Evro-sredozemska skupščina (ARLEM)  

Evro-sredozemska skupščina regionalnih in lokalnih oblasti (ARLEM) je skupščina lokalnih in regionalnih predstavnikov iz Evropske unije in njenih sredozemskih partneric.

Leta 2010 jo je ustanovil Evropski odbor regij (OR) skupaj z lokalnimi in regionalnimi združenji, dejavnimi na tem področju. Izvoljenim predstavnikom s treh strani Sredozemlja omogoča, da

 • v njej politično zastopajo svojo lokalno oziroma regionalno skupnost, tudi v odnosu do EU in Unije za Sredozemlje,
 • vodijo politični dialog in
 • spodbujajo medregionalno sodelovanje.

Katere države sodelujejo v skupščini ARLEM?

Egipt, Turčija, Alžirija, Maroko, Sirija (njeno članstvo je trenutno zamrznjeno), Tunizija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Izrael, Jordanija, Libanon, Mavretanija, Palestina, Monako in Črna gora. Kot opazovalka v skupščini sodeluje tudi Libija.

Kaj je cilj ARLEM?

Skupščina ARLEM si prizadeva:

 • dati teritorialno razsežnost Uniji za Sredozemlje,
 • spodbujati lokalno demokracijo, upravljanje na več ravneh ter decentralizirano sodelovanje na treh straneh Sredozemlja,
 • spodbujati dialog sever-jug in jug-jug med lokalnimi in regionalnimi oblastmi,
 • spodbujati izmenjavo najboljše prakse, znanja in strokovnih izkušenj na področjih pristojnosti lokalnih in regionalnih skupnosti,
 • spodbujati regionalno povezovanje in kohezijo.

Kako deluje ARLEM?

Na politični ravni je skupščina ARLEM forum za stalen politični dialog. S pripravo tematskih poročil prispeva k posvetovalnemu delu OR. Poleg tega zastopa lokalno in regionalno raven na vrhih Unije za Sredozemlje

Skupščina ARLEM pri svojem delu ustvarja sinergije s svojimi partnerji, med drugim z Unijo za Sredozemlje (izjava o nameri podpisana leta 2013), evropskimi združenji lokalnih in regionalnih oblasti, zastopanimi v ARLEM, Kongresom lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (status opazovalca), parlamentarno skupščino Unije za Sredozemlje (status opazovalca), Evropsko fundacijo za usposabljanje (izjava o nameri podpisana leta 2013) in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (status opazovalca).

Člani skupščine se sestajajo na letnem plenarnem zasedanju, na katerem sprejmejo tematska poročila, ter na sejah komisij in predsedstva. Poleg tega se lahko organizirajo posebne delavnice ali konference ter pripravijo študije za poglobljeno obravnavo določenih vidikov.

    

Sestava skupščine ARLEM?

ARLEM sestavlja 80 članov in 2 opazovalca iz EU in sredozemskih partnerskih držav. Člani zastopajo regije in lokalne organe ter so nosilci mandata regionalnih ali lokalnih oblasti.

Skupščini predseduje sopredsedstvo, ki enakopravno zastopa sredozemske partnerske države in EU. Sopredsednik iz skupine sredozemskih partnerskih držav se potrdi s soglasjem te skupine za obdobje dveh let in pol, sopredsednik iz EU pa je predsednik OR. ​

Predsedstvo ARLEM opredeli strategijo skupščine in njene dejavnosti.

Poročevalci v okviru komisije za trajnostni teritorialni razvoj pripravljajo tematska poročila o temah s področij, kot so:

 • decentralizacija,
 • mestni in teritorialni razvoj,
 • kulturno sodelovanje,
 • informacijska družba,
 • migracije in integracija,
 • mala in srednje velika podjetja,
 • trgovina,
 • trajnostni razvoj,
 • upravljanje z vodnimi viri,
 • ravnanje z odpadki,
 • energija, zlasti sončna energija,
 • promet,
 • kmetijstvo in turizem
 • itd.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: