Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
„Skupaj moramo ukrepati takoj“ ‎ Lokalni in regionalni voditelji predstavljajo svojo vizijo za uresničitev evropskega zelenega dogovora  
OR načrtuje forum mest in regij za sodelovanje z Evropsko komisijo in državami članicami pri uresničevanju zelenega dogovora

Evropski odbor regij (OR) je predstavil svoje zahteve glede evropskega zelenega dogovora, ki ga je treba po njegovem mnenju uresničiti, če želimo do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost. Odbor poudarja, da v ta namen na vseh področjih – od energije, mobilnosti, kmetijstva, biotske raznovrstnosti in digitalizacije pa do krožnega gospodarstva – potrebujemo jasen akcijski načrt z merljivimi cilji, usmerjenimi ukrepi in ustreznim financiranjem, pripravljen v sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Le tako se lahko Evropa odzove na izredne podnebne razmere.

Med razpravo s Fransom Timmermansom, novoimenovanim izvršnim podpredsednikom Evropske komisije, pristojnim za evropski zeleni dogovor, je OR pozval EU, naj globalno segrevanje ohrani na ravni pod 1,5°C in naj v ta namen pripravi ambiciozen sveženj zakonodajnih in finančnih ukrepov, s katerimi bo podprla vse regije in mesta v prizadevanjih za prehod na okolju prijazno družbo. Trajnost mora biti v središču oblikovanja politik. V resoluciji , ki jo je OR sprejel v Bruslju tik pred 11. decembrom, ko bo Evropska komisija razkrila svoje načrte glede zelenega dogovora, je EU pozval, naj v zakonodajo vključil zavezo za dosego ogljične nevtralnosti do leta 2050, določi ambicioznejše energetske, podnebne in okoljske cilje ter zagotovi zadostno financiranje za podporo regijam in mestom.

Karl-Heinz Lambertz , predsednik Evropskega odbora regij, je v zvezi s tem povedal: „Ne moremo si več zatiskati oči pred izredno težkimi podnebnimi razmerami. Evropski zeleni dogovor je zadnja priložnost za Evropo, da dokaže svojo kredibilnost, izpolni mednarodne zaveze in ponudi jasen načrt za uresničitev podnebne nevtralnosti do leta 2050. Vse politike in naložbe EU morajo biti okolju prijazne, da se zagotovi pravičen prehod in podprejo vse regije in mesta. Lokalne in regionalne oblasti morajo biti polnopravne partnerice in akterji; podpreti jih je treba z resničnimi naložbami. Sedanji predlogi za proračun EU, vključno s krčenjem sredstev za kohezijsko politiko, bodo spodkopali prizadevanja regij in mest za pospešeno izvajanje podnebnih ukrepov. Zmanjkuje nam časa, ne smemo več omahovati in ukrepati moramo skupaj. Če se zeleni prehod ne bo začel v naših mestih in regijah, ga sploh ne bo.“

Frans Timmermans , izvršni podpredsednik Evropske komisije, je posvaril pred pasivnostjo in povedal: „Vse ravni upravljanja bodo morale opraviti svojo nalogo, če želimo uspešno oblikovati našo skupno prihodnost. Nacionalne vlade tega ne morejo storiti same. Mesta in regije imajo zelo pomembno vlogo pri korenitem preoblikovanju naše družbe, ki jo bo povzročil zeleni dogovor. Potrebujemo pomoč čisto vsakega od vas, pa naj bo to pri prometu brez emisij, zaščiti biotske raznovrstnosti, energijski učinkovitosti v stavbah, okolju prijazni zasnovi mest ali pogozdovanju. Brez lokalnih in regionalnih oblasti ne bomo uresničili ciljev zelenega dogovora.“

Mladi izvoljeni politiki predstavljajo svoje zahteve

Med razpravo je skupina mladih izvoljenih politikov izvršnemu podpredsedniku Timmermansu in predsedniku Lambertzu predstavila svoje zahteve za Evropo. Martina Grech , predstavnica programa Young Elected Politician (YEPs) United 4 Climate (Mladi izvoljeni politiki skupaj za podnebje), članica mestnega sveta mesta Qormi na Malti, je povedala: „Mladi voditelji si v naših lokalnih skupnostih zelo prizadevamo za življenja vredno in trajnostno prihodnost za nas in naše otroke. Združili smo moči, ne glede na to, iz katere stranke in evropske države prihajamo. Če lahko jaz s svojimi 19 leti kaj storim in vam danes tukaj predstavljam naša stališča, potem lahko ukrepate tudi vi.“

OR se bo v tem tednu udeležil tudi 25. konference o podnebnih spremembah (COP25) v Madridu, kjer bo opozoril na vlogo mest in regij pri pospeševanju podnebnih ukrepov.

Celotna razprava . Fotografije s plenarnega zasedanja.

Zeleni dogovor v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi: glavna priporočila

Določiti ambicioznejše cilje in načrte

Do leta 2030 omejiti globalno segrevanje na 1,5 °C, uvesti pravno zavezo EU ogljični nevtralnosti do leta 2050, zvišati cilj EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na vsaj 55 %, glede energijske učinkovitosti na 40 % in obnovljive energije na 40 %.

Cilji v zvezi z odpadki za leto 2030 : povišati delež recikliranja komunalnih odpadkov na 70 %, zmanjšati količino živilskih odpadkov za 50 % in omejiti odlaganje ostankov odpadkov na odlagališčih na največ 5 %.

Vključevanje trajnosti v vsa politična področja ter sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi

Jasen načrt: zeleni dogovor z merljivimi cilji ter usmerjenimi ukrepi in financiranjem, pripravljen skupaj z mesti in regijami v okviru doseganja ciljev ZN za trajnostni razvoj. Napredek bi bilo treba nadzorovati preko poročanja o stanju v Uniji.

Dialog o podnebnih in energetskih vprašanji na več ravneh: lokalne in regionalne oblasti vključiti v nacionalne energetske in podnebne načrte, pri čemer je treba oblikovati lokalno in regionalno določene prispevke.

Nov forum za zeleni dogovor: OR bo vzpostavil forum lokalnih in regionalnih oblasti za sodelovanje z Evropsko komisijo in državami članicami pri pregledu izvajanja zelenega dogovora.

Trajnostna EU: vključevanje trajnosti v vse politike EU, makroekonomske prednostne naloge, instrumente financiranja, evropski semester ter proračun EU za obdobje po letu 2020.

Trgovina: ocena trgovinskih sporazumov EU z vidika cilja, da je treba zmanjšati emisije toplogrednih plinov in zagotavljati trajnost.

Trajnostno kmetovanje: krepitev finančne pomoči za podnebju prijazne prakse v okviru obeh stebrov skupne kmetijske politike.

Mobilnost: ukrepi EU za zagotavljanje enakovrednejših konkurenčnih pogojev, vključno s pregledom davčne ureditve za nekatera goriva.

Okoljski prehod: poziv k 8. okoljskemu akcijskemu programu, ki bi bil usklajen z zelenim dogovorom. EU potrebuje ambicioznejše politike na področju kakovosti zraka in vode, nevarnih kemikalij in pesticidov, da bi dosegla ničelno stopnjo onesnaževanja.

Financiranje zelenega dogovora

Novi viri: podpora mejnega davka na emisije ogljika, razširitev sistema trgovanja z emisijami in obdavčitev letalskega goriva.

Sklad za pravičen prehod: novi viri poleg kohezijskih skladov EU.

Zeleni proračun EU za obdobje po letu 2020: najmanj 30 % proračuna EU za obdobje po letu 2020 nameniti podnebnim ukrepom in ukrepom na področju biotske raznovrstnosti, postopno ukiniti subvencije za fosilna goriva, sredstva za kohezijsko politiko pa ohraniti na isti ravni.

Sredstva za nepredvidljive dogodke: zagotoviti finančno podporo za zeleni dogovor, če proračun EU do leta 2020 ne bo sprejet.

Državna pomoč : povečati prag dopustne državne pomoči ter prilagoditi direktivo o obdavčitvi energije, da se spodbudi uporaba goriv z nizkimi emisijami.

Subvencije, pomoč in programe podpore EU, ki so za okolje škodljivi, bi bilo treba ukiniti.

Financiranje prenove stanovanj: OR poziva k akcijskemu načrtu EU za zagotavljanje cenovno dostopnih stanovanj in s tem boj proti energijski revščini, ki ga mora spremljati ambiciozen načrt financiranja za prenovo stanovanj.

Komuniciranje z državljani

Konferenca o prihodnosti Evrope: Evropska komisija bi morala skupaj z OR organizirati dialoge o zelenem dogovoru in podnebnih spremembah.

Kontaktni naslov: PresseCdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023