Europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen  

Europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen inrättades 2020. Det är ett initiativ som syftar till att förenkla livet för EU-medborgare som bor i EU:s gränsregioner.

Europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen omfattar ett flertal aktörer, bland annat:​

  • Europeiska regionkommittén
  • Europeiska gränsregionförbundet (AEBR)
  • Mission Opérationnelle Transfrontalière MOT)
  • Centraleuropeiska tjänsten för gränsöverskridande initiativ (Cesci)
Regionerna vid de inre gränserna täcker 40 % av EU:s territorium, här bor 30 % av dess befolkning (150 miljoner människor) och arbetar nästan 2 miljoner gränsarbetare. Sedan den inre marknaden och Schengenområdet inrättades har många nya möjligheter skapats i gränsregionerna, och dessa regioner har i många fall upphört att utgöra en periferi och förvandlats till tillväxtområden.

Utmaningar med att bo i gränsregioner

Många hinder kvarstår dock. Medborgare som bor i gränsregioner stöter fortfarande på svårigheter i sin vardag, vare sig det handlar om att hitta ett arbete, få tillgång till hälso- och sjukvård, dagligen pendla eller lösa administrativa problem. På samma sätt stöter företagen på hinder för sin tillväxt, och de lokala och regionala myndigheterna ställs fortfarande inför utmaningar när det gäller att upprätta djupare gränsöverskridande samarbete, såsom gränsöverskridande offentliga tjänster.

Dessa utmaningar har blivit ännu tydligare under covid-19-krisen, när gränser efter årtionden av fri rörlighet abrupt stängts, vilket medfört stora problem för medborgare och företag i gränsregionerna och fått enorma negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Det är därför mycket viktigt att övervinna dessa hinder för att man ska kunna utnyttja de möjligheter som öppna gränser ger medborgare och företag, och att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå och vidmakthålla detta även i en krissituation.

Ökat samarbete

Å andra sidan bör det noteras att krisen också har gett upphov till flera former av samarbete, och visat på ömsesidigt beroende och solidaritet över gränserna, som nu måste organiseras och stärkas genom europeiska och nationella offentliga politiska åtgärder med full hänsyn till de gränsöverskridande regionernas särdrag.

Underteckna förklaringen

Vi uppmanar alla intresserade medborgare som bor i gränsregioner, samt alla medborgare som är intresserade av ämnet, att ansluta sig till alliansen och underteckna den förklaring som finns tillgänglig på alla officiella EU-språk samt serbiska och ukrainska. Vi uppmanar också gränsöverskridande strukturer, såsom Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och euroregionerna, samt lokala och regionala myndigheter, icke-statliga organisationer och företag att ansluta sig till alliansen och delta i vårt arbete med det framtida gränsöverskridande samarbetet.

Du kan ladda ned förklaringen på ditt språk under avsnittet "relaterad information".

På grundval av de bidrag som inkommer via denna allians planerar Europeiska regionkommittén att anta en resolution om framtiden för det gränsöverskridande samarbetet fram till 2050, som ska fungera som ett officiellt bidrag till konferensen om Europas framtid.​