Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Manjše vrzeli v prometni infrastrukturi ovirajo potencial obmejnih regij EU  

Osrednja tema skupne konference Evropskega odbora regij (OR) in evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Eurodistrict Pamina so bile manjkajoče železniške povezave, ki so izziv za kohezijo in rast v obmejnih regijah. Na konferenci, ki je potekala 11. aprila v Bruslju, so predstavniki Evropskega parlamenta in EZTS iz Nemčije, Nizozemske, Češke, Avstrije, Madžarske in Francije pozvali k povečanju financiranja manjših projektov prometne infrastrukture v obmejnih regijah.

Obmejnim območjem na obrobju se redko prednostno namenjajo nacionalna ali evropska sredstva za naložbe v infrastrukturo. Šele lani je Evropska komisija opredelila 176 manjkajočih čezmejnih železniških povezav v EU, od katerih jih je 48 nujno treba izboljšati, 19 pa jih lokalni akterji ocenjujejo kot pozitivne. S temi majhnimi projekti, ki potrebujejo razmeroma malo sofinanciranja, lahko evropske obmejne regije izboljšajo življenja svojim državljanom z boljšo povezanostjo s sosednjo regijo in preostalo Evropo, boljšim dostopom do javnih storitev in čezmejnega trga dela ter večjim potencialom za gospodarski razvoj.

„Pogosto gre le za nekaj kilometrov manjkajoče prometne infrastrukture, kar obmejnim skupnostim onemogoča, da bi v celoti razvile svoj potencial. Sredstva EU, na primer iz naslova Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in kohezijske politike, so v pomoč, vendar je treba povečati njihovo črpanje. Zato moramo ohraniti izdatno financiranje kohezijske politike, zlasti evropskega teritorialnega sodelovanja. Da bi dosegli enakomerno rast v Evropi, so ravno lokalne in regionalne oblasti tiste, ki lahko najbolje poskrbijo za razvoj teh majhnih projektov, ki prinašajo resnične spremembe in vsem državljanom EU ponazarjajo dodano vrednost EU “, je dejal predsednik OR Karl-Heinz Lambertz .

Rémi Betrand , predsednik (francosko-nemškega) EZTS Eurodistrict PAMINA, je dejal: „Manjkajoča povezava Karlsruhe-Rastatt-Haguenau-Saarbrücken je dober primer tega, kako pomembne so manjkajoče povezave tako na lokalni kot evropski ravni: štirje evropski koridorji potekajo zelo blizu drug drugega in z zapolnitvijo vrzeli v dolžini le nekaj kilometrov med krajema Rastatt in Haguenau bi lahko povezali te koridorje in ustvarili pomembno dodatno povezavo. Hkrati bi prispevali h gospodarskemu razvoju celotnega obmejnega območja, prebivalci teh obmejnih regij pa bi imeli boljši dostop do čezmejnega trga dela, zdravstvene oskrbe in lokalnih storitev. 140 podjetij vzdolž te poti bi lahko svoje blago namesto po cesti prevažalo po železnici in s tem pomembno prispevalo k varstvu okolja.“

V letu 2016 sta komisija COTER Evropskega odbora regij in odbor TRAN Evropskega parlamenta na skupnem sestanku uvedla pobudo o manjkajočih povezavah. Zaradi njunih vztrajnih prizadevanj je Evropska komisija leta 2019 objavila prvi uspešen razpis za zbiranje predlogov v okviru IPE, s čimer je bilo v 13 čezmejnih prometnih projektov vloženih 140 milijonov evrov. Drugi razpis za zbiranje predlogov za projekte, ki se sofinancirajo v okviru IPE, je odprt do 24. aprila 2019. Namenjen je podpori manjšim projektom na obrobju „celovitega“ omrežja TEN-T s 65 milijoni evrov. Vendar pa se pobuda o manjkajočih povezavah s tem ne sme ustaviti, saj številne manjkajoče povezave še niso del omrežja TEN-T in zato niso upravičene do sredstev IPE. Odprava te vrzeli v financiranju je bila ena od glavnih tem konference, ki je potekala na sedežu OR.

Michael Cramer , poslanec Evropskega parlamenta, je dodal: “Odločimo se lahko, da bomo prednost namenili projektom, vrednim milijarde evrov, ki bodo morda dokončani čez 30 let, ali pa namesto tega podpremo manjše in manj drage projekte, s katerimi bomo odpravili vrzeli, predvsem pa konkretneje in hitreje prispevali k evropskemu povezovanju. Zelo me veseli, da je bila uslišana zahteva skupine Zelenih za ponovni razmislek o naložbeni politiki na ravni EU in da so se zadeve dejansko začele premikati. V prvem krogu od leta 2017 se je Evropska komisija prvič zavzela za odpravo manjših čezmejnih vrzeli s ciljno usmerjenim financiranjem v višini 140 milijonov evrov. To bi moral biti šele začetek.“

V letih 2019 in 2020 se pričakuje še več razpisov za zbiranje predlogov v okviru IPE, kar bo po mnenju OR dobra priložnost za kritje potrebe po financiranju malih čezmejnih projektov, da se izboljšajo teritorialna kohezija, regionalna dostopnost in gospodarski razvoj v obmejnih regijah. OR poleg tega poziva k reviziji zakonodajnega okvira za uredbo o TEN-T, da bo zapolnitev vrzeli ena od glavnih prednostnih nalog za financiranje prometnega omrežja.

Kontaktni osebi:

Evropski odbor regij EZTS Eurodistrict Pamina

Carmen Schmidle Nelly Sämann

Tel.: +32 2 282 2366 Tel.: +33 68 33 88 22

Tel.: +49 7277 89 990 22

nelly.saemann@bas-rhin.fr