Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni voditelji zahtevajo večjo podporo trajnostnemu in dostopnemu prometu, da bi bolje zaščitili zdravje državljanov in okolje  

Razogljičenje prometa je ključnega pomena za reševanje podnebne krize in izboljšanje zdravja in življenjskega standarda državljanov. Evropski odbor regij (OR) je v mnenjih o vseevropskem prometnem omrežju in novem okviru za mobilnost v mestih, sprejetih na plenarnem zasedanju 11. oktobra, pozval k boljšim pravilom in ustreznim finančnim sredstvom za povezovanje ozemlja EU prek dostopnih in trajnostnih prometnih omrežij ter za razvoj brezemisijskih in cenovno dostopnih mestnih prometnih sistemov.

Evropska mesta in regije imajo pomembno vlogo pri spodbujanju in razvoju dostopnega in trajnostnega prometa v EU. Imajo vodilno vlogo pri uresničevanju ciljev razogljičenja, dogovorjenih na ravni EU, in pri razvoju prometnih omrežij za celotno EU, ki krepijo socialno, ekonomsko in teritorialno kohezijo ter odpravljajo vse večje tveganje za mobilnostno revščino na podeželju.

Člani Evropskega odbora regij so na plenarnem zasedanju 11. oktobra sprejeli mnenji o vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) in novem okviru za mobilnost v mestih, v katerih so pozvali k tesnejšemu sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju politik in smernic za uvajanje trajnostnih in dostopnih prometnih sistemov v regijah in mestih EU.

Lokalne in regionalne oblasti aktivno prispevajo k načrtovanju in financiranju prometne infrastrukture na svojem ozemlju. Zato so v mnenju o smernicah za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki so ga člani OR sprejeli na plenarnem zasedanju 11. oktobra, pozvale k večji vključenosti regij v strukturo upravljanja vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).Poudarile so, da so zapolnitev vrzeli ter odprava ozkih grl in tehničnih ovir v prometnem sektorju najboljši način za zagotovitev konkretne evropske dodane vrednosti evropskim državljanom. TEN-T, ki obravnava izvajanje in razvoj vseevropskega multimodalnega prometnega omrežja, ki daje prednost okolju najprijaznejšim načinom prevoza, zagotavlja veliko evropsko dodano vrednost ter je hrbtenica kohezije in povezljivosti vseh regij.

Emisije CO2 iz prometnega sektorja, zlasti iz osebnih avtomobilov in kombijev, predstavljajo tretjino vseh emisij toplogrednih plinov v EU. Z zagotavljanjem infrastrukture za nizkoemisijsko in brezemisijsko mobilnost bo imelo omrežje TEN-T pomembno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev evropskega zelenega dogovora in Pariškega sporazuma. Lokalne in regionalne oblasti so poudarile socialno-ekonomske koristi čezmejnih projektov na svojem ozemlju, pri čemer mora TEN-T upoštevati raznolikost izzivov, s katerimi se soočajo regije EU.

Člani OR so poudarili tudi pomen jasnih pravil o spodbujanju podnebju prijaznih načinov prevoza in zagotavljanju, da je prometna infrastruktura prilagojena posledicam podnebnih sprememb in novim tveganjem, povezanim z njimi.

Isabelle Boudineau (FR/PES), članica regionalnega sveta Nova Akvitanija in poročevalka za to mnenje, je dejala: „Težave pri uvozu pšenice in surovin, ki so trenutno obtičale v Ukrajini, kažejo, da je vzpostavitev učinkovitega evropskega prometnega sistema več kot le gospodarska nuja – nujna je z vidika evropske suverenosti. Zato je treba dokončati TEN-T z razvojem čezmejnih prometnih projektov. Izboljšati moramo in bolje vključiti urbana vozlišča v prometni sistem, da bi prosti pretok oseb in blaga postal resničnost za vse.“

V zvezi z novim okvirom za mobilnost v mestih, ki ga je predlagala Evropska komisija, so člani OR poudarili, da pandemija COVID-19 in posledice ruske agresije proti Ukrajini po desetletjih nezadostnega vlaganja v javni prevoz povečujejo vrzel v financiranju, s katero se soočajo lokalne in regionalne oblasti. To bi lahko ogrozilo njihovo zavezanost zagotavljanju boljših in čistejših prevoznih storitev za državljane tako v mestih kot na podeželju.

Ker so mesta trenutno odgovorna za približno 23 % vseh emisij iz prometa v EU, so člani v mnenju Novi okvir za mobilnost v mestih poudarili, da mora biti javni prevoz temelj mobilnosti v mestih v EU, ki ga morajo dopolnjevati izboljšani pogoji za večjo aktivno mobilnost ter mikromobilnost in druge inovativne rešitve.

Poročevalka Linda Gaasch (LU/Zeleni), članica mestnega sveta Luxembourga, je dejala: „Krepitev hoje in kolesarjenja, nadaljnji razvoj močnih sistemov javnega prevoza in rešitev za logistiko brez emisij so prihodnost mobilnosti v mestih. Z mnenjem o okviru za mobilnost v mestih OR drugim institucijam pošilja močan signal: mesta in regije so pripravljeni na prehod na področju mobilnosti!“

Poleg tega je treba za zagotovitev povezljivosti primestnih in podeželskih območij ter zmanjšanje revščine na področju mobilnosti na splošno povečati zmogljivost javnega prevoza in bolj strateški pristop k inovacijam (npr. javni prevoz na zahtevo), kakor je navedeno v mnenju. Gospodarska blaginja mestnih središč in njihove okolice je neposredno povezana s tekočim prometom; za doseganje tega in ciljev EU glede trajnosti je bistveno, da se lokalnim in regionalnim oblastem zagotovi boljši dostop do sredstev EU. Mnenje poziva tudi k aktivnejšemu vključevanju lokalnih in regionalnih oblasti v razvoj politik na ravni EU in nacionalni ravni, hkrati pa opozarja na velik neizkoriščen potencial aktivne mobilnosti (hoja in kolesarjenje), ki prinaša pomembne dodatne koristi za zdravje in družbo ter zahteva zelo malo naložb.

Ozadje:

Z revizijo politike vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki jo je Evropska komisija predlagala decembra 2021, se razvija vseevropsko multimodalno prometno omrežje, katerega cilj je zapolniti vrzeli, odpraviti ozka grla in tehnične ovire ter okrepiti socialno, ekonomsko in teritorialno kohezijo v EU. Politika podpira uporabo inovacij, novih tehnologij in digitalnih rešitev pri vseh načinih prevoza, da bi dosegli cilje evropskega zelenega dogovora. Cilj je izboljšati uporabo infrastrukture, zmanjšati vpliv prometa na okolje, izboljšati energetsko učinkovitost in povečati varnost. Da bi Komisija obravnavala učinke ruske invazije Ukrajine na promet in infrastrukturo, je julija 2022 spremenila politiko TEN-T, s čimer je okrepila prometne povezave z Ukrajino.

Da bi podprla prehod na čistejšo, okolju prijaznejšo in pametnejšo mobilnost, je Evropska komisija decembra 2021 predstavila nov okvir za mobilnost v mestih. Okvir poziva k močnejšemu omrežju javnega prevoza, učinkoviti brezemisijski mestni logistiki in boljšemu upravljanju tokov mobilnosti prek multimodalnih vozlišč in digitalnih rešitev. Zagotavlja smernice za lokalne ukrepe in podpira mesta in regije pri njihovi vlogi bistvenih prometnih vozlišč na enotnem trgu.

Za podporo ciljem trajnostnega in cenovno dostopnega prometa v vseh evropskih mestih in regijah je Evropski odbor regij pripravil kampanjo za zeleni dogovor na lokalni ravni. Cilj te pobude je regije in mesta umestiti v središče evropskega zelenega dogovora in s tem lokalnim in regionalnim voditeljem omogočiti, da sprejmejo ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami in povečajo uresničevanje trajnostnih projektov, ki jih financira EU, v lokalnih skupnostih po vsej Evropski uniji.

Kontaktna oseba:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475 999 415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023