Tillgång till dokument  

Genom Amsterdamfördraget infördes en ny artikel 255, enligt vilken medborgarna har rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Dessa tre institutioner antog förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar och uppmanade därefter i ett gemensamt uttalande övriga EU-byråer och EU-organ att anta liknande bestämmelser.

Inom kommittén ledde denna begäran till en ny policy för tillgång till handlingar för att göra vårt arbete så öppet som möjligt. Denna öppenhet ger utan tvekan allmänheten större möjlighet att delta i EU:s beslutsprocess och bidrar till att stärka principerna om demokrati och respekt för de grundläggande rättigheterna enligt artikel 6 i EU-fördraget och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Genom Lissabonfördraget (2009) utvidgades medborgarnas rätt att få tillgång till handlingar – som nu fastställs i artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) – formellt till att omfatta alla EU:s institutioner, organ och byråer.

Kontakt:

Avdelningen för öppenhet och tillgång till handlingar står till förfogande för att besvara frågor och hjälpa dig med sökningar.

Kontakta oss gärna!

Postadress:

Regionkommittén
Arkivtjänsten (kontor JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: