Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta skupaj z Uefo za regionalne naložbe EU v šport  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Evropski odbor regij (OR) in združenje Uefa si bosta skupaj prizadevala za izboljšanje dostopnosti financiranja EU za šport. V skupni izjavi sta poudarila pomen, ki jih imajo regionalne naložbe (kohezijska politika) EU pri podpiranju športa na regionalni ravni in s tem spodbujanju teritorialne kohezije v Evropi. Izjavo sta na današnji konferenci na visoki ravni v Bruslju podpisala predsednik OR Karl-Heinz Lambertz in prvi podpredsednik Uefe Karl-Erik Nilsson.

Dogodka so se udeležili predstavniki institucij EU, med drugim evropski komisar Tibor Navracsics, in vseh 55 nacionalnih nogometnih združenj Uefe. Na njem je bil poudarjen pomen evropskega financiranja za šport v okviru vseevropskega zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance , katerega člani so prepričani, da mora kohezijska politika EU ostati steber prihodnosti EU.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je dejal: „Z Uefo imamo skupni cilj: okrepiti kohezijo in solidarnost v Evropi. Naložbe v šport so donosne z vidika zdravja, socialnega vključevanja, turizma in gospodarskega razvoja. Zato mora EU nujno zagotoviti dovolj sredstev za kohezijsko politiko, da bo v vseh regijah in mestih poskrbljeno za ustrezno športno infrastrukturo. Podporniki Zavezništva za kohezijo se na podlagi lastnih izkušenj zavedamo, da lahko strukturni skladi EU pripomorejo k dejanskim spremembam ter bolj zdravemu in kakovostnejšemu življenju za naše skupnosti.“

Prvi podpredsednik Uefe Karl-Erik Nilsson , ki se je 20. marca letos s podpisom pridružil Zavezništvu za kohezijo , je poudaril: „Uefa verjame, da je šport pomemben, in vsako leto izjemno veliko prispeva prek svojega programa pomoči HatTrick . S tem programom se podpirajo pomembna infrastruktura in športne dejavnosti po vsej Evropi. Vendar pa je treba prizadevanja Uefe podpreti z namenskim financiranjem EU, zlasti na lokalni ravni. Vlaganje v šport pomeni vlaganje v prihodnost Evrope. Športne organizacije, nacionalne oblasti in institucije EU si morajo skupaj prizadevati, da bi čim bolje izkoristili vse obstoječe možnosti financiranja.“

Komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Tibor Navracsics je dejal: „Šport ima izjemen potencial, ki lahko pripomore k reševanju velikih izzivov, s katerimi se sooča naša družba, in krepitvi razvoja mest in regij. Da bi ga čim bolje izkoristili, moramo ugotoviti, kako vključiti šport v naše ukrepe na različnih področjih politike. Zlasti ga moramo učinkoviteje vključiti v lokalne in regionalne strategije, pri čemer moramo upoštevati prednosti in prizadevanja posameznih regij in mest.“

OR in Uefa v skupni izjavi, ki sta jo podpisala predsednik Lambertz in prvi podpredsednik Nilsson, poudarjata naslednje:

Šport močno prispeva k uresničevanju strateških ciljev kohezijske politike EU in ciljev trajnostnega razvoja.

Predlog Evropske komisije, da podvoji sredstva, namenjena programu Erasmus v naslednjem dolgoročnem proračunu EU (za obdobje 2021–2027), in pozornost, ki se namenja športu na lokalni ravni, dobremu upravljanju in integriteti v športu sta dobrodošel napredek.

Trenutno pomanjkanje politik na področju športa in pomanjkanje infrastrukture za šport na lokalni ravni sta dve izmed glavnih ovir, ki preprečujeta svoboden in enak dostop do športnih dejavnosti za vse državljane, vključno z invalidi. Splošen dostop do športnih dejavnosti je ključnega pomena za gospodarski in družbeni razvoj in povečanje skupnega števila ljudi, ki se športno udejstvujejo.

Prispevek športa h krepitvi gospodarskega razvoja in socialnega vključevanja bi se moral bolje priznati. Predpisi, ki veljajo za evropske strukturne in investicijske sklade ter druge ustrezne evropske politike, bi morali podpreti ukrepe na področju športa, med drugim naložbe v fizično športno infrastrukturo, da bi s športom okrepili solidarnost in blaginjo.

OR in Uefa bosta sodelovala z Zavezništvom za kohezijo v prizadevanjih za močno kohezijsko politiko, ki spodbuja ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v EU po letu 2020.

OR je pred kratkim mnoga od teh priporočil posredoval Evropski komisiji v mnenju Vključevanje športa v agendo EU za obdobje po letu 2020 (poročevalec Roberto Pella (IT/EPP), župan Valdenga).

Ozadje

Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance je koalicija, katere člani so prepričani, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU. Zaradi britanskega izstopa iz EU ter novih prioritet EU pri financiranju, kot so obramba, varnost in nadzor nad zunanjimi mejami, se utegnejo v naslednjem dolgoročnem proračunu EU oziroma večletnem finančnem okviru , v katerem so določene zgornje meje izdatkov EU v obdobju po letu 2020, zmanjšati finančna sredstva za kohezijsko politiko.

Proti temu in zaradi ozaveščanja o ključni vlogi kohezijske politike je bilo oktobra 2017 oblikovano zavezništvo #CohesionAlliance, med ustanovitelji katerega so bila sprva vodilna združenja regij in mest, in sicer Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), Skupščina evropskih regij (AER), Konferenca evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE), Svet evropskih občin in regij (CEMR), Konferenca obrobnih obmorskih regij (CPMR), mreža EUROCITIES ter Evropski odbor regij .

Zavezništvo se zavzema za to, da bi se kohezijska politika s proračunom EU po letu 2020 okrepila, postala učinkovitejša, vidnejša ter dostopna vsem regijam Evropske unije. Izjavo zavezništva je od začetka zbiranja podpisov podpisalo več kot 8300 posameznikov, 116 regij, 109 mest in občin, 50 združenj lokalnih in regionalnih oblasti, 40 evropskih poslancev in 35 panožnih združenj EU.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :