Hjälp för regioner och städer i kampen mot coronaviruset  

Covid-19-pandemin fortsätter att breda ut sig i världen. Alla styresnivåer, i synnerhet lokala och regionala myndigheter, uppmanas tillhandahålla nödtjänster, informera om hur sjukdomsspridningen kan begränsas, samordna insatser och i möjligaste mån minimera de negativa effekterna på ekonomin.

De regionala och lokala ledarna befinner sig i frontlinjen i kampen mot pandemin. Där finns ett akut behov av bättre samordning mellan samtliga styresnivåer, bättre tillhandahållande av viktig utrustning, snabbt och lättanvänt ekonomiskt stöd för att tillgodose de omedelbara behoven och pragmatiska lösningar anpassade till de lokala och regionala behoven.

Handlingsplan

Under dessa extraordinära omständigheter har Europeiska regionkommittén (ReK), som utgör gränssnittet och referenspunkten mellan Europeiska unionen och dess lokala och regionala myndigheter, godkänt en handlingsplan för att bistå, informera, engagera och företräda regionerna och städerna i hela Europa. Detta ska ReK göra genom att

1. främja EU-stöd till lokala och regionala myndigheter inom vårdsektorn, genom efterlysningen av en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet,

2. tillhandahålla en plattform för utbyte för att främja samarbete och underlätta ömsesidigt stöd mellan städer och regioner i hela Europa,

3. ge konkret återkoppling, via kommitténs mekanismer, ur lokal och regional synvinkel om hur man bör ta itu med pandemins hälsomässiga, krisinsatsrelaterade, sociala och ekonomiska aspekter och deras konsekvenser för människor och deras lokalsamhällen,

4. ge de lokala och regionala myndigheterna regelbunden och praktisk information om EU:s åtgärder för att hantera krisen,

5. underlätta en kontroll av resultaten på fältet av EU:s åtgärder för att bekämpa pandemin, och samla in bevis för att förbättra EU:s politik på grundval av den lokala och regionala nivåns erfarenheter (hälsokontroll av politiken).

Läs mer om handlingsplanen här

#EuropeansAgainstCovid19

No results.
Ytterligare information