Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta komisarju Gentiloniju: brez partnerstva ni učinka Lokalne oblasti so ključnega pomena pri vlaganju evropskih sredstev v okrevanje  

Da bo načrt okrevanja za Evropo uspešen pri odpravljanju posledic krize, mora upoštevati lokalne in regionalne oblasti. Centraliziran pristop, v okviru katerega se odločitve sprejemajo od zgoraj navzdol, prinaša nevarnost, da bo med instrumenti financiranja prišlo do prekrivanja ali celo konkurence. To bi lahko ogrozilo učinek mehanizma za okrevanje in odpornost. To so pomisleki, ki so jih člani Evropskega odbora regij (OR) izrazili v razpravi z evropskim komisarjem za gospodarstvo Paolom Gentilonijem. Njihova stališča in predlogi izboljšav bodo zajeti v mnenju, sprejetem na plenarnem zasedanju.

Evropske regije in mesta pozivajo k spremembi uredb o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter o evropskem semestru, da bi se v pripravo načrtov za okrevanje vključile lokalne in regionalne oblasti. OR predlaga, naj se partnerstvo med nacionalnimi in lokalnimi oblastmi podpre s kodeksom ravnanja, ki bi povečal demokratično legitimnost in učinkovitost semestra. To bi pripomoglo k usklajevanju nabora naložbenih instrumentov brez primere, ki bodo kmalu na voljo, ter preprečevanju prekrivanja in neskladij.

„Brez partnerstva ni učinka,“ je poudaril predsednik OR Apostolos Tzitzikostas med razpravo z evropskim komisarjem za gospodarstvo Paolom Gentilonijem ter predlagal, da bi skupaj spodbujali vključevanje regij in mest ter spremljali teritorialne učinke mehanizma za okrevanje in odpornost prek letnega regionalnega foruma za okrevanje in odpornost.

„Strokovno znanje regij in mest je ključnega pomena za strategijo EU za okrevanje," je dejal komisar Gentiloni in dodal: „Načrti za okrevanje bodo uspešni le, če bodo nacionalne vlade sodelovale z regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Pripravljeni smo sodelovati v tej smeri, tudi z udeležbo v regionalnih forumih, takoj ko bo to spet mogoče.“ V zvezi s prednostnimi naložbami je poudaril: „Načrti ne bodo pripravljeni v Bruslju, vendar bo Komisija poskrbela, da bodo usklajeni z našim skupnim okvirom, da bodo povečali trajnostnost in odpornost naših gospodarstev ter močno prispevali k zelenemu in digitalnemu prehodu. Veseli me, da je to v celoti v skladu z zahtevami OR glede mehanizma za okrevanje in odpornost.“

Regionalni in lokalni voditelji so svoje pozive in predloge predstavili v mnenju z naslovom Načrt okrevanja za Evropo kot odziv na pandemijo COVID-19: mehanizem za okrevanje in odpornost ter instrument za tehnično podporo , ki ga je sprejela plenarna skupščina OR.

„Za Evropsko komisijo in države članice imamo jasno sporočilo: načrt za okrevanje ne bo uspešen brez vključitve mest in regij tako v pripravo kot tudi izvajanje nacionalnih načrtov. Hkrati pa nujno potrebni ukrepi za okrevanje, ki nas bodo obvarovali pred gospodarskim in socialnim cunamijem, ki je pred nami, ne bi smeli škodovati dolgoročnejšim trajnostnim naložbam. Zato nasprotujemo prerazporeditvi sredstev iz strukturnih skladov v načrt za okrevanje. Nenazadnje je treba na podlagi izkušenj s pandemijo COVID-19 izvesti korenito reformo evropskega ekonomskega upravljanja, ki mora postati bolj demokratično, participativno in trajnostno ,“ je dejal glavni poročevalec qChristophe Rouillon (FR/PES) , predsednik skupine PES v OR in župan mesta Coulaines.

Lokalne in regionalne oblasti so pristojne za tretjino javnofinančnih odhodkov (33,6 %) in 53 % javnih naložb v EU ( podatki OECD za leto 2018 ). Imajo zelo velike odgovornosti in pristojnosti na področjih politike, ki so ključnega pomena za okrevanje ter zeleni in digitalni prehod, med njimi promet, podpora podjetjem, okolje, izobraževanje in stanovanja.

Pandemija COVID-19 je močno prizadela finančni položaj mest in regij. V anketi, ki sta jo opravila OR in OECD in je zajeta v prvi letni regionalni in lokalni barometer , je 76 % vprašanih navedlo, da je pomanjkanje finančnih sredstev določen ali precejšen izziv pri obvladovanju krize. Na splošno 85 % vprašanih srednjeročno (v obdobju 2021–2022) pričakuje velik ali zmeren negativen vpliv na finančno stanje njihove lokalne oziroma regionalne skupnosti. Pandemija je povzročila rast stroškov za javne storitve in upad prihodkov od davkov in pristojbin (t.i. učinek škarij), kar za lokalne finance predstavlja tempirano bombo.

OR in Komisija razmišljata, da bi čez eno leto organizirala skupni forum EU za okrevanje in odpornost, na katerem bi ocenili delovanje mehanizma za okrevanje in odpornost, njegov učinek na lokalni ravni, prispevek k uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda ter njegov doprinos h koheziji. Pri tem bi se oprli tudi na dejavnosti OR, ki potekajo v sodelovanju z združenji lokalnih in regionalnih oblasti, da bi ocenili vključenost mest in regij v pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ter na splošno v mehanizem za okrevanje in odpornost.

Ozadje:

Mehanizem za okrevanje in odpornost je instrument, v okviru katerega se namenja 672,5 milijarde evrov (312,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil) za podporo državam EU pri izvajanju reform in vlaganju v skupne prednostne naloge EU. To največji finančni instrument, vključen v evropski instrument za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov, ki je poznan tudi pod imenom načrt okrevanja za Evropo .

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)2 282 2440

Mob. tel.: +32 (0) 470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :