Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta pozivajo k večji finančni podpori EU za območja, ‎ ki jih je brexit najbolj prizadel  

Nacionalne vlade bi morale lokalne in regionalne oblasti vključiti v oblikovanje ukrepov za blažitev posledic izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Povečati obseg rezerve za prilagoditev na brexit s 5 na 6 milijard evrov; podporo ribištvu prilagoditi regionalnemu učinku; povečati prožnost v zvezi z državno pomočjo ter vključiti lokalne in regionalne predstavnike v oblikovanje in upravljanje postopkov novega instrumenta so glavne zahteve iz mnenja, ki ga je pripravil predsednik regije Bretanja Loïg Chesnais-Girard (FR/PES) in je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR).

Evropska komisija je predlagala , da se ustvari rezerva za prilagoditev na brexit v višini 5 milijard evrov, da bi podprli podjetja, regije in lokalne skupnosti, ki jih je najbolj prizadel izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. OR v mnenju, ki ga je sprejela plenarna skupščina, pozdravlja uvedbo rezerve kot oprijemljivega izraza solidarnosti v Evropi, ki naj bi prispevala h gospodarski, socialni in teritorialni koheziji. Vendar poudarja, da morajo biti lokalne in regionalne oblasti v središču tega novega finančnega instrumenta, saj se učinek izstopa Združenega kraljestva iz EU od regije do regije močno razlikuje.

Poročevalec Loïg Chesnais-Girard (FR/PES) , predsednik regije Bretanja, je dejal: „Na srečo večina regij, ki so tesno povezane z Združenim kraljestvom, ni čakala na končno obliko brexita decembra lani, da bi predvidela njegove posledice, vendar so se do zdaj počutile osamljene. Čas je, da Evropska unija čimprej pokaže, da je pripravljena zaščititi svoje državljane in regije. Vendar se bojim, da znesek v višini 5 milijard evrov, določen na evropski ravni, ne bo zadostoval. Rezerva bo morala biti tudi regionalno usmerjena, da bo resnično učinkovita. Njeno regionalno preoblikovanje je bistvenega pomena, saj ne gre le za odpravo škode zaradi brexita, temveč za podporo prestrukturiranju in ustvarjanju novih priložnosti, zlasti s poklicnim usposabljanjem.“

Loïg Chesnais-Girard je tudi predsednik skupine za stike med OR in Združenim kraljestvom , ki je bila ustanovljena leta 2020 in skrbi za nadaljevanje političnega dialoga med obema obalama Rokavskega preliva.

Poslanec Evropskega parlamenta Pascal Arimont (BE/EPP) , poročevalec o rezervi za prilagoditev na brexit, se je udeležil razprave na plenarnem zasedanju in poudaril, da „moramo zagotoviti, da bo pomoč, ki jo nudi Evropska unija, dosegla države, regije in ljudi, ki jih bo brexit najbolj prizadel. Evropska podjetja, zlasti MSP, ki jih je prizadela že kriza zaradi COVID-19, ne bi smela dvakrat plačati za izstop Združenega kraljestva iz EU. Zato je ta rezerva tako pomembna in jo je treba nemudoma sprejeti, da bo lahko čim prej razdeljena.“

Mnenje OR vključuje vrsto predlogov za boljši odziv na kratkoročne in srednjeročne potrebe ter ohranitev kohezije kot temeljne evropske vrednote, kot so:

povečanje proračunske zmogljivosti rezerve s 5 na 6 milijard evrov , da bi se bolje odzvali na kratkoročne in srednjeročne potrebe;

povečanje sredstev, rezerviranih za ribištvo, na 1 milijardo evrov in njihovo izvzetje iz pravil o državni pomoči;

sprememba meril za dodeljevanje sredstev za ribištvo , ki bi morala temeljiti na dejanski izgubi namesto na deležu izgube v primerjavi s celotnim ribiškim sektorjem države članice. S tem bi dosegli pravičnejšo porazdelitev sredstev med prizadetimi evropskimi regijami, ne glede na velikost države članice;

povečanje prožnosti glede državne pomoči , da se omogoči hitro posredovanje v korist najbolj prizadetih gospodarskih subjektov. Začasno ureditev za COVID-19 je treba razširiti na neposredni učinek izstopa Združenega kraljestva iz EU;

ukrepi za ublažitev motenj, ki jih je povzročil izstop Združenega kraljestva iz programa Erasmus+, naj bi bili upravičeni do finančne podpore iz rezerve za prilagoditev na brexit .

Ozadje:

Po dogovoru, ki ga je Evropski svet dosegel julija 2020, je Evropska komisija januarja 2021 predstavila predlog rezerve za prilagoditev na brexit v višini 5 milijard evrov. Finančni instrument bi bil na voljo v dveh krogih dodelitev, in sicer leta 2021 (4 milijarde evrov) in leta 2024 (1 milijarda evrov). OR predlaga povečanje druge tranše z 1 na 2 milijardi evrov.

Po predlogu Komisije bi bile največje upravičenke do rezerve Belgija, Danska, Nemčija, Irska, Francija in Nizozemska. Skupaj bi teh šest držav članic prejelo skoraj 3 od 4 milijard evrov, dodeljenih leta 2021 v obliki predhodnega financiranja .

Evropski odbor regij je leta 2020 ustanovil skupino za stike za odnose s predstavniki lokalne uprave in decentraliziranih uprav Združenega kraljestva, katere namen je nadaljevanje političnega dialoga s temi predstavniki po izstopu Združenega kraljestva iz EU. Skupini za stike OR-Združeno kraljestvo predseduje Loïg Chesnais-Girard (FR/PES).

Delegacijo OR sestavlja 12 polnopravnih članov in en opazovalec , ki so izbrani tako, da odražajo politično, geografsko in spolno uravnoteženost. Predstavniki Združenega kraljestva iz skupine za stike OR-Združeno kraljestvo so izbrani v skladu s sporazumi med lokalnimi organi ter izvoljenimi parlamenti, skupščinami in vladami Združenega kraljestva.

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :