Medregionalne skupine  

Medregionalne skupine so se začele ustanavljati februarja 2007 kot platforme za izmenjavo mnenj in ustvarjanje novih idej, ki povezujejo lokalne in regionalne organe v državah članicah in širše.

V skupini mora biti:

 • vsaj deset članov OR,
 • vsaj štiri nacionalne delegacije ali
 • skupina regij, ki predstavlja čezmejno sodelovanje.

Obstoječe medregionalne skupine so: 


Vsebina

Medregionalna skupina za regije Baltskega morja

Ustanovljena februarja 2008

Naloge:

  • zagotoviti, da bodo regije Baltskega morja do leta 2030 postale vodilna inovativna in v ljudi usmerjena makroregija;
  • zagotoviti, da bo makroregija Baltskega morja vodilna trajnostna regija v Evropi;
  • zagotoviti, da bo Baltsko morje postalo prvo morje brez plastike na svetu.

​Predsednica: Sari Rautio (FI/EPP)


Medregionalna skupina je povezana z makroregionalno strategijo, ki nudi okvir za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na določenem geografskem območju (tudi: makroregija), kot ga je odobril Evropski svet. 

Kontakt:
Tajništvo medskupine

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

Medregionalna skupina za brexit

Naloge:

 • prispevati k razpravi v OR, da bi tako omogočili celovit pregled učinka izstopa Združenega kraljestva iz EU na lokalne in regionalne oblasti;
 • izmenjati predloge rešitev, ki jih je treba uveljaviti za pomoč najbolj prizadetim lokalnim in regionalnim oblastem;
 • opredeliti skupne projekte, ki bi jih lokalne in regionalne oblasti lahko razvile po izstopu Združenega kraljestva iz EU;
 • posredovati regionalna stališča pogajalcem EU ter prenesti stališča lokalnih in regionalnih oblasti institucijam EU.
 • Predsednik: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)
   

Kontakt:
Tajništvo medskupine

Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle​@hautsdefrance.fr

Medregionalna skupina za karpatsko regijo

Ustanovljena februarja 2016

Naloge:

  • promovirati mnenje Evropskega odbora regij o makroregionalni strategiji za karpatsko regijo;
  • spodbujati, graditi in razvijati partnerstva med lokalnimi in regionalnimi oblastmi, da se zagotovi tesnejše povezovanje karpatskih skupnosti in opredelijo skupni cilji ter dejavnosti;
  • mobilizirati vlade karpatskih držav, da prevzamejo pobudo za oblikovanje makroregionalne strategije za karpatsko regijo, tako da pri Evropskem svetu vložijo uradno prošnjo;
  • organizirati razprave, dejavnosti in ukrepe s predstavniki lokalnih oblasti obeh držav nečlanic EU v karpatskem loku (Srbija in Ukrajina), da se jih vključi v prihodnjo makroregionalno strategijo za karpatsko območje, saj je njuno sodelovanje tesno povezano z razvojnimi in varnostnimi cilji EU;
  • podpirati dialog z deležniki v strategiji za Podonavje, da bi razvili dopolnjevanje ukrepov, sprejetih v okviru strategije za Podonavje in makroregionalne strategije za karpatsko regijo;
  • zagotoviti mehanizem usklajevanja med člani OR iz karpatske regije, da se v ustreznih organih OR zagotovi skupen pristop k skupnim vprašanjem, povezanim s politikami EU;
  • sprejeti ukrepe za pristop EU h Karpatski konvenciji kot pogodbenice;
  • okrepiti lobiranje za karpatsko regijo na ravni EU ter s tem spodbuditi vključitev politične ravni in doseči, da bo makroregionalna strategija postala prioriteta.

P​redsednik: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontakt:
Tajništvo medskupine

​Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48
1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Medregionalna skupina za čezmejno sodelovanje

Ustanovljena julija 2015

Naloge:

  • deliti poglede in izkušnje. Skupina bo služila kot platforma za izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks pri spodbujanju čezmejnega sodelovanja med člani OR, ki zastopajo obmejne regije (ocena izvajanja programov čezmejnega sodelovanja, opredelitev glavnih izzivov itd.);
  • vplivati. Skupina bo glede na navedeni sklad znanja analizirala mnenja OR in opredelila tista, ki imajo čezmejni pomen, ter zagotovila, da vključujejo čezmejne rešitve. V ta namen bo tesno sodelovala s poročevalci in podala morebitne spremembe glede na dejanske potrebe obmejnih regij. Prispevala bo tudi k razpravi o vlogi kohezijske politike, da bo čezmejno sodelovanje ostalo sestavni in pomemben del te politike;
  • prevzeti pobudo. Skupina bo opredelila čezmejne teme, ki jih je treba obravnavati na ravni EU. Oblikovala bo predloge za dogodke v okviru platforme za evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), Združenja evropskih obmejnih regij (AEBR), dnevov odprtih vrat ter sčasoma tudi lastnih konferenc ali seminarjev;
  • krepiti dialog. Skupina bo služila kot platforma za komuniciranje, ki bo olajšala dialog s Komisijo (zlasti z GD REGIO), delovno skupino v Evropskem parlamentu, evropskimi združenji in drugimi zainteresiranimi stranmi (npr. AEBR in MOT).

Predsednik: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kontakt:
Tajništvo medskupine​
Marek Polach
Delegation of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 230 15 84
Marek.Polach@praha.eu

Medregionalna skupina za prihodnost avtomobilske industrije

Ustanovljena leta 2009

Naloge:

  • izmenjati izkušnje med regijami glede različnih vprašanj v zvezi z avtomobilskim sektorjem in prihodnostjo mobilnosti (npr. avtomatizirana vožnja, trajnostna goriva za prevoz, znanja in spretnosti, industrijska politika, infrastruktura, razvoj regij z avtomobilsko industrijo in sektorjem dobaviteljev);
  • vzpostaviti stike in izmenjati izkušnje ter najboljše prakse z evropskimi institucijami in drugimi zainteresiranimi stranmi;
  • spodbujati stike med avtomobilskimi grozdi in skupinami za mobilnost, regijami in mesti. 

Preds​ednik:  Christopher Drexler (AT/EPP)

Pod-Predsednik: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kontakt:
Tajništvo medskupine

Claudia Suppan
Steiermark office in Brussels
Avenue de Tervueren 82
1040 Etterbeek
Tel: +32 (0)2 7320361
automotive@stmk.gv.at
www.europa.steiermark.at/automotive 


Medregionalna skupina za zdravje in dobro počutje

Ustanovljena novembra 2010

Naloge:

  • spodbujati razumevanje o tem, kako vsi sektorji vplivajo na zdravje državljanov in skupnosti, zaradi česar je za izboljšanje in ohranjanje zdravja in dobrega počutja v celotni Evropi potreben pristop upravljanja na več ravneh;
  • izmenjavati ideje in znanje o učinkovitih naložbah, ki so potrebne v podporo prožnim zdravstvenim sistemom in za izboljšanje zdravja družbe. Pri tem bi bilo treba izpostaviti vlogo lokalnih in regionalnih oblasti ter zlasti uporabe evropskih strukturnih in investicijskih skladov;
  • izmenjavati izkušnje o sedanjih izzivih v povezavi z izvajanjem reform zdravstvenih sistemov v času, ko so viri omejeni, potrebe pa vse večje;
  • omogočiti razprave o lokalnih političnih pobudah za vzpostavitev povezovalnih in trajnostnih skupnosti, ki spodbujajo in omogočajo zdravo obnašanje;
  • večjo pozornost nameniti ranljivim družbenim skupinam, tudi invalidom, in duševno zdravje obravnavati enako kot telesno ter vidik enakosti na področju zdravja vključiti v vse dejavnosti skupine;
  • člane OR seznanjati z najnovejšimi raziskavami in inovativnimi praksami na področju zdravljenja hudih kroničnih bolezni in obolevnosti z več boleznimi pri starajočem se prebivalstvu.

Predsednica: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontakt:
Tajništvo medskupine

Valentina Polylas
European Regional and Local Health Authorities
Rond-point Robert Schuman, 11
1040 Etterbeek
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net

Medregionalna skupina za otoške regije​

Ustvarjen aprila 2015, začasno ustavljen maja 2017 in ponovno aktiviran decembra 2018

Naloge:

  • pripraviti in odobriti belo knjigo o tretjem odstavku člena 174 enotnega besedila o otokih;
  • okrepiti teritorialno razsežnost z zagotavljanjem enakih možnosti za razvoj otokov;
  • v središče evropske prometne politike uvrstiti vprašanja, povezana z otoško lego in ozemeljsko nepovezanostjo;
  • zagotoviti naložbeno politiko, ki bo vključevala posebne ukrepe in instrumente za otoške oblasti v Evropi;
  • spremeniti veljavna pravila o regionalni državni pomoči, da se uskladijo pravila o evropskih otoških ozemljih;
  • zagotoviti ukrepe, s katerimi bi omilili posebno ranljivost otoških ozemelj pred učinki podnebnih sprememb;
  • spodbujati prehod otokov k modelu krožnega gospodarstva;
  • izboljšati konkurenčnost otoškega podjetništva;
  • okrepiti evropska orodja za teritorialno analizo z oblikovanjem statistične kategorije za otoke;
  • ustanoviti posebne organe, pristojne za otoška vprašanja v evropskem kontekstu. 

Predsednik: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontakt:
Tajništvo medskupine

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Share:
Back to top