Ledamöter  

Europeiska regionkommittén (ReK) har 329 ledamöter som företräder lokala och regionala myndigheter från alla 27 EU-medlemsstater. De samlas vid plenarsessioner i Bryssel 5–6 gånger per år för att diskutera politiska prioriteringar och anta yttranden om EU:s lagstiftning .

Ledamöterna måste vara demokratiskt valda och/eller inneha ett politiskt mandat i sitt hemland. Den nationella regeringen föreslår sitt lands regionala och lokala företrädare (ordinarie ledamöter och suppleanter) – nationella delegationer – som måste godkännas av rådet.

I april 2019 antog presidiet en strategi för en jämn könsfördelning vad gäller ledamöternas deltagande i ReK.

ReK:s ledamöter är indelade efter sin politiska tillhörighet – och sina intresseområden – utskott.

För mer information, se ledamöternas portal, uppförandekoden för ReK:s ledamöter och ReK:s arbetsordning​.

Nätverket för tidigare ledamöter​ sammanför tidigare ledamöter och suppleanter av Europeiska regionkommittén och ger dem möjlighet att fortsätta följa ReK:s politiska arbete och aktiviteter. Det är även öppet för andra personer och vänner av ReK som vill låta sina erfarenheter och sin kunskap komma ReK och Europa till gagn.