Om  

Europeiska regionkommittén(ReK) är regionernas och kommunernas röst i Europeiska unionen (EU). Den företräder lokala och regionala myndigheter i hela EU och ger råd om ny lagstiftning som har konsekvenser för regioner och kommuner (70 % av all EU-lagstiftning).

ReK är en politisk församling som består av 329 ledamöter och 329 suppleanter från samtliga EU-länder (indelade efter politiskt parti och under ledning av ordföranden) som är folkvalda på lokal eller regional nivå (till exempel som borgmästare eller regionpresidenter). De kommer till Bryssel sex gånger om året för att diskutera sina yttranden om lagförslag och komma överens om resolutioner för ytterligare åtgärder från EU.

ReK:s ledamöter stöds av en förvaltning under ledning av generalsekreteraren.

​Grundläggande principer

ReK arbetar för att föra EU-medborgarna närmare EU. Genom att involvera lokala och regionala förtroendevalda som är i daglig kontakt med de frågor som är viktigast för deras väljare samt genom att bjuda in medborgare till evenemang och debatter bidrar ReK till att minska avståndet mellan EU-institutionernas arbete och EU-medborgarna.

Flernivåstyre

Arbete i partnerskap är en annan hörnsten i ReK:s arbete. ReK tror med andra ord på åtgärder som samordnas mellan EU-nivån och de nationella, regionala och lokala nivåerna.

Subsidiaritet

Subsidiaritetsprincipen måste efterlevas under hela EU:s lagstiftningsprocess, vilket innebär att beslut måste fattas på den myndighetsnivå som bäst tjänar allmänhetens intresse – och lokalt när detta är möjligt.

Vilken typ av lagstiftning diskuteras?

Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd måste rådfråga ReK när nya förslag läggs fram på områden som påverkar den lokala och regionala nivån: ekonomisk och territoriell sammanhållning, strukturfonderna, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, sysselsättning och sociala frågor, utbildning, ungdomsfrågor, yrkesutbildning, kultur och idrott, miljö, energi och klimatförändringar, transport, transeuropeiska nät och folkhälsa.

Kommissionen, rådet och Europaparlamentet har även möjlighet att rådfråga ReK i frågor som berör områden utöver de som nämnts.

ReK utfärdar rekommendationer om förslag till EU-lagstiftning och föreslår även ny politik på grundval av lokal och regional kunskap och expertis. Kommittén kan även föreslå ny lagstiftning och föra upp nya frågor på EU:s dagordning.

ReK:s roll erkändes och stärktes i Lissabonfördraget 2009. ReK måste rådfrågas i alla faser av EU:s lagstiftningsprocess och kan väcka talan om EU-lagstiftning vid Europeiska unionens domstol om den anser att dess institutionella rättigheter eller nationella, regionala eller lokala myndigheter har försummats. ReK:s förbindelser med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet har därmed stärkts.

Hur fungerar ReK?

ReK består av 329 ledamöter och 329 suppleanter från samtliga EU-länder. Den nationella regeringen i varje land föreslår sina regionala och lokala representanter (ledamöter och suppleanter) – de nationella delegationerna. ReK:s ledamöter har en mandatperiod på fem år, från och med det datum när de utnämns officiellt av rådet.

Sex utskott (underkommittéer), som utgörs av ledamöter och indelas efter politikområde, analyserar de rättsakter som Europeiska kommissionen har lagt fram och utarbetar yttranden som sedan diskuteras och antas vid ReK:s plenarsessioner.

Med två och ett halvt års mellanrum väljer plenarförsamlingen ReK:s ordförande och första vice ordförande. Ordföranden företräder kommittén och leder dess arbete. Om ordföranden är frånvarande eller inte kan närvara ska han eller hon företrädas av första vice ordföranden eller av någon av de övriga vice ordförandena.

Är ReK:s ledamöter anslutna till politiska grupper?

ReK:s ledamöter är indelade efter sin politiska tillhörighet​:

Grupperna sammanträder vanligtvis före varje plenarsession. De kan också hålla två extra sammanträden (på annan ort än Bryssel) varje år.

Hur stor är ReK:s årliga budget?


ReK:s årliga budget är ca 96 miljoner euro, vilket ska täcka utgifterna för personal samt ledamöternas resekostnader och kostnader för tolkning och kommunikationsverksamhet.

Fler detaljer om samtliga EU-institutioners budgetar finns här.

Hur mycket kan ReK påverka?


EU-institutionerna är inte skyldiga att beakta ReK:s yttranden, men i praktiken gör de det, i större eller mindre utsträckning (se kommissionens årliga rapporter om uppföljningen av ReK:s yttranden, samt ReK:s egna genomslagsrapporter).

Hur mycket får ledamöterna betalt?

Ledamöterna får endast ersättning för sina utgifter för att närvara vid sammanträden och deras närvaro registreras i sammanträdesprotokoll som finns tillgängliga på ledamöternas portal tillsammans med personliga uppgifter om dem och deras aktivitet vid sammanträdena.
Share:
Ytterligare information


"Vårt uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheterna i den europeiska beslutsprocessen och därmed främja ett ökat deltagande av medborgarna." Uppdragsbeskrivning

     Viktiga fakta

  • 70 % av EU:s lagstiftning får direkta konsekvenser på regional och lokal nivå
  • 27 EU-länder
  • 329 lokalt och regionalt folkvalda ledamöter
  • 6 utskott
  • 6 politiska grupper
  • Upp till 6 plenarsessioner per år
  • Över 50 antagna yttranden per år