörer om Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar"
Relaterade evenemang

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective