Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Izsledki ankete OR in OECD: Ključni prispevek mest in regij k trajnostnemu razvoju  

Evropski odbor regij in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj sta med predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti ter deležniki izvedla spletno anketo o njihovem prispevku k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Izsledki so bili danes predstavljeni na konferenci z naslovom Mesta in regije uresničujejo cilje trajnostnega razvoja .

Glavne ugotovitve ankete so predvsem naslednje:

59 % sodelujočih pozna cilje trajnostnega razvoja in jih trenutno skuša izvajati. Med predstavniki regij in večjih ali srednjih mest (več kot 50 000 prebivalcev) ta delež znaša približno 80 % ali več, v majhnih občinah pa dosega 37 %.

58 % sodelujočih, ki trenutno skušajo izvajati cilje trajnostnega razvoja, je tudi določilo kazalnike za merjenje napredka, pri čemer se lokalni kazalniki uporabljajo precej bolj pogosto kot kazalniki EU ali Združenih narodov.

Med najpogostejšimi izzivi pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, na katere je opozorila polovica vprašanih, so „pomanjkanje ozaveščenosti, podpore, zmogljivosti ali usposobljenega kadra“ ter „težave pri dajanju prednosti ciljem trajnostnega razvoja pred drugimi nalogami“.

Več kot 90 % vprašanih se strinja, da bi EU morala imeti krovno dolgoročno strategijo za vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v vse politike in za zagotavljanje učinkovitega usklajevanja političnih področij.

Glavne ugotovitve ankete so povzete v poročilu o izsledkih , medtem ko so vsi podatki na voljo v prilogi .

Anketa o ključnem prispevku mest in regij k trajnostnemu razvoju je potekala med 13. decembrom 2018 in 1. marcem 2019, zbrani pa so bili odgovori 400 sodelujočih. Izsledki bodo vključeni v tekoče delo OR in OECD o ciljih trajnostnega razvoja, vključno z mnenjem OR Cilji trajnostnega razvoja: podlaga za dolgoročno strategijo EU za trajnostno Evropo do leta 2030 in zaključnim poročilom programa OECD Teritorialni pristop k ciljem trajnostnega razvoja: vloga mest in regij pri zagotavljanju, da se nikogar ne zapostavi .

Deli :