Konferensen om Europas framtid och regionernas och städernas roll 

Som det EU-organ som företräder den förvaltningsnivå som är närmast medborgarna är Europeiska regionkommittén fast besluten att spela en viktig politisk roll.

Konferensen om Europas framtid

Innehåll

​​​​​Om konferensen

”Föra EU närmare medborgarna” är Europeiska regionkommitténs (ReK) politiska huvudprioritet, och konferensen om Europas framtid är det viktigaste evenemanget för att åstadkomma detta. Konferensens flerspråkiga digitala plattform gör det möjligt för människor att samtala och diskutera sina förslag om nio politiska ämnen på de 24 officiella EU-språken.

Som det EU-organ som företräder den förvaltningsnivå som är närmast medborgarna är kommittén fast besluten att spela en viktig politisk roll i konferensen genom sina representanters aktiva deltagande i styrelsen och konferensens plenarförsamling . Dessutom kommer drygt 120 lokala och gränsöverskridande medborgardialoger att hållas, och idéerna och rekommendationerna från dessa kommer att laddas upp till plattformen.

Målet för ReK:s delegation i konferensens plenarsammanträden är att nå ut till de övriga 420 delegaterna för att stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i EU:s demokratiska funktionssätt och främja EU-politikens territoriella dimension. Nedan följer en översikt över vad som är viktigt för EU:s regioner och städer i förhållande till konferensens nio diskussionsämnen.

Klimatförändringar och miljö

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Målet att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050 genom den ”europeiska gröna given” måste vara anpassat till lokala förutsättningar. De lokala och regionala myndigheterna genomför 70 % av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna och 90 % av klimatanpassningspolitiken. EU:s territorier är olika och därför behövs en nedifrån och upp-strategi för att subsidiaritetsprincipen ska följas och samtidigt ge den flexibilitet som krävs för att anpassa sig till olika behov. Regionerna och städerna befinner sig i en privilegierad ställning eftersom de arbetar direkt med människor och främjar en förändring i medborgarnas beteende i riktning mot hållbarhet.

Vad rekommenderar ReK?

ReK ger EU-institutionerna råd om lagstiftning och politik genom yttranden som tar hänsyn till lokala och regionala förvaltningars särskilda situation och behov. Frågor som rör klimatförändringar och miljö behandlas av utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) . Bland Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020–2025 finns ”Bygga motståndskraftiga samhällen” som ett av tre huvudämnen. Det bygger på det aktuella initiativet ”den gröna given på lokal nivå” – en arbetsgrupp som består av tretton lokalt och regionalt folkvalda representanter.

Vad gör EU?

Läs mer: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Hälso- och sjukvård

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Lokala och regionala myndigheter organiserar och tillhandahåller hälso- och sjukvård lokalt. På många platser leder de också, utövar tillsyn över och finansierar vårdpersonal och vårdinrättningar. Denna hälso- och sjukvårdsinfrastruktur och dessa hälso- och sjukvårdssystem, som tänjts till bristningsgränsen pga. pandemin, måste omprövas så att de blir mer motståndskraftiga. De är själva hörnstenen i den europeiska hälsounionen , där alla EU-länder tillsammans förbereder sig för och svarar på hälsokriser, där medicinska förnödenheter är tillgängliga, ekonomiskt överkomliga och innovativa och där alla arbetar tillsammans för att förbättra förebyggande, behandling och eftervård av sjukdomar såsom cancer.

Vad rekommenderar ReK?

Kommittén efterlyser en öppen debatt om strukturen för EU:s hälsopolitik. I linje med EU-medborgarnas krav stödde kommittén EU:s fristående hälsobudget och rekommenderade att hälso- och sjukvårdssystemen skulle krissäkras. Detta innebär i praktiken en förstärkning av EU:s tillverkningskapacitet och en uppbyggnad av strategiska lager för att trygga tillgången till läkemedel, både under normala förhållanden och i kristider. Kommittén vill se snabbare framsteg när det gäller förebyggande hälsovård och e-hälsa, och begär att förändringar görs i det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet för att göra det mer tillgängligt och motståndskraftigt som ett viktigt inslag i gränsregionernas beredskap och insatser.

Vad gör EU?

Läs mer: https://futureu.europa.eu/processes/Health

En starkare ekonomi, social rättvisa och arbetstillfällen

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Skillnaderna mellan och inom EU:s regioner och städer när det gäller ekonomiska resultat och sysselsättning varierar avsevärt, och detta är anledningen till att EU har inrättat sammanhållningspolitiken och sammanhållningsfonder för att minska dessa skillnader. Dessutom upplever EU för närvarande sin allvarligaste hälsorelaterade, miljörelaterade, ekonomiska och sociala kris, som påverkar EU:s territorium på olika sätt och riskerar att ytterligare öka de befintliga skillnaderna. Det räcker inte att agera enbart på EU-nivå: Nyckeln till framgång ligger i händerna på nationella, regionala och lokala myndigheter samt arbetsmarknadens parter och berörda aktörer på alla nivåer. Med tanke på de regionala och lokala myndigheternas centrala roll i genomförandet av sysselsättnings- och socialpolitiken är det absolut nödvändigt att säkerställa en adekvat representation av den lokala och regionala dimensionen i utformningen och genomförandet av EU:s politik.

Vad rekommenderar ReK?

Generellt ger ReK EU-institutionerna råd om lagstiftning och politik genom yttranden som tar hänsyn till lokala och regionala förvaltningars särskilda situation och behov. Frågor som rör social rättvisa och sysselsättning behandlas av utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) . Bland Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020–2025 finns ”Sammanhållning, vårt grundläggande värde” som ett av tre huvudämnen. Det rör genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter , som är ett prioriterat område för kommittén, och har inkluderats som en av prioriteringarna i arbetsprogrammet för 2021. Det är även av yttersta vikt för ReK, eftersom det skulle kunna innebära ett nytt arbetsflöde för EU-institutionerna och gå från en mellanstatlig strategi till en europeisk beslutsprocess.

Vad gör EU?

Läs mer: En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning – Konferensen om Europas framtid (europa.eu)

EU i världen

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Regionerna och städerna påverkas av EU:s yttre förbindelser och av därtill hörande politik, t.ex. handel, säkerhet, migration och samarbete med internationella organisationer såsom FN och OECD. De har också partnerskap med lokala och regionala myndigheter utanför EU och är aktivt involverade i EU-program med utvidgningsländerna, den europeiska grannskapspolitiken, utvecklingssamarbete och förbindelserna med Förenade kungariket. ReK:s arbete, och dess yttranden, närs av diskussionerna och de politiska interaktionerna i de gemensamma organ som ReK har inrättat med externa partner och i särskilda arbetsgrupper. Dessa organ gör det möjligt för ReK att bidra på ett ändamålsenligt sätt till EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

Vad rekommenderar ReK?

ReK kan underlätta dialog och samarbete med lokala och regionala myndigheter i tredjeländer genom att tillhandahålla sakkunskap och ömsesidiga utbyten för att stödja utvecklingen av deras kapacitet och flernivåstyre. För detta använder sig ReK av sådana forum som gemensamma rådgivande kommittéer och arbetsgrupper , konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet (Corleap) , församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) och kontaktgruppen ReK–Förenade kungariket .

ReK efterlyser ett större deltagande av lokala och regionala myndigheter i EU:s förbindelser med tredjeländer för att möta de utmaningar som offentliga förvaltningar står inför, både inom och utanför EU.

Vad gör EU?

Läs mer: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Lokala och regionala myndigheter spelar en avgörande roll för att skydda de grundläggande rättigheterna i ett system med flernivåstyre. Ett större åtnjutande av rättigheter har en positiv inverkan på den ekonomiska och sociala utvecklingen, och det är det bästa sättet att vinna medborgarnas förtroende och öka deras engagemang i beslutsfattandet på alla förvaltningsnivåer. Det är därför ett gemensamt ansvar på EU-nivå och nationell, regional och lokal nivå att främja en kultur av respekt för rättsstatsprincipen. När det gäller ”säkerhet” är kampen mot terrorism en del av det bredare konceptet EU:s säkerhetsunion , och städernas nyckelroll i exempelvis skyddet av offentliga platser och förhindrande av radikalisering betonas genom EU-åtagandet om säkra och resilienta städer .

Vad rekommenderar ReK?

ReK föreslår att regionerna och städerna involveras i främjandet av en kultur av respekt för de grundläggande rättigheterna, EU:s värden och rättsstatsprincipen. Det är särskilt viktigt att stärka ungdomarnas egenansvar för dessa EU:s grundstenar. Medborgerliga attityder spelar en viktig roll för utvecklingen av illiberala former av populism, medan utbildning kan bidra positivt till att bekämpa risken för demokratisk tillbakagång. När det exempelvis gäller tillämpningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna skulle inrättandet av kontaktpunkter på lokal nivå kunna ge vägledning till lokala och regionala myndigheter om hur de kan utforma sin politik, i full överensstämmelse med stadgan, och belysa bästa praxis. Ett annat exempel på senare tid är antagandet av ReK:s yttrande om en agenda för terrorismbekämpning för EU .

Vad gör EU?

Läs mer: https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Den digitala omställningen

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Tillgången till digital infrastruktur och digitala tjänster varierar avsevärt mellan och till och med inom EU:s regioner och städer. Den digitala omställningen är avgörande för ekonomisk och samhällelig utveckling och digital teknik har blivit oumbärlig för alla aspekter av våra liv. Samtidigt har covid-19-pandemin blottat en växande digital klyfta i hela EU, vilket bekräftar att tillgången till och på möjligheterna med digital omställning har en viktig inverkan på sammanhållningen mellan EU:s regioner och städer.

Vad rekommenderar ReK?

Europeiska regionkommittén (ReK) har förespråkat konceptet ”digital sammanhållning” sedan antagandet av dess yttrande Ett digitalt Europa för alla år 2019. Digital sammanhållning ses som en viktig, ytterligare dimension av konceptet ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, som fastställs i EU-fördraget. ReK undersöker för närvarande det aktuella läget för den digitala omställningen i EU:s regioner när det gäller skillnader i fråga om infrastruktur, internetanvändning och tillgång till e-förvaltningstjänster.

Vad gör EU?

Läs mer: https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Demokratin i EU

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Ett sätt att återstarta det europeiska projektet är att stärka EU:s demokratiska funktionssätt. Regioner, städer, kommuner och över en miljon folkvalda politiker på lokal och regional nivå spelar en viktig roll för att göra den europeiska demokratin mer motståndskraftig. Ett större deltagande av lokala och regionala myndigheter samt Europeiska regionkommittén i EU:s beslutsfattande skulle kunna föra EU närmare medborgarna.

Vad rekommenderar Europeiska regionkommittén?

Europeiska regionkommittén (ReK) stöder vidareutvecklingen av EU:s principer om ”subsidiaritet och proportionalitet”, som säkerställer att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt och att ständiga kontroller görs för att kontrollera att åtgärder på EU-nivå är motiverade, mot bakgrund av de möjligheter som finns tillgängliga på nationell, regional eller lokal nivå. ReK föreslår dessutom att medborgardeltagande, som främjas genom konferensen om Europas framtid, ska bli ett permanent inslag och att man ska samla sakkunskap om medborgardeltagande genom ett EU-omfattande nätverk av regioner och städer.

Vad gör EU?

Läs mer: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Migration

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Migrationen har starkt påverkat EU:s regioner och städer, särskilt dem som befinner sig i frontlinjen för migrationsströmmarna. Dessa regioner och städer är ofta ansvariga för att ta emot och integrera migranter och förse dem med nödvändig infrastruktur och nödvändiga tjänster. Dessutom är den demografiska situationen i alla EU:s regioner och städer, inbegripet dess inverkan på arbetsmarknaderna och på offentliga tjänster, av vikt och kommer att spela en större roll i den politik som genomförs på lokal och regional nivå.

Vad rekommenderar Europeiska regionkommittén?

Europeiska regionkommittén (ReK) efterlyser en heltäckande migrationspolitik på EU-nivå, där regionernas och städernas erfarenheter och synpunkter beaktas i utformningen och genomförandet av den. Den bör ta hänsyn till regional och lokal information samt inbegripa integration, rättvisa återvändandeförfaranden och asylpolitik som på lämpligt sätt kan bemöta nuvarande och framtida migrationstendenser. Den måste också ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration, i samarbete med ursprungs- och transitländerna, för personer i behov av humanitärt skydd, samtidigt som EU:s yttre gränser skyddas.

Vad gör EU?

Läs mer: https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott

Varför är detta viktigt för EU:s regioner och städer?

Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott tillgodoser våra samhällens grundläggande behov, antingen genom att uppmuntra till ekonomisk och social utveckling genom utbildning, ömsesidig förståelse genom kultur och idrott eller ett mer inkluderande demokratiskt liv genom ungdomars deltagande. Regionernas och städernas roll på dessa områden är avgörande och i många medlemsstater ansvarar de för relevant infrastruktur och relevanta tjänster. Digitaliseringen av utbildning och kultur, den höga ungdomsarbetslösheten i vissa regioner och de ökande ekonomiska och sociala skillnaderna är några av de mest akuta utmaningar som de lokala och regionala myndigheterna står inför. Vissa av dessa utmaningar och deras regionala dimensioner kan t.o.m. framträda ännu mer och bli mer akuta genom effekterna av covid-19-pandemin.

Vad rekommenderar Europeiska regionkommittén?

Generellt ger Europeiska regionkommittén (ReK) EU-institutionerna råd om lagstiftning och politik genom yttranden som tar hänsyn till lokala och regionala förvaltningars särskilda situation och behov. Frågor som rör utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott behandlas av utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC). Bland Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020–2025 finns ”Föra EU närmare medborgarna” och ”Skapa motståndskraftiga regionala och lokala samhällen” som två av tre huvudämnen. I sitt aktuella yttrande ”Att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025” efterlyser ReK ett bättre erkännande av regionala behov och rekommenderar att man tar itu med regionala skillnader på utbildningsområdet.

Vad gör EU?

Läs mer: Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott – Konferensen om Europas framtid (europa.eu)

Evenemang

Kommande evenemang

Senaste evenemang

Senaste nytt

Multimedia

The future is in your hands

 

Titta vidare

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Följ oss

Kontakt

Direktoratet för kommunikation – teamet för lokala dialoger
Dela:
 
Back to top