Viktigt rättsligt meddelande 

Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrättsskydd och regler om skydd av personuppgifter.

Innehåll

A​​n​sv​arsfriskrivning

Europeiska regionkommittén har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om sina initiativ och om Europeiska unionens politik i allmänhet. Vårt mål är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt. Vi försöker rätta till de felaktigheter som kommer till vår kännedom.

Europeiska regionkommittén frånsäger sig dock allt ansvar för informationen på webbplatsen.

Denna information

 • är endast allmän och riktar sig inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
 • är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller uppdaterad,
 • är ibland kopplad till externa webbplatser över vilka kommittén saknar kontroll och för vilka kommittén frånsäger sig allt ansvar,
 • ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du alltid vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som är tillgängligt online exakt återger den officiellt antagna texten. Endast Europeiska unionens lagtexter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att betrakta som giltiga.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika störningar på grund av tekniska problem. En del uppgifter eller information på vår webbplats kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Europeiska regionkommittén frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller externa webbplatser som den länkar till har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att begränsa Europeiska regionkommitténs ansvar i strid mot tillämplig nationell lagstiftning eller att befria kommittén från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen 1995–2019

Om inget annat anges är återgivning tillåten, förutsatt att man anger källan.

Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text och multimediasekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet ska tydligt anges i förhandstillståndet.

Modereringspolicy för sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier!
Europeiska regionkommittén erbjuder en plattform med inriktning på regioner och städer i EU och har en närvaro på sociala medier som omfattar Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram och YouTube. Vi välkomnar alla politiska åsikter, tankar och idéer, och uppmuntrar dig att delta i våra diskussioner på nätet. Du får gärna kommentera och dela vårt innehåll.

Principer
Vi ber dig att iaktta den grundläggande principen om gott uppförande. Vi godtar inte kränkande kommentarer eller stötande och olämpligt språk. Visa respekt för andra användare och för våra gemensamma grundläggande principer. Vi säger nej till rasism, nej till främlingsfientlighet och nej till diskriminering på grundval av religion, etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning. Vi godtar inte uppmaningar till våld och hatpropaganda. Våra regler förbjuder också kommentarer som är nedsättande eller olagliga eller som omfattar intrång i upphovsrätten. Vi kommer att radera dessa typer av kommentarer och kan utesluta användare som upprepade gånger använder sig av stötande språk samt personer som utger sig för att vara offentliga personer eller använder falska konton. Vi förbehåller oss rätten att radera meddelanden som är överdrivet repetitiva, mycket långa eller störande för gemenskapen samt oönskad reklam. Vi uppmuntrar dig att lämna kommentarer som håller sig till ämnet och bidrar till de pågående debatterna.

Förvaltning
Europeiska regionkommitténs enhet för sociala och digitala medier och publikationer har ansvaret för dessa sociala medieplattformar, med innehållsrelaterat stöd från kollegor på andra avdelningar. Att vi följer ett konto betyder inte att vi stöder det eller det innehåll som det delar. Vi använder ett antal befintliga eller nya hashtaggar (#) för att delta i gruppsamtal och kunna delta i relevanta debatter. Vi kan dock inte ta ansvar för något innehåll under dessa hashtaggar om vi inte har utvecklat detta själva.
Vi försöker rätta till de felaktigheter som kommer till vår kännedom. Vi tar inget ansvar för någon tredje parts eller extern webbplats innehåll eller verksamhet.
Vår målsättning är att kunna besvara så många frågor så snabbt som möjligt. Glömde vi att svara på din fråga? Kontakta oss på e-postadressen nedan.

Bilder
Upphovsrätten till alla bilder som publiceras på våra kanaler tillhör Europeiska unionen, om inget annat anges. Bilder med angivelsen ©Europeiska unionen får användas fritt, förutsatt att källan anges. Bilderna får inte användas i reklamsyfte eller i kränkande sammanhang. Vi gör vårt bästa för att se till att allt innehåll som läggs ut på våra kanaler är förenligt med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Om du anser att din rätt till personlig integritet eller dina immateriella rättigheter har kränkts, kontakta oss per e-post.

Personuppgifter
För statistiska ändamål samlar vi in aggregerade uppgifter om våra användare på sociala medieplattformar. Vi använder Talkwalker för att samla in och visualisera aggregerade uppgifter för statistisk forskning, och under inga omständigheter behandlar vi våra följares personuppgifter. Uppgiftsinsamlingen omfattas av de sociala medieplattformarnas användarvillkor och licensavtal.

För ytterligare information, kontakta
socialmedia@cor.europa.eu
Senast uppdaterat: juni 2019.

Skydd av personuppgifter

Europeiska unionen värnar om den personliga integriteten. Policyn om skydd för enskilda när EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Denna allmänna policy omfattar Europeiska unionens institutionella webbplatser, som ingår i domänen europa.eu.

Du kan besöka de flesta av dessa webbplatser utan att lämna några uppgifter om dig själv, men i vissa fall krävs personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla de e-tjänster som du efterfrågar.

Webbplatser som kräver sådana uppgifter behandlar dem enligt reglerna i förordningen ovan och informerar om användningen av dina personuppgifter i sina specifika meddelanden om skydd av personuppgifter.

I detta sammanhang gäller följande:

 • För varje specifik e-tjänst finns en personuppgiftsansvarig som bestämmer hur och i vilket syfte personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med integritetspolicyn.
 • Inom varje institution säkerställer dataskyddsombudet att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger råd till personuppgiftsansvariga när de fullgör sina skyldigheter (se artiklarna 43–45 i förordningen).
 • Europeiska datatillsynsmannen kommer att fungera som oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner (se artiklarna 52–60 i förordningen).

På Europeiska unionens institutionella webbplatser, som ingår i domänen europa.eu, finns länkar till tredje parts webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras integritetspolicy.

Vad är en e-tjänst?

En e-tjänst på EUROPA är en tjänst eller en resurs som tillhandahålls på internet för att förbättra kommunikationen mellan medborgare och företag å ena sidan och EU-institutionerna å den andra.

Tre typer av e-tjänster erbjuds eller kommer att erbjudas på EUROPA:

 • Informationstjänster som ger medborgare, medier, företag, förvaltningar och andra beslutsfattare enkel och effektiv tillgång till information och därmed ökar öppenheten och förståelsen av EU:s politik och verksamhet.
 • Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör bättre kontakter med medborgare, företag, det civila samhället och offentliga aktörer för att på så sätt underlätta de politiska samråden och återkopplingsmekanismerna i syfte att bidra till utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster.
 • Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste kontakterna med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till eller köp av dokument.

Information som ingår i ett meddelande om skydd av personuppgifter

Ett meddelande om skydd av personuppgifter innehåller följande information om användningen av personuppgifter:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål. Uppgifterna kommer inte att återanvändas på ett sätt som strider mot detta ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar ut uppgifter till tredje man endast om det är nödvändigt för att uppfylla de(t) särskilda ändamål som fastställs ovan och till de (kategorier av) mottagare som anges. EU kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.
 • Hur du kan få tillgång till, kontrollera och vid behov rätta dina uppgifter. Som registrerad har du även rätt att invända mot hur dina personuppgifter används om du har tvingande berättigade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller krävs för att fullgöra ett avtal där du är part, eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till.
 • Hur länge uppgifterna sparas. EU sparar uppgifterna endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet för insamlingen eller den vidare behandlingen.
 • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifterna mot eventuell felaktig användning eller obehörigt tillträde.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Hur hanterar vi e-post som du skickar oss?

Många webbsidor på Europa har en "Kontakt"-knapp som aktiverar ditt e-postprogram och där du kan skicka dina kommentarer till en särskild funktionsbrevlåda. 

När du skickar ett sådant e-postmeddelande samlar vi bara in dina personuppgifter om det behövs för att svara. Om de ansvariga för funktionsbrevlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Du kommer via e-post att informeras om vart din fråga vidarebefordrats.

Om du har frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt meddelande.


Dokument

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • Ackreditering av besökare

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(89.63 KB - DOCX)Ladda ner
   Декларация за поверителност
  2. Čeština(138.95 KB - DOCX)Ladda ner
   PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: AKREDITACE
  3. dansk(96.27 KB - DOCX)Ladda ner
   Akkreditering databeskyttelseserklæring
  4. Deutsch(93.86 KB - DOCX)Ladda ner
   DATENSCHUTZERKLÄRUNG: AKKREDITIERUNG
  5. eesti(99.52 KB - DOCX)Ladda ner
   ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE
  6. ελληνικά(98.03 KB - DOCX)Ladda ner
   Δήλωση απορρήτου σχετικά με τη διαπίστευση
  7. English(94.88 KB - DOCX)Ladda ner
   Accreditation privacy statement
  8. español(92.57 KB - DOCX)Ladda ner
   Declaración de confidencialidad: acreditación de visitantes
  9. français(93.1 KB - DOCX)Ladda ner
   Déclaration de confidentialité - accréditation des visiteurs
  10. hrvatski(92.85 KB - DOCX)Ladda ner
   Accreditation privacy statement
  11. italiano(92.51 KB - DOCX)Ladda ner
   Accreditamento dati personali
  12. latviešu(92.88 KB - DOCX)Ladda ner
   Paziņojums par privātumu: apmeklētāju akreditācija
  13. lietuvių(95.02 KB - DOCX)Ladda ner
   Accreditation privacy statement
  14. magyar(93.11 KB - DOCX)Ladda ner
   Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat
  15. Malti(89.4 KB - DOCX)Ladda ner
   STQARRIJA TA PRIVATEZZA:AKKREDITAZZJONI
  16. Nederlands(91.36 KB - DOCX)Ladda ner
   Privacyverklaring_accreditatie
  17. polski(143.33 KB - DOCX)Ladda ner
   Oświadczenie o ochronie prywatności_Akredytacja
  18. português(95 KB - DOCX)Ladda ner
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(85.64 KB - DOCX)Ladda ner
   DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  20. slovenčina(90.43 KB - DOCX)Ladda ner
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov_Akreditácia
  21. slovenščina(73.62 KB - DOCX)Ladda ner
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce
  22. suomi(87.29 KB - DOCX)Ladda ner
   Tietosuojaseloste_Akkreditointi
  23. svenska(90.34 KB - DOCX)Ladda ner
   Ackreditering av besökare
  Saknas det språk du söker i listan?Här får du veta varför.
 • Videoövervakningspolicy

