Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Välkommen till Europeiska regionkommittén (ReK)  

​Den nya mandatperioden

ReK:s ledamöter och suppleanter utses för en period på fem år, vilket är ReK:s mandatperiod. Nästa mandatperiod inleds den 26 januari 2020 och kommer att pågå till och med den 25 januari 2025. I början av en ny mandatperiod utses alla ReK-ledamöter, och alla organ, inklusive presidiet, utskotten, arbetsgrupperna och de mellanregionala grupperna, måste återinrättas. En ny ordförande, en ny första vice ordförande och ett nytt presidium väljs av ledamöterna vid den första plenarsessionen.

ReK i korthet

ReK är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Sedan 1994 har kommittén haft till uppgift att företräda och främja de lokala och regionala myndigheternas intressen inom ramen för EU:s beslutsprocess. Från sitt huvudkontor i Bryssel bidrar ReK på så sätt till att skapa en allt fastare sammanslutning mellan Europas folk och regioner och lokalområden, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

ReK-ledamöternas roll

ReK:s ledamöter samlas till plenarsessioner i Bryssel för att diskutera och anta yttranden, rapporter och resolutioner. Ledamöter av Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt företrädare för EU:s ordförandeskap bjuds in till plenarsessionerna för a​tt diskutera frågor som är särskilt viktiga för regionerna och städerna.

Ledamöterna deltar i arbetet i ReK:s tematiska utskott och kan utses till föredragande för att utarbeta yttranden.


138:e plenarsessionen

Plenarsessionen i februari 2020 är den konstituerande plenarsessionen för Europeiska regionkommitténs sjunde mandatperiod och kommer att organiseras på ett annat sätt än en vanlig plenarsession.

Den första delen, på eftermiddagen tisdagen den 11 februari, kommer att ägnas åt ReK:s formella konstituerande och åt att anta dagordningen och valbestämmelserna.

Sammanträdet kommer därefter att ajourneras så att de politiska grupperna och de nationella delegationerna kan hålla förberedande sammanträden.

På förmiddagen onsdagen den 12 februari kommer sammanträdet att ägnas åt att välja ordförande, första vice ordförande, övriga vice ordförande och övriga presidiemedlemmar.

Efter det första sammanträdet i ReK:s nya presidium kommer plenarsessionen att återupptas kl. 14.30 med flera politiska diskussioner, bland annat en debatt om konferensen om Europas framtid, med deltagande av Dubravka Šuica, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för demokrati och demografi. Plenarförsamlingen kommer också att diskutera och rösta om resolutioner och de yttranden som är förtecknade nedan.

De nya utskotten kommer att tillsättas på förmiddagen torsdagen den 13 februari.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade evenemang

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/COR-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

CoR-UK Contact Group meeting
CoR-UK Contact Group meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

From local to global: fostering women's leadership in a changing world
From local to global: fostering women's leadership in a changing world

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/NEW-CHAPTER-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

A new chapter for participatory democracy
A new chapter for participatory democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/WEBINAR-CEF-RENEWABLE-ENERGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects
Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects