Mnenja  


Evropska komisija se z Evropskim odborom regij (OR) posvetuje na začetku evropskega zakonodajnega postopka, kadar gre za politična področja, ki neposredno vplivajo na lokalne in regionalne oblasti. OR lahko tudi sam sprejme stališče o posamezni temi, tako da pripravi mnenje na lastno pobudo.

Demokratični postopek v treh korakih: razprava, priprava in glasovanje

  • Predsednik OR dodeli dosje pristojni komisiji OR.
  • Izmed članov OR se imenuje poročevalec, ki pripravi osnutek mnenja in ga predloži članom pristojne komisije, ki o dokumentu razpravljajo, predlagajo spremembe in ga sprejmejo.
  • Osnutek mnenja se predstavi in obravnava na naslednjem plenarnem zasedanju.
  • Mnenje, ki so ga člani OR sprejeli na plenarnem zasedanju, se nato pošlje vsem institucijam EU.

Iskanje mnenj

Učinek dela OR na zakonodajo EU

Cilj političnega dela OR je povečati vpliv lokalnih oblasti in regij v Evropi.

Učinek mnogih mnenj je mogoče oceniti šele v letih po njihovem sprejetju, ko je zakonodajni postopek v zadostni meri napredoval.

V tem času se pripravijo poročila o učinku na podlagi:

  • poročil Evropske komisije o spremljanju mnenj OR;
  • ocen učinka, ki jih pripravi OR in v katerih predstavi politični učinek mnenj na dokumente Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta;
  • spremljanja odmevnosti mnenj, za kar skrbi služba OR za odnose z mediji;
  • v povprečju okrog 150 dogodkov v organizaciji OR, povezanih z mnenji, ki prispevajo k večjemu učinku mnenj in resolucij OR v zakonodajnem postopku EU.
Share:
Podobne informacije