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(95.91 KB - DOCX)Ladda ner
   Политика на видеонаблюдение
  2. Čeština(92.96 KB - DOCX)Ladda ner
   Prohlášení o ochraně osobních údajů získaných kamerovým dohledem
  3. dansk(91.42 KB - DOCX)Ladda ner
   videoovervågningspolitik
  4. Deutsch(93.98 KB - DOCX)Ladda ner
   Datenschutzerklärung: Videoüberwachung
  5. eesti(101.11 KB - DOCX)Ladda ner
   Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve
  6. ελληνικά(98.95 KB - DOCX)Ladda ner
   Δήλωση περί απορρήτου: βιντεοεπιτήρηση
  7. English(69.39 KB - DOCX)Ladda ner
   Video surveillance policy
  8. español(100.32 KB - DOCX)Ladda ner
   Videovigilancia
  9. français(95.13 KB - DOCX)Ladda ner
   Déclaration de confidentialité - vidéosurveillance
  10. hrvatski(97.59 KB - DOCX)Ladda ner
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: videonadzor
  11. italiano(94.57 KB - DOCX)Ladda ner
   videosorveglianza
  12. latviešu(89.63 KB - DOCX)Ladda ner
   Videonovērošanas politika
  13. lietuvių(91.02 KB - DOCX)Ladda ner
   Pareiškimas dėl privatumo: stebėjimas vaizdo kameromis
  14. magyar(94.33 KB - DOCX)Ladda ner
   Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés
  15. Malti(96.27 KB - DOCX)Ladda ner
   Stqarrija ta privatezza: sorveljanza bil-video
  16. Nederlands(94.7 KB - DOCX)Ladda ner
   Privacyverklaring: videobewaking
  17. polski(96.93 KB - DOCX)Ladda ner
   Oświadczenie o ochronie prywatności monitoring wizyjny
  18. português(92.67 KB - DOCX)Ladda ner
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(98.02 KB - DOCX)Ladda ner
   supravegherea video
  20. slovenčina(94.7 KB - DOCX)Ladda ner
   Pravidlá monitorovania kamerovým systémom
  21. slovenščina(73.13 KB - DOCX)Ladda ner
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor
  22. suomi(99.44 KB - DOCX)Ladda ner
   Tietosuojaseloste: videovalvonta
  23. svenska(93.45 KB - DOCX)Ladda ner
   Videoövervakningspolicy
  Saknas det språk du söker i listan?Här får du veta varför.
 • Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(56.38 KB - DOCX)Ladda ner
   Декларация за поверителност: База данни за управление на контактите
  2. Čeština(73.43 KB - DOCX)Ladda ner
   Prohlášení o ochraně osobních údajů: databáze pro správu kontaktů
  3. dansk(81.81 KB - DOCX)Ladda ner
   Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter
  4. Deutsch(71.23 KB - DOCX)Ladda ner
   Datenschutzerklärung: Datenbank für die Kontaktverwaltung
  5. eesti(87.11 KB - DOCX)Ladda ner
   Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas
  6. ελληνικά(72.11 KB - DOCX)Ladda ner
   Δήλωση περί απορρήτου: Βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών
  7. English(87.82 KB - DOCX)Ladda ner
   Privacy statement: Contact Management Database
  8. español(70.44 KB - DOCX)Ladda ner
   Declaración de confidencialidad: base de datos de gestión de contactos
  9. français(68.23 KB - DOCX)Ladda ner
   Déclaration de confidentialité: Base de donnée de gestion des contacts
  10. hrvatski(65.07 KB - DOCX)Ladda ner
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: Baza podataka za upravljanje kontaktima
  11. italiano(70.69 KB - DOCX)Ladda ner
   Informativa sulla protezione dei dati personali: banca dati per la gestione dei contatti
  12. latviešu(70.88 KB - DOCX)Ladda ner
   Paziņojums par privātumu: kontaktinformācijas pārvaldības datubāze
  13. lietuvių(116.06 KB - DOCX)Ladda ner
   Pareiškimas dėl privatumo: kontaktų valdymo duomenų bazė
  14. magyar(65.9 KB - DOCX)Ladda ner
   Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis
  15. Malti(76.89 KB - DOCX)Ladda ner
   Stqarrija ta Privatezza: Bażi ta Data ta Ġestjoni tal-Kuntatti
  16. Nederlands(72.08 KB - DOCX)Ladda ner
   Privacyverklaring: gegevensbank voor het beheer van contacten
  17. polski(118.14 KB - DOCX)Ladda ner
   Oświadczenie o ochronie prywatności: Baza danych do zarządzania kontaktami
  18. português(72.95 KB - DOCX)Ladda ner
   Declaração de privacidade: base de dados de gestão de contactos
  19. română(70.3 KB - DOCX)Ladda ner
   Declarație de confidențialitate: baza de date pentru gestionarea datelor de contact
  20. slovenčina(66.41 KB - DOCX)Ladda ner
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Databáza pre správu kontaktov
  21. slovenščina(65.54 KB - DOCX)Ladda ner
   Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov
  22. suomi(72.51 KB - DOCX)Ladda ner
   Tietosuojalauseke: yhteystietojen hallintatietokanta
  23. svenska(68.67 KB - DOCX)Ladda ner
   Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas
  Saknas det språk du söker i listan?Här får du veta varför.
 • BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter

  Tillgängliga språk (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Ladda ner
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Ladda ner
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. dansk(148.68 KB-DOCX)Ladda ner
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  4. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Ladda ner
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  5. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Ladda ner
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  6. English(221.09 KB-PDF)Ladda ner
  7. español(95.33 KB-DOCX)Ladda ner
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  8. eesti(148.31 KB-DOCX)Ladda ner
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  9. suomi(89.59 KB-DOCX)Ladda ner
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  10. français(225.39 KB-PDF)Ladda ner
  11. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Ladda ner
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  12. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Ladda ner
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  13. magyar(89.44 KB-DOCX)Ladda ner
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  14. italiano(99.47 KB-DOCX)Ladda ner
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  15. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Ladda ner
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  16. latviešu(89.42 KB-DOCX)Ladda ner
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  17. Malti(96.77 KB-DOCX)Ladda ner
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  18. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Ladda ner
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  19. polski(145.69 KB-DOCX)Ladda ner
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  20. português(95.33 KB-DOCX)Ladda ner
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  21. română(100.41 KB-DOCX)Ladda ner
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  22. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Ladda ner
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  23. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Ladda ner
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Privacy statement Network for former members

Dela:
 
Back to top