Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Zveza avtomobilskih regij poziva k programu EU za podporo pravičnemu, poštenemu in uspešnemu prehodu industrije, ki zagotavlja 7,5 milijona delovnih mest  

Člani zveze so na srečanju v Leipzigu predstavili svoje predloge za ohranitev evropske avtomobilske industrije.

Za uspešno spopadanje s postopnim opuščanjem motorjev z notranjim zgorevanjem in digitalizacijo evropske avtomobilske regije pozivajo k novemu podpornemu mehanizmu EU z namenskimi sredstvi, ustrezni oceni teritorialnega učinka novih predpisov ter ukrepom za preusposabljanje in izpopolnjevanje delovne sile. Na prvem političnem srečanju Zveze avtomobilskih regij 17. novembra v Leipzigu so člani sprejeli kratko- in srednjeročno strategijo ter z Nicolasom Schmitom, evropskim komisarjem za delovna mesta in socialne pravice, razpravljali o podpori, ki jo potrebujejo regije z močno avtomobilsko industrijo.

Evropska avtomobilska in dobavna industrija je v fazi sprememb in preobrazbe: podnebni cilji EU v okviru svežnja „Pripravljeni na 55“ zahtevajo znaten prispevek v sektorju cestnega prometa in tako vplivajo na vse avtomobilske regije v Evropi. Zeleni in digitalni prehod močno vplivata na avtomobilsko industrijo, saj 7,5 milijona ljudi – kar je več kot 6 % vseh zaposlenih v Evropi – dela v avtomobilski industriji in avtomobilskih storitvah. Prehod na brezemisijska in digitalizirana vozila bo močno vplival na regionalne ekosisteme avtomobilske industrije in socialno-ekonomske strukture.

Srečanja v Leipzigu so se udeležili predstavniki dvajsetih od devetindvajsetih regij, ki so članice zveze. Predstavili so težave avtomobilskega sektorja v svojih regijah. Zveza si na podlagi zahtev za brezemisijske avtomobile, da bi dosegli podnebne cilje EU in s tem povezane spremembe v avtomobilski industriji, zavzema za vzpostavitev evropskega mehanizma za podporo pravičnemu in poštenemu prehodu v regijah z avtomobilsko industrijo, da bi čim bolj zmanjšali negativne učinke na zaposlovanje, okrepili zmogljivosti in priložnosti za tehnološko prekvalifikacijo evropske avtomobilske industrije ter ohranili svetovno konkurenčnost na področju raziskav in inovacij.

Michael Kretschmer, predsednik deželne vlade Saške, je otvoril srečanje in dejal: „Avtomobilska industrija nima le svoje zibelke na Saškem, temveč je tudi ključna tehnologija za Nemčijo. Zvezna dežela Saška zaradi izjemnega strokovnega znanja in inovativnega duha postaja središče za elektromobilnost. Strukturne spremembe in podnebni cilji pomenijo spremembe za Saško in njeno avtomobilsko industrijo, zato sem hvaležen Zvezi avtomobilskih regij, da je omogočila izmenjavo informacij za učinkovito skupno obvladovanje tega prehoda.“

Emil Boc, župan mesta Cluj-Napoca in predsednik komisije COTER, je dejal: „Mesta in regije lahko dejavno sodelujejo pri premagovanju težav, povezanih s prihodnjim delovanjem avtomobilske industrije. Skupaj lahko postanemo zgled v prilagajanju novemu gospodarstvu z zelenim in trajnostnim prevozom, usposobljeno evropsko delovno silo ter inovativnimi vozili za mobilnost in agrotehnologijo. Na Evropo moramo gledati kot na enoten prostor za soočanje s spremembami, za katere vsi vemo, da bodo vplivale na ta trg. Prihodnost avtomobilov je v čisti, digitalni, vključujoči in inovativni Evropi. Zato moramo v vseh regijah izmenjavati znanje in ustvariti ustrezno infrastrukturo, da bi zagotovili krajše dobavne verige v Evropi, s čimer bi bil avtomobilski sektor manj odvisen od motenj v svetovni verigi.“

Thomas Schmidt (DE/EPP), član Evropskega odbora regij in minister zvezne dežele Saške za regionalni razvoj, je dejal: „Gostitev prvega srečanja zveze je za Saško velika čast. Veseli me, da je danes v Leipzigu zastopanih toliko regij. To je pomembno, saj daje zvezi in njenemu prihodnjemu delu večjo težo. Izmenjava mnenj o težavah avtomobilskih regij je bila pomembna in zelo zanimiva. Vsaka regija se sooča z drugimi težavami, vendar obstajajo skupni interesi, ki jih želimo zastopati v prihodnosti skupaj z zvezo. Želimo intenzivno izmenjevati ideje, tudi prek OR in njegove medregionalne skupine za prihodnost avtomobilske industrije ter z ustreznimi gospodarskimi in socialnimi partnerji. Vsi člani bodo zastopali skupne cilje tudi kot posamezniki, na primer pri evropskih institucijah in vladah držav članic. Današnje srečanje zveze je torej začetek dejanskega dela.“

Delo Zveze avtomobilskih regij bo osredotočeno na oceno regionalnega učinka preobrazbe avtomobilske in dobavne industrije, podporo preusposabljanju in izpopolnjevanju regionalne delovne sile ter uporabo alternativnih goriv. Zveza na podlagi svoje izjave v desetih točkah, sprejete na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR) junija 2022, podpira zavezo k znatnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz cestnega prometa in poziva k sprejetju okvira za pravični prehod, ki bo zagotovil ekonomsko in socialno kohezijo v vseh evropskih avtomobilskih regijah. Zato mora okvir vključevati ukrepe proračunske podpore in podpore politikam ter voditi k skupnemu načrtovanju prehoda na regionalni ravni.

Po mnenju zveze bi bilo treba to ključno zahtevo uresničiti z ocenami teritorialnega učinka, v katerih bi se obravnavali skupni izzivi in priložnosti za regije, proizvajalce originalne opreme ter zlasti mala in srednja podjetja, dejavna v avtomobilski dobavni verigi. Podpirati bi bilo treba preusposabljanje in izpopolnjevanje regionalne delovne sile ter spremljati ponudbo ustreznih znanj in spretnosti ter povpraševanje po njih.

María Chivite (ES/PES), članica OR in predsednica vlade avtonomne skupnosti Navarre, je dejala: „Za dosego pravičnega prehoda v Navarri dajemo poudarek usposabljanju. Poleg tega z aktivnimi politikami zaposlovanja rešujemo izzive prekvalifikacije, ker nam je zaposlovanje pomembno. Prilagajamo tudi profile, da digitalizacija ne bi ustvarila socialne vrzeli in vrzeli na trgu dela, ki bi povzročili izgubo delovnih mest in neenakosti. Sredstva NextGenerationEU vidimo kot priložnost, ki mora biti hkrati zaveza, da se bodo v prihodnjih letih posebna finančna sredstva namenila za preobrazbo avtomobilske industrije.“

Zveza poziva tudi k oblikovanju trdnega raziskovalnega okvira za industrijsko preobrazbo in inovacije v evropski avtomobilski industriji, prožnosti v smernicah o državni pomoči, da se avtomobilskim regijam omogoči usmerjanje in upravljanje te preobrazbe, ter podpori regijam pri vzpostavljanju javnih polnilnih in oskrbovalnih mest. To bo spodbudilo uporabo brezemisijskih vozil ter usmerilo razpoložljiva javna in zasebna naložbena sredstva v različne tehnološke rešitve (npr. elektrifikacijo, vodikove tehnologije in sintetična goriva), da bi bila evropska avtomobilska industrija konkurenčna in inovativna.

Ozadje:

Zveza avtomobilskih regij je politična mreža regij z močno avtomobilsko in dobavno industrijo, na katero bo vplival prehod na brezemisijski cestni promet. Evropski odbor regij jo je ustanovil na plenarnem zasedanju junija 2022, da bi zagotovil pravičen in pošten prehod v avtomobilski in dobavni industriji. Zveza je odprt forum za vse regije, na katere vpliva preobrazba. Trenutno je vanjo včlanjenih 29 regij.

Cilj Evropske unije, da do leta 2030 zmanjša emisije v EU za vsaj 55 %, vključuje uredbo Evropske komisije o krepitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila. Nedavni predlog Evropskega parlamenta o prepovedi avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem na ravni EU od leta 2035 dalje, sprejet 8. junija 2022, bo prinesel še večje spremembe v evropski avtomobilski in dobavni industriji. Cilj Zveze avtomobilskih regij je torej zagotoviti pravičen in uspešen prehod v avtomobilskem sektorju, pri čemer nobena regija ne bo prezrta, hkrati pa v celoti podpirati podnebne cilje EU.

Kontaktna oseba:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Lokalni voditelji zahtevajo večjo podporo trajnostnemu in dostopnemu prometu, da bi bolje zaščitili zdravje državljanov in okolje
Lokalni voditelji zahtevajo večjo podporo trajnostnemu in dostopnemu prometu, da bi bolje zaščitili zdravje državljanov in okolje
12.10.2022