Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije so pripravljeni voditi revolucijo trajnostne mobilnosti v Evropi  

Mesta in regije v EU morajo močneje spodbujati brezemisijsko mobilnost, aktivno mobilnost in skupne načine prevoza, preoblikovanje mobilnosti v mestih in boljše povezave s podeželskimi območji, da bi uspešno preoblikovali evropski prometni sektor in prispevali k njegovi trajnostnosti. To so predlogi iz mnenja o strategiji za pametno in trajnostno mobilnost, ki ga je poročevalec Robert van Asten (NL/Renew Europe) predstavil 30. junija na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR), kjer je bilo tudi sprejeto.

Promet je leta 2017 povzročal 27 % emisij CO 2 v EU , emisije v prometnem sektorju pa so se v letih 2018 in 2019 še povečale , zato bodo za uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev EU potrebne obsežne spremembe. Strategija EU za mobilnost je z dolgoročnim ciljem zmanjšanja emisij v prometnem sektorju za 90 % do leta 2050 ena od glavnih pobud evropskega zelenega dogovora, katere namen je postaviti temelje za doseganje ciljev zelene in digitalne preobrazbe prometnega sistema EU. Strategijo, ki jo je konec lanskega leta predlagala Evropska komisija, dopolnjuje akcijski načrt, v katerem so navedeni konkretni ukrepi, ki jih je treba sprejeti v naslednjih štirih letih. Med ključnimi področji, opredeljenimi v akcijskem načrtu, so brezemisijska vozila in infrastruktura za alternativna goriva, oblikovanje cen ogljika in zagotavljanje boljših spodbud za uporabnike ter cenovno ugodnejša in dostopnejša mobilnost.

Robert van Asten (NL/Renew Europe), član občinskega sveta Haaga in poročevalec mnenja, je povedal: „Lokalne in regionalne oblasti imajo ključno vlogo pri prehodu na področju mobilnosti, ki povezuje zeleni dogovor EU in digitalni prehod za bolj trajnostno in pametno mobilnost. Socialni vidiki in vključevanje sta ključna elementa mnenja, ki sem ga pripravil, saj prehod na področju mobilnosti zahteva tudi spremembo vedenja, pri čemer je v središču uporabnik. EU nam lahko pomaga bolje povezati povezljivost, dostopnost in zdravje, in sicer ne le finančno, temveč tudi s standardizacijo in harmonizacijo evropskih predpisov. Upoštevati moramo tudi načrte Evropske komisije za trajnostno mobilnost v mestih. Ti so lahko učinkovit instrument za sodelovanje med različnimi ravnmi upravljanja, vendar le, če so dovolj prožni in ustrezajo izzivom, s katerimi se soočajo mesta in regije.“

Ismail Ertug , poslanec Evropskega parlamenta, je o mnenju OR povedal: „Strategija EU za trajnostno in pametno mobilnost določa prihodnjo usmeritev evropskega prometnega sektorja. V prihodnjih desetletjih bosta glavni nalogi digitalizacija in razogljičenje. Za uspeh teh prizadevanj bo potrebno sodelovanje med evropsko, nacionalno in zlasti regionalno ravnjo. To velja predvsem za infrastrukturne projekte, ne glede na to, ali gre za manjkajoče čezmejne povezave, izboljšane železniške sisteme ali celovito omrežje infrastrukture za alternativna goriva.“

OR pozdravlja strategijo mobilnosti, ki jo je predlagala Evropska komisija, vendar ugotavlja, da jo je mogoče na nekaterih področjih izboljšati. Člani so zlasti poudarili pomen regionalne razsežnosti strategije mobilnosti, saj imajo lokalne in regionalne oblasti ključno vlogo pri oblikovanju evropske prometne politike in zagotavljanju storitev in infrastrukture mobilnosti. Zato bosta za uspešen prehod na področju mobilnosti potrebna tesno sodelovanje na lokalni in regionalni ravni ter skupen pristop vseh ravni upravljanja, v skladu z načelom aktivne subsidiarnosti.

V mnenju je poudarjeno tudi, da si je ne le treba prizadevati za to, da promet postane bolj trajnosten, na primer z večjo uporabo vlakov namesto letal, temveč so za prehod na področju mobilnosti potrebne tudi spremembe vedenja ljudi. Da bi do leta 2050 zmanjšali obseg emisij v prometu za 90 % je treba bistveno razširiti vidike, kot so skrajšanje potovanj in zmanjšanje njihovega števila, kjer je to mogoče, spremembe v smeri bolj trajnostnih aktivnih oblik mobilnosti, kot sta kolesarjenje in hoja, ter skupne oblike mobilnosti. 

Člani so opozorili, da strategija Komisije ne vsebuje konkretnih pobud za podeželska območja, kljub pomembni vlogi, ki jo ima mobilnost pri zagotavljanju storitev na podeželskih območjih z redko infrastrukturo. Zato se v mnenju poziva k povečanju evropskih sredstev in regulativnih ukrepov za izboljšanje mobilnosti državljanov, zlasti na redkeje poseljenih območjih.

Ozadje

Mobilnost in prometna infrastruktura sta bili zaradi regionalne razsežnosti ter njunega pomena za evropski zeleni dogovor opredeljeni kot ključni področji, na katerih bi bilo treba okrepiti sodelovanje med Evropskim odborom regij in Evropsko komisijo .

Pomemben del evropske strategije za bolj trajnostno mobilnost je prehod na železniški promet. Leto 2021 je bilo uradno razglašeno za evropsko leto železnic . OR je že od samega začetka dejavno vključen v ta projekt ter sodeluje s Komisijo in skupaj s člani OR organizira različne lokalne dogodke. Predsednik OR Apostolos Tzitzikostas in več drugih članov bodo predvidoma obiskali poseben vlak Connecting Europe Express na eni izmed postaj med njegovim potovanjem po 23 državah članicah od 2. septembra do 7. oktobra.

Pomembno področje za OR je tudi misija v okviru programa Obzorje EU za 100 podnebno nevtralnih mest do leta 2030 . Eden od prvih mejnikov za podnebno nevtralna mesta bo „novi evropski okvir za mobilnost v mestih“, ki ga bo Evropska komisija predstavila proti koncu tega leta. Obe pobudi sta izjemno pomembni za OR. Uporaba koncepta aktivne subsidiarnosti je ključ do uspeha za trajnostno mobilnost v mestih.

Kontaktna oseba:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023