Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije znova v središču skupne kmetijske politike EU pri reševanju prihodnjih evropskih izzivov  

Voditelji lokalnih in regionalnih oblasti so sprejeli mnenje o skupni kmetijski politiki (SKP) , v katerem pozivajo, naj bo SKP pravična, trajnostna in solidarna ter služi kmetom, regijam, potrošnikom in državljanom. Zakonodajni predlog o prihodnji SKP v sedanji obliki ogroža neodvisnost evropskih regij pri upravljanju te politike. Poleg tega je predlog za 28-odstotno zmanjšanje sredstev za potrebe razvoja podeželja v nasprotju s ciljem teritorialne kohezije EU. Nova SKP bi morala reševati okoljske in podnebne izzive ter kmetom zagotavljati pošten dohodek. Glede na proračunske reze in instrumente, ki jih predlaga Evropska komisija, bo to težko doseči.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je dejal: „S tem, ko je Evropski odbor regij regije ponovno umestil v središče skupne kmetijske politike in podal ambiciozne predloge za njeno reformo, je pokazal, da je ta politika bistveno orodje za uresničitev evropskih ciljev na področju zaposlovanja, konkurenčnosti, teritorialne kohezije, varstva okolja in boja proti podnebnim spremembam. Proračun zanjo je treba ohraniti, zlasti del, ki je namenjen razvoju podeželja. Samo tako se bo mogoče odzvati na potrebo po varstvu vseh evropskih državljanov, zlasti na podeželskih območjih.“

„Evropski odbor regij poziva k ohranitvi in okrepitvi vloge, ki jo imajo evropske regije pri upravljanju in izvajanju skupne kmetijske politike, zlasti pri drugem stebru, in sicer tako, da bi politiko prilagodili posebnostim območij in sektorjev,“ je poudaril poročevalec za mnenje o SKP in podpredsednik regije Occitanie Guillaume Cros (FR/PSE) . S ponovnim prenosom SKP na nacionalno raven bi škodovali evropskim načrtom in postavili pod vprašaj koristi, ki jih prinaša regionalizacija politike. Izgubili bi vse bogate izkušnje, ki so jih številne evropske regije pridobile tekom let,“ je še dodal.

Prenos pooblastila za izvajanje SKP na države članice je velika novost zakonodajnega svežnja o SKP, ki ga je predlagala Komisija. Strateške načrte za prvi in drugi steber SKP bo treba pripraviti na podlagi skupnih evropskih ciljev. Po tem, ko jih bo Komisija odobrila, pa jih bodo morale upravljati države članice. Z uredbo, ki jo je predlagala Komisija, države članice ne bi več imele možnosti, da na regije prenesejo pooblastila za pripravo regionalnih načrtov za razvoj podeželja. To bi omejilo možnosti za oblikovanje programov, prilagojenih razmeram na terenu, in bi bilo v nasprotju s cilji, ki jih zagovarja Komisija.

OR v mnenju prav tako izpostavlja pomen pravičnejše porazdelitve premij SKP med državami članicami, regijami in kmetijami, da bi ohranili model družinskih kmetij in kmetijske dejavnosti na vseh območjih, s tem pa tudi vitalnost podeželja.

Priporoča tudi bolj trajnostno SKP: predlaga okrepitev ekoshem, zmanjšano uporabo pesticidov, povečanje površin za ekološko proizvodnjo, ponovno uvedbo minimalnih površin z ekološkim pomenom za vsako kmetijo in postopno odpravo reje v kletkah. Tako imenovana okoljska ozaveščenost SKP je pridobila novo razsežnost in večji pomen s poročilom, ki ga je objavila OZN nekaj dni pred začetkom 24. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. Poročilo opozarja, da je treba za omejitev dviga temperature na pod 2 °C zmanjšati emisije toplogrednih plinov do leta 2030. „Kmetijstvo lahko k temu prispeva z krčenjem uporabe sintetičnih dušikovih gnojil in industrializacije reje,“ je dejal Guillaume Cros.

V razpravah na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij v Bruslju so se predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti zavzeli tudi za regulacijo trgov v primeru krize, ne pa za razvoj zavarovalnih shem, ter so, tako kot poslanci Evropskega parlamenta, zahtevali sprejetje ustreznega proračuna za ambiciozno, pravičnejšo in trajnostno SKP ter ukrepov za razvoj podeželja.

Predstavniki Odbora regij so sodelovali na konferenci na visoki ravni o izzivih, s katerimi se sooča SKP , ki jo je Evropska komisija organizirala 6. in 7. decembra 2018.

Dodatne informacije

Mnenje OR o SKP po letu 2020

Kontaktna oseba:

Wioletta Wojewódzka

Tel.: +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli: