Ledamöter  

Europeiska regionkommittén har 329​ ledamöter som företräder lokala och regionala myndigheter i alla 27 EU-medlemsstater. De samlas vid plenarsessioner i Bryssel 5-6 gånger per år för att diskutera politiska prioriteringar och anta yttranden om EU:s lagstiftning .

Ledamöterna måste vara demokratiskt valda och/eller inneha ett politiskt mandat i sitt hemland. Den nationella regeringen föreslår sitt lands regionala och lokala företrädare (ordinarie ledamöter och suppleanter) – nationella delegationer – som måste godkännas av rådet.

I april 2019 antog presidiet en strategi för en jämn könsfördelning bland ReK:s ledamöter.             

ReK:s medlemmar är indelade i grupper efter sin politiska tillhörighet  – och intresseområden – i utskott.

För mer information se Ledamöternas portal och ReK:s arbetsordning .