Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Skriftligt samråd med berörda parter om Rapporten om hinder för den inre marknaden och Handlingsplanen för efterlevnad av den inre marknaden  

EU:s inre marknad skapades för över 25 år sedan och har varit en hörnsten för EU:s ekonomiska utveckling sedan dess. Den anses vara en av EU:s största framgångar och utgör kärnan i EU:s ekonomiska och politiska integration.

Den inre marknaden har nått en hög nivå av ekonomisk integration i vad som nu är världens största kombinerade marknad. Detta har redan gynnat medlemsstaternas ekonomier samt deras städer och regioner betydligt.

Medborgare och företagare stöter dock fortfarande på hinder som avhåller dem från att fullt ut utnyttja den inre marknadens potential, och nya hinder dyker upp. Om de återstående hindren undanröjdes och befintliga EU-lagar tillämpades effektivt skulle den inre marknaden alltjämt kunna ge betydande ytterligare fördelar för EU:s ekonomi och för dess medborgare.

Kommissionen är medveten om detta och har under årens lopp tagit ett antal initiativ för att ta itu med dessa hinder och förbättra genomförandet och tillämpningen av reglerna för den inre marknaden. Den 10 mars 2020 offentliggjordes två meddelanden om den inre marknaden som en fortsättning på dessa pågående insatser.

I det första, med titeln "Kartlägga och åtgärda hinder på den inre marknaden", kartläggs en rad olika hinder på den inre marknaden ur de europeiska företagens och konsumenternas perspektiv. Man pekar även ut orsakerna till sådana hinder: restriktiva och komplicerade nationella regler, begränsad administrativ kapacitet, ofullständigt införlivande av EU-regler och bristande efterlevnad av dem.

Det andra meddelandet har titeln "Långsiktig handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna". Denna handlingsplan är resultatet av en process som inleddes av Europeiska rådet i mars 2019. Den innehåller över 20 åtgärder för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna, i nära samarbete med medlemsstaterna.

Båda meddelandena ingår i kommissionens policypaket för att hjälpa Europas industri att genomföra omställningarna mot klimatneutralitet och digitalt ledarskap. Det industripolitiska paketet och SMF-strategin kommer att kommer att behandlas i två separata yttranden från Europeiska regionkommittén (ReK).

De ovan nämnda meddelandena om den inre marknaden kommer att behandlas i ett särskilt ReK-yttrande för vilket ECON-utskottet utsett Tadeusz Truskolaski (EA–PL) borgmästare, Białystok, till föredragande.

Yttrandet ska enligt planerna antas vid ECON-utskottets sammanträde den 24 juni 2020 och vid plenarsessionen den 12–14 oktober 2020.

Genom detta skriftliga samråd skulle Tadeusz Truskolaski vilja samråda med berörda parter och samla in deras synpunkter för att undersöka följande frågor:

Frågor

  1. Anser du att kommissionen har kartlagt alla relevanta hinder för den inre marknaden och fastställt rätt prioriteringar i sina meddelanden om den inre marknaden av den 10 mars 2020? Om inte, vad saknas och varför?
  2. Bör kommissionen överväga nya lagstiftningsförslag för att ta itu med hindren för den inre marknaden och förbättra genomförandet av inremarknadsreglerna? Vilken typ av initiativ bör i så fall övervägas?
  3. Hur kan vi bättre skydda den inre marknaden mot otillåten ekonomisk verksamhet som utförs av regeringar och enheter från tredjeländer? Hur kan vi bättre skydda den inre marknaden mot dumpning på världsmarknaden?

Ni ombeds att bidra till samrådet genom att skicka era svar på ovanstående tre frågor eller eventuella ytterligare synpunkter till oss via econ@cor.europa.eu senast den 20 maj 2020 kl. 15.00.

Observera också att Tadeusz Truskolaski och hans team på begäran och när så är lämpligt finns tillgängliga för möten och utbyten online.

Med vänlig hälsning

 

ECON-utskottets sekretariat​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade evenemang

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/EUROCHAMBRES-COMPETITIVENESS-COMPASS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EUROCHAMBRES Competitiveness Compass
EUROCHAMBRES Competitiveness Compass