Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Sistem trgovanja z emisijami ne sme škodovati teritorialni koheziji ali ogrožati najranljivejših državljanov  

Revizija sistema trgovanja z emisijami je temelj strategije EU za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Sistem trgovanja z emisijami ne bi smel škodovati teritorialni koheziji ali ogrožati najranljivejših državljanov in območij. To je bilo glavno sporočilo 4. podnebnega in energetskega dialoga na več ravneh – pobude Evropskega odbora regij za krepitev izmenjav med evropsko, nacionalno, regionalno in lokalno ravnjo s ciljem izboljšanja energetskega upravljanja EU. Dialog je bil organiziran v sodelovanju s slovenskim predsedstvom Svetu EU , udeležilo pa se ga je 14 držav članic.

Sistem trgovanja z emisijami EU , ki je bil vzpostavljen leta 2005, je prvi takšen mednarodni sistem na svetu. Deluje po načelu „trgovanja s pokrovom“. Današnji dialog se je osredotočil na prednosti in slabosti sedanjega sistema in predlaganih sprememb, ki jih je Evropska komisija predstavila 14. julija 2021 kot del svežnja Pripravljeni na 55 . Posledice sprememb sistema bi bile namreč v posameznih državah članicah in regijah zelo različne. V dialogu so bile izpostavljene nekatere slabosti sistema, kot so nestanovitnost trga, oviranje zunanje konkurenčnosti EU in povečano tveganje za revščino med državljani na področju energije in mobilnosti. Poudarjen je bil tudi potencial sistema kot gonilne sile za spodbujanje naložb v inovativne in nizkoogljične tehnologije.

Uvodni govor na razpravi je podal prvi podpredsednik Evropskega odbora regij in poslanec v regionalnem parlamentu Azorov Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), ki je dejal: „ Bolj kot kdaj koli je pomembno, da so naše podnebne ambicije in zaveze zasnovane na načelih sodelovanja na več ravneh in aktivne subsidiarnosti. Sistem trgovanja z emisijami ne sme škodovati teritorialni koheziji ali ogrožati najranljivejših državljanov in območij. Evropske regije in mesta imajo ključne pristojnosti in znanje na področjih energetskega in prometnega sektorja, zato morajo imeti bistveno vlogo na poti EU k energetski nevtralnosti. Sistem trgovanja z emisijami je zelo učinkovito orodje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vendar je treba pri tem okoljske cilje uravnotežiti s socialno zaščito in ekonomskim okrevanjem.“

Slovenski minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je poudaril, da je evropski sistem trgovanja z emisijami glavno orodje politike za blažitev podnebnih sprememb in premika k ogljično nevtralnemu gospodarstvu. Dejal je: „ Današnji dogodek je forum, na katerem je treba poudariti pomen evropskega sistema trgovanja z emisijami za uresničevanje prehoda na zeleno gospodarstvo EU. Ker mora biti ta prehod pravičen, morajo biti predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti seznanjeni s procesom oblikovanja zakonodaje, s katero bo mogoče uresničiti podnebne cilje, in v tem procesu sodelovati.“

Župan Mannheima Peter Kurz (DE/PES), poročevalec OR za mnenje Omogočanje ustreznega delovanja sistema trgovanja z emisijami in mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah za mesta in regije EU , je dejal: „ Sistem trgovanja z emisijami je gonilo svežnja „Pripravljeni na 55“ . Za delovanje tega svežnja v evropskih mestih in regijah bi bilo najbolje lokalne in regionalne oblasti vključiti v uvajanje nove sheme trgovanja z emisijami. Da ne bi zapostavili nobenega posameznika in nobene regije, predlagam vključitev regionalne razsežnosti v razdeljevanje sredstev iz sklada za modernizacijo. Prehod na nizko ogljično gospodarstvo ne smemo dojemati kot omejevanje gospodarske rasti. Pospešeno preoblikovanje bo prineslo tudi gospodarske priložnosti, saj bodo ogljično nevtralni proizvodi in načini proizvodnje pomenili konkurenčno prednost.“

Stefanie Hiesinger iz kabineta izvršnega podpredsednika Fransa Timmermansa je vztrajala, da je treba v novi sistem trgovanja z emisijami nujno vključiti pomorski promet in se zlasti osredotočiti na stavbe in promet, saj emisije iz teh dveh sektorjev še vedno naraščajo. Predstavnica Evropske komisije je še poudarila, da bodo stroški padli na distributerje goriv in ne na državljane, pri čemer bodo sredstva iz Socialnega sklada za podnebje namenjena za boj proti energetski revščini, Evropska komisija pa bo povečala sredstva za namene solidarnosti in inovacije.

Ozadje :

Evropska komisija je 14. julija 2021 predstavila sveženj „Pripravljeni na 55“ kot odgovor na povečane ambicije na področju podnebnega ukrepanja v EU. Sveženj, ki je sestavljen iz 14 predlogov za nove in spremenjene dele zakonodaje o podnebju, okolju in energiji, temelji na prenovljenem pristopu v zvezi z oblikovanjem cen ogljika.

V predlogu za revizijo sistema trgovanja z emisijami je poudarjen pristop, po katerem bi morali vsi sektorji prispevati k prehodu na ogljično nevtralnost, ponovno pa so potrjeni tudi podnebni cilji EU za leti 2030 in 2050 s strožjo usmeritvijo glede cen ogljika.

Glavna vprašanja, obravnavana na 4. podnebnem in energetskem dialogu na več ravneh o sistemu trgovanja z emisijami, so:

  • Ali je oblikovanje cen ogljika ustrezen instrument na poti EU k uresničevanju srednje- in dolgoročnih podnebnih ciljev?
  • Ali je predlagana revizija sistema trgovanja z emisijami skladna s preostalim delom svežnja „Pripravljeni na 55“ in drugimi prednostnimi nalogami EU, kot je zagotavljanje pravičnega prehoda, ohranjanje evropskega naravnega kapitala in spodbujanje trajnostne mobilnosti?
  • Kateri so glavni izzivi okrepljenega sistema trgovanja z emisijami in kako jih je mogoče obvladati?
  • Ali sta pri reviziji sistema trgovanja z emisijami ustrezno upoštevani načeli aktivne subsidiarnosti in upravljanja na več ravneh?

Podnebni in energetski dialog na več ravneh je del pobude zeleni dogovor na lokalni ravni . Ta dialog je prispevek EU k podnebnemu in energetskemu dialogu na več ravneh iz uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

Naslednja seja delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni bo v četrtek, 9. decembra 2021.

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MULTILEVEL-ENERGY-AND-CLIMATE-DIALOGUE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MULTILEVEL-ENERGY-AND-CLIMATE-DIALOGUE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MULTILEVEL-ENERGY-AND-CLIMATE-DIALOGUE.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MULTILEVEL-ENERGY-AND-CLIMATE-DIALOGUE.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MULTILEVEL-ENERGY-AND-CLIMATE-DIALOGUE.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023