Förklaring om regionernas plats i Europeiska unionens struktur inom ramen för konferensen om Europas framtid 

Innehåll

Den rådande pandemin har återigen visat vilken betydelse de lokala och regionala myndigheterna* har när det gäller att skydda EU:s invånare, både genom att tillhandahålla hälso- och sjukvård och sociala tjänster och genom att hjälpa företagen med den ekonomiska återhämtningen. En av de viktigaste faktorerna för att de aktuella utmaningarna ska kunna hanteras med framgång är en strategi som bygger på flernivåstyre, som strikt bör återspeglas i EU:s beslutsprocess. Konferensen om Europas framtid är ett tillfälle att reflektera över regionernas plats i Europeiska unionens struktur, i syfte att stärka dess demokratiska legitimitet och förtroendet bland medborgarna.

De 27 EU-medlemsstaterna skiljer sig åt när det gäller hur de lagstiftningsmässiga och administrativa befogenheterna är uppdelade mellan de olika förvaltningsnivåerna. Många medlemsstater har enhetliga och centraliserade system, medan sju medlemsstater ger regionerna betydande lagstiftningsbefogenheter och en viss grad av autonomi. Sammantaget genomför de lokala och regionala myndigheterna 70 % av all EU-lagstiftning, och de ansvarar för en tredjedel av de offentliga utgifterna och för omkring hälften av de offentliga investeringarna. En allians av regioner för demokratin i Europa , som inbegriper såväl de parlamentariska som de verkställande nivåerna, bör upprättas. Denna allians bör så småningom omfatta alla regioner och motsvarande territoriella enheter i Europeiska unionen och föra ett nära samarbete med deras representativa organ, med syftet att öka deras legitima inflytande över EU:s beslutsfattande, i linje med deras befogenheter och gemensamma intressen.

Mot bakgrund av det legitima målet att främja regionernas roll i EU:s beslutsfattande är regionala myndigheter, parlament och fullmäktigeförsamlingar överens om att Europeiska regionkommittén, med de ansvarsområden som fastställs i fördragen, bör utnyttjas mer där så är lämpligt, för att människors behov ska tillgodoses bättre i de områden där de bor. I egenskap av regionala företrädare från Europeiska unionens alla 27 medlemsstater förklarar vi därför följande:

1.  Vi är övertygade om att den grundläggande premissen för demokrati är medborgarnas förtroende, som de ger uttryck för genom att rösta i lokala, regionala, nationella och europeiska val. Regionerna, och framför allt de regioner som har lagstiftningsbefogenheter, är rättsligt och politiskt ansvariga för att utforma och genomföra Europeiska unionens lagstiftning och ger mervärde åt unionen. Regionerna och deras politiska ledare befinner sig nära sin befolkning och bidrar till att stärka medborgarnas förtroende för den europeiska demokratin. I linje med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna spelar regionerna en grundläggande roll i Europeiska unionens medlemsstater. Därför välkomnas befintliga evidensbaserade initiativ, såsom Europeiska regionkommitténs nätverk av regionala nav för bedömning av genomförandet av EU:s politik och Europeiska kommissionens Fit for Future-plattform, som bör vidareutvecklas med stöd av EU-medel.

2.  Vi är fast beslutna att dra nytta av konferensen om Europas framtid för att upprätta en dialog med medborgarna, och ser konferensen som en möjlighet att inleda en diskussion om regionernas plats i Europeiska unionens demokratiska struktur och stärka förtroendet bland EU:s invånare. Vårt långsiktiga politiska mål är att öka regionernas politiska inflytande på europeisk nivå när det gäller frågor som har direkt betydelse för de lokala och regionala myndigheternas arbete.

3.  Vi är övertygade om att vi genom Europeiska regionkommittén kan företräda våra institutionella och politiska mål på ett värdefullt sätt. Inom denna ram samverkar vi bland annat som en politisk allians av regioner för demokratin i Europa . Vi åtar oss att utnyttja vår sakkunskap och vårt demokratiska mandat för att genom vårt djupare engagemang se till att man lyssnar bättre till medborgarnas röster och behov och omsätter detta i åtgärder på EU-nivå.

Låt oss tillsammans ge stöd åt den europeiska demokratins hus, där Europeiska unionen är det skyddande taket, medlemsstaterna är de starka väggarna och de lokala och regionala myndigheterna och myndigheterna på mellannivå är den stabila grunden. Låt oss föra Europa närmare medborgarna och områdena där de bor.

 

*I denna förklaring avses med termen ”lokala och regionala myndigheter” offentliga institutioner med ställning som juridisk person, som ingår i den statliga strukturen på en nivå under den centrala förvaltningen och är ansvariga inför medborgarna. Lokala och regionala myndigheter består vanligtvis av ett rådgivande eller beslutsfattande organ (ett råd eller en församling) och ett verkställande organ (borgmästaren eller någon annan verkställande tjänsteman), som direkt eller indirekt har valts eller utsetts på lokal nivå. Termen omfattar olika förvaltningsnivåer, t.ex. byar, kommuner, distrikt, län, provinser, regioner osv. Den omfattar även myndigheter på mellannivå.

Lämna uppgifter via detta webbformulär​ om din region eller sammanslutning vill stödja denna förklaring och få sin logga tillagd nedan.

_____________

Partner

Dela:
 
Back to top