Europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina 

Den europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina lanserades av ReK och dess partner, bl.a. sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter i EU och Ukraina, för att samordna deras gemensamma insatser för att bidra till Ukrainas återhämtning och återuppbyggnad.

Alliansen skapades på uppmaning av president Volodymyr Zelenskyj och lanserades sju dagar efter det att Ukraina fått status som EU-kandidatland, vid ReK:s 150:e plenarsession.

Alliance Insight [pdf]

Innehåll

Roll

Rysslands kring mot Ukraina har tvingat miljontals ukrainare att fly från sina hem och förstört hundratals städer och byar, och fortsätter att orsaka ödeläggelse i Ukrainas regioner.

EU och dess lokala och regionala myndigheter kommer att fortsätta att tillhandahålla katastrofbistånd, men det är också viktigt att förena våra krafter för att stödja Ukrainas återhämtning och återuppbyggnad, i dag och efter kriget.

ReK har tillsammans med partnersammanslutningar av lokala och regionala myndigheter i EU och Ukraina lanserat den europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina, som också kommer att föra samman kommuner och regioner i EU och Ukraina och deras nationella representativa organisationer. Alliansen inrättades för att

 • samordna de gemensamma insatserna, där EU:s kommuner och regioner är redo att sätta in resurser för att stödja en faktisk och hållbar återuppbyggnad av Ukraina,
 • ytterligare underlätta sina huvudpartners kontakter och samarbete med EU-institutionerna och inom ramen för ”återuppbyggnadsplattformen för Ukraina” samt mellan EU:s och Ukrainas lokala och regionala myndigheter och sammanslutningar,
 • ge EU-institutionerna och ”återuppbyggnadsplattformen för Ukraina” information och återkoppling samt främja den politiska dialog med den lokala och regionala nivån som åtföljer återuppbyggnadsinsatserna,
 • underlätta tillhandahållandet av sakkunskap om kapacitetsuppbyggnad, god samhällsstyrning och tekniskt stöd till kommuner och regioner i Ukraina.

Principer

Alliansen efterlyser en hållbar återuppbyggnad av Ukraina som bygger på följande principer:

 • Orubbligt stöd för Ukrainas territoriella integritet och rätten att försvara sin suveränitet.
 • Fortsatt europeisk integration och Ukrainas lokala och regionala myndigheters tillgång till europeiska nätverk.
 • Möjlighet för det lokala självstyret att axla en ledande roll i återhämtningen och återuppbyggnaden tillsammans med Ukrainas centralregering, EU och andra internationella partner.
 • En återuppbyggnadsstrategi som utgår från integrerad planering på lokal och regional nivå och som tar tillvara helhetsinriktade strategier för hållbara, gröna, smarta och inkluderande områden utifrån principen om bättre återuppbyggnad.
 • Principerna i den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse, i linje med den (ukrainska) statliga regionala utvecklingsstrategin 2021–2027 och dess planerade översyn och utveckling, samt den befintliga decentraliseringsramen i Ukraina.
 • Främjande av utvecklingen och moderniseringen av den ukrainska landsbygden som en viktig förutsättning för Ukrainas framgång.
 • Ett starkt fokus på att förbättra god lokal/regional samhällsstyrning, inbegripet öppenhet, korruptionsbekämpning, skydd av de lokala mediernas frihet och främjande av e-förvaltning.
 • Underlättande av lokal och regional näringslivsutveckling och innovation.

Dessa principer kan bara förverkligas om den lokala och regionala nivån blir hörnstenen i insatserna för Ukrainas återuppbyggnad.

Åtgärder

Alliansen efterlyser

 • en enkel mekanism för engagemang som ger kommuner/regioner/sammanslutningar i EU/Europa möjlighet att hjälpa sina ukrainska motsvarigheter i deras återuppbyggnadsinsatser,
 • ett peer-to-peer- och partnersamverkansprogram för att stärka kapacitetsuppbyggnaden och underlätta kunskapsutbytet på lika villkor,
 • tillräckliga resurser för att främja klusterpartnersamverkan mellan EU och Ukraina,
 • en inkluderande strategi som sammanför kommuner, städer, byar, samhällen och regioner och bevarar samstämmigheten med det som hittills har satts in för Ukrainas hållbara territoriella utveckling (i Ukraina och i EU),
 • ett starkt åtagande om att främja lokalt/regionalt självstyre, god samhällsstyrning och lokal demokrati,
 • ett ändamålsenligt system för flernivåstyre som bygger på OECD:s principer om offentliga investeringar på alla förvaltningsnivåer.

Alliansen uppmanar partner såsom EIB, EBRD, OECD och Europarådets utvecklingsbank att finna lösningar för att underlätta ett närmare samarbete med lokala och regionala myndigheter i syfte att bidra till att skapa en blomstrande och hållbar framtid för Ukraina och stärka den lokala demokratin och EU:s gemensamma värden.

Alliansen efterlyser ett nära samarbete med de kommande ordförandeskapen för Europeiska unionens råd för att säkerställa en konsekvent samordning av de lokala och regionala åtgärderna med EU:s medlemsstater.

​Gå med

Alliansen är öppen för samarbete och uppmanar de lokala och regionala myndigheterna och deras sammanslutningar i hela Europa att delta i insatserna för att stödja Ukrainas återuppbyggnad. Om ni vill ansluta er till alliansen, kontakta SupportUkraine@cor.europa.eu.

​​

Senaste nytt

Multimedia

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Titta vidare

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Dela:
 
Back to top