Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Boljše pravno varstvo migrantov in tesnejše sodelovanje z mesti zunaj EU  

Načrti Evropske unije za uskladitev pravil o azilu in uvedbo enotnih pogojev za prosilce za azil so dobrodošli, vendar ne upoštevajo dovolj dejstva, da so migracije v Evropo dolgoročen in strukturni pojav, je Evropski odbor regij (OR) ugotovil 8. februarja. Istega dne je sprejel tudi posebna priporočila, v katerih je podprl prizadevanja EU za obvladovanje migracij prek partnerstev s sosednjimi državami, sklenjenimi z vsako državo posebej, ter ugotovil, da bi EU morala tesneje sodelovati z regijami in mesti v teh državah.

Priporočila OR bi, če bi jih organi odločanja EU upoštevali, omogočila boljši dostop migrantov do pravnega varstva, večjo zaščito migrantov, mlajših od 18 let, in obsežnejšo finančno podporo lokalnim in regionalnim oblastem. OR priporoča EU, naj pri sodelovanju z državami v Afriki in na Bližnjem vzhodu sodeluje z mesti in regijami zunaj EU, saj bo tako povečala njihovo ozaveščenost o vprašanjih migracij, lokalnim oblastem zunaj EU dala neposreden dostop do sredstev EU ter jim omogočila vlogo pri izvajanju novega načrta EU za zunanje naložbe.

Poročevalec za mnenje o reformi azilnega sistema, Vincenzo Bianco (IT/PES), župan Katanije na Siciliji, je dejal: „EU nujno potrebuje usklajen sistem, vendar je OR zaskrbljen – in tudi sam sem močno zaskrbljen – da so nekatera od predlaganih pravil preveč toga, da bodo omejila pravice migrantov in ne bodo dovolj v pomoč, niti mestom in regijam, ki sprejemajo migrante, niti ljudem, ki pristajajo na naših obalah. Razlog je deloma v iluziji, ki se je EU še vedno oklepa, namreč da so to izredne razmere, ki se ne bodo ponovile. Zato potrebujemo jasen, enostaven in hitro delujoč sistem, ki mora biti hkrati pravičen za vse in ne sme kratiti pravic ter dostojanstva migrantov, zlasti pa mladoletnikov brez spremstva, ki jih je vedno več.“

Vincenzo Bianco je pripravil že dve mnenji o reformah pravil o azilu v EU. V prvem mnenju, ki ga je OR sprejel decembra 2016, je predlagal spremembe azilnega sistema EU, da bi bil pravičnejši in učinkovitejši za begunce in za države v vsej EU, tudi za države, ki raje plačajo kazen, kot da bi sprejele preseljene prosilce za azil.

Peter Bossman (SI/PES), župan Pirana, ki je opisal svoj pogled na migracijska partnerstva s 16 tretjimi državami, pa je dejal: „V teh partnerstvih si moramo zastaviti tri kratkoročne cilje: reševati življenja, omogočiti zakonite migracije in pomagati beguncem čim bliže njihovim domovinam. Prizadevati si moramo predvsem za usmerjeno sodelovanje s temi državami ter njihovimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi, tako da bomo vsi lažje nadzorovali migracije ter izboljšali sprejemanje, vključevanje ali ponovno integracijo migrantov. EU ne sme pozabiti, da so regije in mesta tista, ki so odgovorna na primer za dostop do trga dela, stanovanj, izobrazbe in zdravstvenega varstva.“

Mnenja so zadnja v nizu priporočil, ki jih je OR pripravil v zadnjih petih letih in v katerih je obravnaval izzive ter priložnosti, ki jih prinašajo migracije. Po besedah Vincenza Bianca v Kataniji še naprej vsak teden pristajajo čolni s tisoči migrantov, ki so jih rešili v Sredozemskem morju, mnogi od njih pa so otroci in mladoletniki brez spremstva. Peter Bossman je potrdil mnenje Vincenza Bianca, da so večji tokovi migracij zdaj strukturne narave in da je trenutno na svetu več kot 60 milijonov razseljenih ljudi. Dodal je še: „Migracije v Evropo povzročajo geopolitični in ekonomski dejavniki, ki se bodo v naslednjih letih nadaljevali, morebiti celo okrepili. Velika večina teh ljudi zatočišče išče v sosednjih državah, vendar pa je med temi veliko takih, ki so tudi same zelo revne ali nestabilne, kar kaže na to, da je EU nekako odgovorna zanje.“

Peter Bossman je poudaril, da EU in njeni partnerji v prizadevanjih za obvladovanje migracij ne bi smeli zmanjšati sredstev za razvojno pomoč. „Zagotoviti moramo, da bodo partnerstva okrepila program ZN za razvoj, ne pa ga ogrozila,“ je dejal.

OR je 8. februarja sprejel tudi mnenje na lastno pobudo, v katerem ugotavlja, da bi bilo treba pri načrtovani posodobitvi Evropskega soglasja o razvoju kot enega od ciljev razvojne pomoči opredeliti „urejeno upravljanje migracij“. Poročevalec za to mnenje, Jesús Gamallo Aller (ES/EPP), generalni direktor za odnose z EU v Galiciji, je še posebej opozoril, da mora EU tesneje sodelovati z mesti in regijami, če želi uresničiti 11. cilj trajnostnega razvoja, ki določa, da moramo poskrbeti za „odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja.“

Opomba za urednike:

Vincenzo Bianco, župan Katanije na vzhodni obali Sicilije, je po poklicu pravnik. Od leta 1999 do 2001 je bil notranji minister Italije v dveh vladah. Poleg tega je bil poslanec v obeh domovih italijanskega parlamenta ter predsednik dveh parlamentarnih odborov, zadolženih za nadzor obveščevalnih služb. Župan Katanije je prvič postal leta 1988.

Peter Bossman, župan Pirana, je bil rojen v Gani, iz katere se je njegova družina morala izseliti 1966, nato pa se je naselila v Evropi. V Jugoslaviji je študiral medicino, si tam ustvaril dom in se zaposlil kot zdravnik. Leta 2010 je postal župan Pirana.

• Mnenje OR z naslovom Reforma skupnega evropskega azilnega sistema – Drugi sveženj in okvir Unije za preselitev, ki ga je pripravil Vincenzo Bianco (IT/PES) in je bilo sprejeto 8. februarja, obravnava zakonodajne predloge Evropske komisije glede meril za sprejem in preselitev prišlekov, s posebnim poudarkom na mladoletnikih brez spremstva. OR v priporočilih med drugim poziva EU, naj okrepi pravno pomoč (zlasti za mladoletnike), prilagodi pritožbeni postopek, pojasni opredelitev „prve države azila“, dovoli preselitev migrantov, ki so nedovoljeno prispeli pred več kot petimi leti, razširi svoje vire informacij in poveča finančno pomoč za sprejemne centre ter lokalne in regionalne oblasti, ki jim mora omogočiti boljši dostop do teh centrov. Mnenje OR o reformi skupnega evropskega azilnega sistema, sprejeto 8. decembra 2016, obravnava reformo dublinske uredbe, prerazporeditev prosilcev za azil, preoblikovanje Evropskega azilnega podpornega urada ter podporo lokalnim in regionalnim oblastem.

• Mnenje o partnerskem okviru s tretjimi državami za migracije, ki ga je pripravil Peter Bossman (SI/PES), izraža podporo okviru za migracijska partnerstva, ki ga je Evropska komisija vzpostavila junija 2016, in pozitivno ocenjuje tudi načrt za zunanje naložbe, ki je sledil okviru. OR je v tem mnenju pogojno podprl „žariščne točke“ v tretjih državah, v katerih morajo agencije EU sodelovati z nacionalnimi organi pri identifikaciji prihajajočih migrantov, sredstva za razvoj pa je treba porabiti za varnost in upravljanje meja. Pozitivno so ocenjene tudi pobude za države, ki gostijo begunce, ponovno sprejmejo migrante brez urejenega statusa in sodelujejo z EU. OR v priporočilih med drugim poziva k uvedbi sofinanciranja v načrtu za zunanje naložbe, ugotavlja, da bi „lokalne oblasti (...) morale postati partnerke v vseh stebrih zunanjega naložbenega načrta“, spodbuja sodelovanje med EU in izseljenskimi skupinami za financiranje naložb ter želi, da bi EU vlagala v krepitev lokalnih zmogljivosti. Poleg tega poziva k lažjemu dostopu poddržavnih oblasti EU do informacij ter se zavzema za to, da bi EU financirala sodelovanje med mesti in regijami. Med 16 partnerskimi državami kot posebej pomembne izpostavlja Libijo, Jordanijo, Libanon, Tunizijo in Niger.

OR sodeluje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v vzhodnem in južnem sosedstvu EU, pri čemer migracije obravnava na srečanjih na politični ravni, v političnih priporočilih in pri izmenjavi najboljše prakse. Med plenarnim zasedanjem OR je skupina županov in uradnikov iz Libije med študijskim obiskom, namenjenim finančnemu poslovodenju, obiskala Bruselj in Mechelen. Člani OR se bodo 22. in 23. februarja srečali s kolegi z Bližnjega vzhoda in severne Afrike, razpravljali pa bodo predvsem o migracijah in Libiji. Julija bo OR skupaj z Evropsko komisijo gostil srečanje s predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti iz držav v razvoju, na katerem bodo v ospredju možnosti razvoja sodelovanja med mesti in regijami za obvladovanje migracij, spodbuditev podnebnih ukrepov in pospešitev gospodarskega razvoja.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :