Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Za preprečevanje bega možganov so potrebna skupna prizadevanja za boljšo kakovost življenja v vseh regijah EU  

Izguba mlade in izobražene delovne sile je zelo velik izziv za lokalne skupnosti v vsej Evropski uniji. Evropski odbor regij (OR) svari, da beg možganov lahko ogrozi dolgoročno vzdržnost evropskega projekta, če se ne bodo odpravile socialno-ekonomske razlike med regijami, iz katerih ljudje odhajajo, in regijami, kamor so namenjeni. Mnenje o tej temi, ki ga je pripravil in predstavil župan mesta Cluj-Napoca in nekdanji romunski predsednik vlade Emil Boc (RO/EPP), je plenarna skupščina OR sprejela 12. februarja.

Mnoge vzhodne in južne države članice EU se glede na indeks svetovne konkurenčnosti trenutno uvrščajo med države na svetu, ki so najmanj sposobne zadržati usposobljene kadre. Skoraj trije milijoni Romunov na primer trenutno živijo v drugi državi članici, beg možganov pa je še posebej pogost med visoko usposobljenimi delavci. To vodi v začaran krog, saj otežuje prehod na trajnostni in konkurenčni gospodarski model, ki temelji na gospodarstvu znanja in proizvodih z visoko dodano vrednostjo.

„Nujno je treba vzpostaviti ravnovesje med dvema bistvenima načeloma Evropske unije, in sicer prostim gibanjem delavcev ter gospodarskim in socialnim zbliževanjem regij. Državljani in delavci morajo imeti možnost prostega gibanja v EU, vendar bi se morali za gibanje odločati po lastni želji, ne pa zato, ker so svojo regijo prisiljeni zapustiti zaradi revščine in maloštevilnih gospodarskih priložnosti,“ je povedal poročevalec Emil Boc.

Odbor zato novo Evropsko komisijo poziva k okrepitvi prizadevanj za zmanjšanje razlik med regijami s prilagojenimi politikami in instrumenti, ki združujejo sredstva kohezijske politike in drugih virov financiranja. Pozdravlja, da se je Komisija politično zavezala pravični minimalni plači v Evropi, saj bi se s tem obravnavalo vprašanje življenjskega standarda in delovnih razmer, kar bi neposredno vplivalo na kakovost življenja v regijah, ki se soočajo z begom možganov.

OR v mnenju predlaga uvedbo mehanizma na ravni EU za povezovanje in usklajevanje ukrepov politike za preprečevanje bega možganov, saj je treba vse vidike tega pojava (npr. priliv možganov, tratenje možganov, kroženje možganov, povratna migracija) obravnavati skupaj z lokalno, regionalno in nacionalno ravnjo. Posebno pomembna je odprava strukturnih dejavnikov, ki stopnjujejo beg možganov, kot so pomanjkanje izobraževalnih možnosti ter pomanjkljiva prometna in digitalna infrastruktura. Lokalne in regionalne oblasti lahko najbolje opredelijo svoje konkretne prednosti ter usposobljene kadre in ukrepe, ki so potrebni.

„Naloga mest in regij je razviti inovativne politike, s katerimi bodo zadržali usposobljene kadre in jih privabili nazaj. Boljša kakovost življenja je zelo močan dejavnik za privabljanje in ohranjanje izobražene delovne sile,“ je poudaril poročevalec Emil Boc in dodal, da je metropolitanskemu območju Cluj-Napoce v zadnjih dvajsetih letih uspelo bistveno povečati število prebivalstva. Mesto že desetletje beleži najvišjo stopnjo rasti v državi in je med najbolje uvrščenimi romunskimi mesti glede na svetovni indeks kakovosti življenja . Župan pojasnjuje, da je to rezultat participativnega modela upravljanja, v katerega so vključene univerze, zasebni sektor, nevladne organizacije, državljani in javna uprava, poudarek pa se namenja razvoju gospodarstva znanja in inovacijskih ekosistemov ter zagotavljanju kakovostnih delovnih mest, izobraževanja in storitev, kot so kulturne dejavnosti.

„Mesta in regije lahko povečajo svojo privlačnost s spodbujanjem politik in instrumentov za razvoj lokalnega podjetništva, samozaposlovanja in alternativnih modelov poslovnega razvoja. Pomembna gonilna sila za lokalno rast in razvoj so partnerstva med lokalnimi oblastmi, podjetji in univerzami. Ključno je, da se prizna vloga, ki jo imajo univerze ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja v lokalnem razvoju v okviru gospodarstva, temelječega na znanju,“ je še dejal g. Boc.

Več informacij:

Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport bo 20. februarja 2020 opravil orientacijsko razpravo na temo Kroženje znanja – gonilna sila evropskega izobraževalnega prostora . Poročevalec Emil Boc je na povabilo hrvaškega predsedstva Svetu EU osnutek mnenja OR 23. januarja predstavil odboru Sveta za izobraževanje. Hrvaško predsedstvo je med svoje prednostne naloge vključilo uravnoteženo mobilnost znanstvenikov in raziskovalcev, spodbujanje kakovostnega in vseživljenjskega izobraževanja ter razvoj znanj in spretnosti za delovna mesta prihodnosti.

OR je novembra 2018 objavil študijo z naslovom Reševanje vprašanja bega možganov: lokalna in regionalna razsežnost , v kateri predstavlja možnosti, kako lahko regije povečajo svojo privlačnost, da bi ohranile oziroma pripeljale nazaj mlade, usposobljene ljudi. Študija zajema 30 uspešnih pobud lokalnih in regionalnih oblasti v 22 državah članicah.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli: