Viktigt rättsligt meddelande  

Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrättsskydd och regler om skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Europeiska regionkommittén har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om sina initiativ och om Europeiska unionens politik i allmänhet. Vårt mål är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt. Vi försöker rätta till de felaktigheter som kommer till vår kännedom.

Europeiska regionkommittén frånsäger sig dock allt ansvar för informationen på webbplatsen.

Denna information

 • är endast allmän och riktar sig inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
 • är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller uppdaterad,
 • är ibland kopplad till externa webbplatser över vilka kommittén saknar kontroll och för vilka kommittén frånsäger sig allt ansvar,
 • ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du alltid vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som är tillgängligt online exakt återger den officiellt antagna texten. Endast Europeiska unionens lagtexter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att betrakta som giltiga.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika störningar på grund av tekniska problem. En del uppgifter eller information på vår webbplats kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Europeiska regionkommittén frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller externa webbplatser som den länkar till har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att begränsa Europeiska regionkommitténs ansvar i strid mot tillämplig nationell lagstiftning eller att befria kommittén från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen 1995–2019

Om inget annat anges är återgivning tillåten, förutsatt att man anger källan.

Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text och multimediasekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet ska tydligt anges i förhandstillståndet.

Modereringspolicy för sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier!
Europeiska regionkommittén erbjuder en plattform med inriktning på regioner och städer i EU och har en närvaro på sociala medier som omfattar Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram och YouTube. Vi välkomnar alla politiska åsikter, tankar och idéer, och uppmuntrar dig att delta i våra diskussioner på nätet. Du får gärna kommentera och dela vårt innehåll.

Principer
Vi ber dig att iaktta den grundläggande principen om gott uppförande. Vi godtar inte kränkande kommentarer eller stötande och olämpligt språk. Visa respekt för andra användare och för våra gemensamma grundläggande principer. Vi säger nej till rasism, nej till främlingsfientlighet och nej till diskriminering på grundval av religion, etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning. Vi godtar inte uppmaningar till våld och hatpropaganda. Våra regler förbjuder också kommentarer som är nedsättande eller olagliga eller som omfattar intrång i upphovsrätten. Vi kommer att radera dessa typer av kommentarer och kan utesluta användare som upprepade gånger använder sig av stötande språk samt personer som utger sig för att vara offentliga personer eller använder falska konton. Vi förbehåller oss rätten att radera meddelanden som är överdrivet repetitiva, mycket långa eller störande för gemenskapen samt oönskad reklam. Vi uppmuntrar dig att lämna kommentarer som håller sig till ämnet och bidrar till de pågående debatterna.

Förvaltning
Europeiska regionkommitténs enhet för sociala och digitala medier och publikationer har ansvaret för dessa sociala medieplattformar, med innehållsrelaterat stöd från kollegor på andra avdelningar. Att vi följer ett konto betyder inte att vi stöder det eller det innehåll som det delar. Vi använder ett antal befintliga eller nya hashtaggar (#) för att delta i gruppsamtal och kunna delta i relevanta debatter. Vi kan dock inte ta ansvar för något innehåll under dessa hashtaggar om vi inte har utvecklat detta själva.
Vi försöker rätta till de felaktigheter som kommer till vår kännedom. Vi tar inget ansvar för någon tredje parts eller extern webbplats innehåll eller verksamhet.
Vår målsättning är att kunna besvara så många frågor så snabbt som möjligt. Glömde vi att svara på din fråga? Kontakta oss på e-postadressen nedan.

Bilder
Upphovsrätten till alla bilder som publiceras på våra kanaler tillhör Europeiska unionen, om inget annat anges. Bilder med angivelsen ©Europeiska unionen får användas fritt, förutsatt att källan anges. Bilderna får inte användas i reklamsyfte eller i kränkande sammanhang. Vi gör vårt bästa för att se till att allt innehåll som läggs ut på våra kanaler är förenligt med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Om du anser att din rätt till personlig integritet eller dina immateriella rättigheter har kränkts, kontakta oss per e-post.

Personuppgifter
För statistiska ändamål samlar vi in aggregerade uppgifter om våra användare på sociala medieplattformar. Vi använder Talkwalker för att samla in och visualisera aggregerade uppgifter för statistisk forskning, och under inga omständigheter behandlar vi våra följares personuppgifter. Uppgiftsinsamlingen omfattas av de sociala medieplattformarnas användarvillkor och licensavtal.

För ytterligare information, kontakta
socialmedia@cor.europa.eu
Senast uppdaterat: juni 2019.

Skydd av personuppgifter

Europeiska unionen värnar om den personliga integriteten. Policyn om skydd för enskilda när EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Denna allmänna policy omfattar Europeiska unionens institutionella webbplatser, som ingår i domänen europa.eu.

Du kan besöka de flesta av dessa webbplatser utan att lämna några uppgifter om dig själv, men i vissa fall krävs personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla de e-tjänster som du efterfrågar.

Webbplatser som kräver sådana uppgifter behandlar dem enligt reglerna i förordningen ovan och informerar om användningen av dina personuppgifter i sina specifika meddelanden om skydd av personuppgifter.

I detta sammanhang gäller följande:

 • För varje specifik e-tjänst finns en personuppgiftsansvarig som bestämmer hur och i vilket syfte personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med integritetspolicyn.
 • Inom varje institution säkerställer dataskyddsombudet att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger råd till personuppgiftsansvariga när de fullgör sina skyldigheter (se artiklarna 43–45 i förordningen).
 • Europeiska datatillsynsmannen kommer att fungera som oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner (se artiklarna 52–60 i förordningen).

På Europeiska unionens institutionella webbplatser, som ingår i domänen europa.eu, finns länkar till tredje parts webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras integritetspolicy.

Vad är en e-tjänst?

En e-tjänst på EUROPA är en tjänst eller en resurs som tillhandahålls på internet för att förbättra kommunikationen mellan medborgare och företag å ena sidan och EU-institutionerna å den andra.

Tre typer av e-tjänster erbjuds eller kommer att erbjudas på EUROPA:

 • Informationstjänster som ger medborgare, medier, företag, förvaltningar och andra beslutsfattare enkel och effektiv tillgång till information och därmed ökar öppenheten och förståelsen av EU:s politik och verksamhet.
 • Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör bättre kontakter med medborgare, företag, det civila samhället och offentliga aktörer för att på så sätt underlätta de politiska samråden och återkopplingsmekanismerna i syfte att bidra till utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster.
 • Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste kontakterna med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till eller köp av dokument.

Information som ingår i ett meddelande om skydd av personuppgifter

Ett meddelande om skydd av personuppgifter innehåller följande information om användningen av personuppgifter:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål. Uppgifterna kommer inte att återanvändas på ett sätt som strider mot detta ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar ut uppgifter till tredje man endast om det är nödvändigt för att uppfylla de(t) särskilda ändamål som fastställs ovan och till de (kategorier av) mottagare som anges. EU kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.
 • Hur du kan få tillgång till, kontrollera och vid behov rätta dina uppgifter. Som registrerad har du även rätt att invända mot hur dina personuppgifter används om du har tvingande berättigade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller krävs för att fullgöra ett avtal där du är part, eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till.
 • Hur länge uppgifterna sparas. EU sparar uppgifterna endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet för insamlingen eller den vidare behandlingen.
 • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifterna mot eventuell felaktig användning eller obehörigt tillträde.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Hur hanterar vi e-post som du skickar oss?

Många webbsidor på Europa har en "Kontakt"-knapp som aktiverar ditt e-postprogram och där du kan skicka dina kommentarer till en särskild funktionsbrevlåda. 

När du skickar ett sådant e-postmeddelande samlar vi bara in dina personuppgifter om det behövs för att svara. Om de ansvariga för funktionsbrevlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Du kommer via e-post att informeras om vart din fråga vidarebefordrats.

Om du har frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt meddelande.

Dela: