Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Z lokalnimi cilji proti podnebnim spremembam  

Lokalni voditelji pozivajo k razširitvi pregleda izvajanja okoljske politike, tako da bi vanj vključili direktivo o industrijskih emisijah in politiko EU o kemikalijah. Poročevalec Andrew Cooper predlaga tudi akcijski načrt za podnebne spremembe in vključitev koncepta lokalno določenih prispevkov, s katerimi bi lokalne in regionalne oblasti lahko prispevale k izpolnjevanju obveznosti Pariškega sporazuma.

Okoljska zakonodaja sodi med področja, na katerih imajo mesta in regije več pristojnosti in dejavneje prispevajo k izvajanju zakonodaje v Evropi. Člani Evropskega odbora regij so pod vodstvom poročevalca Andrewa Cooperja (UK/EA) sprejeli mnenje o tem, kako izboljšati izvajanje okoljske zakonodaje v Evropi.

V mnenju je izpostavljena vrsta pomanjkljivosti pri izvajanju okoljske zakonodaje. Med drugim gre za neučinkovito usklajevanje med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi oblastmi, pomanjkanje upravnih zmogljivosti, nezadostno financiranje in nezadostne mehanizme za zagotavljanje skladnosti.

Člani predlagajo vrsto priporočil, kot je vzpostavitev strukturiranega dialoga, v katerem bi sodelovale vse države članice z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. OR priporoča krepitev Mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL) in njeno razširitev na nacionalno raven.

OR poziva Evropsko komisijo, naj razvije skupno metodologijo za nacionalne dialoge pregleda izvajanja okoljske politike ter zagotovi smernice, da bi dosegli polno sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti v celotnem procesu.

Mesta in regije EU pozivajo države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj začnejo čim prej izvajati izvršilne ukrepe ter sprejmejo sorazmerne in odvračilne sankcije za kršitve okoljske zakonodaje EU. OR poziva države članice, naj po vzoru nacionalnih pregledov olajšajo pripravo lokalnih in regionalnih pregledov izvajanja okoljske politike. Nacionalne, regionalne in lokalne oblasti spodbuja, naj se spoprimejo s korupcijo in zagotovijo ustrezno delovanje pravosodnih sistemov.

Skupščina mest in regij EU poziva Evropsko komisijo, naj v naslednji pregled izvajanja okoljske politike uvrsti podnebne spremembe ter vanj vključi tako ukrepe za blažitev podnebnih sprememb kot ukrepe za prilagajanje nanje. Prvotno so v središču pregleda izvajanja okoljske politike ravnanje z odpadki, varstvo narave in biotske raznovrstnosti, kakovost zraka, obremenitev s hrupom, kakovost vode in gospodarjenje z vodo.

Poročevalec Andrew Cooper (UK/EA) je dejal: „Zmanjšanje emisij CO2, ki so ga dosegle lokalne oblasti, je treba meriti, oceniti in spodbujati. Poleg nacionalno določenih prispevkov je treba vzpostaviti sistem lokalno določenih prispevkov, da bi pripomogli k odpravi emisijske vrzeli.“

„Lokalno določeni prispevki bodo pripomogli k omejitvi zvišanja temperature na 1,5 stopinje na svetovni ravni. Prav tako bi omogočili določitev višjih, a še vedno dosegljivih ciljev,“ je še dejal član sveta Kirkleesa. Pobuda Andrewa Cooperja za lokalno določene prispevke je v skladu s sprejetim mnenjem o financiranju ukrepov proti podnebnim spremembam poročevalca Marca Dusa (IT/PES), v katerem je tudi podprta.

OR poziva Evropsko komisijo, naj sodeluje z ustreznimi nacionalnimi organi, Evropskim odborom regij, Konvencijo županov EU, Svetovno konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo in Lokalnimi oblastmi za trajnostni razvoj (ICLEI) pri razvoju koncepta in metodologij za uvedbo lokalno in regionalno določenih prispevkov ter tako prispeva k uresničitvi ciljev glede podnebnih sprememb, sprejetih na COP 21 v okviru Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Lokalne in regionalne oblasti bi na začetku za potrditev koncepta sodelovale prostovoljno.

Opomba za urednike

Priporočila OR o boljšem izvajanju okoljske zakonodaje v EU temeljijo na ocenjevalnem poročilu svežnja o pregledu izvajanja okoljske politike (iz februarja 2017), ki zajema 28 poročil za posamezne države in je na voljo tukaj.

Za podroben povzetek rezultatov na različnih področjih politike glej EPRS Briefing 03/2017: Environmental Implementation Review (Poročilo Službe Evropskega parlamenta za raziskave 03/2017: Pregled izvajanja okoljske politike), pripravljeno na zaprosilo OR v okviru sporazuma o sodelovanju med Parlamentom in OR.

OR je v podporo mnenju naročil študijo z naslovom Učinkovito okoljsko upravljanje na več ravneh za boljše izvajanje okoljske zakonodaje EU, ki naj bi bila pripravljena sredi septembra 2017.

Evropski odbor regij in Evropska komisija tesno sodelujeta pri izvajanju okoljske zakonodaje prek skupne tehnične platforme za sodelovanje na področju okolja. Pregled izvajanja okoljske politike je priložnost za sodelovanje mest in regij z Evropskim parlamentom, je zapisano v mnenju. Njegova dodana vrednost je v tem, da povezuje interese sozakonodajalca in izkušnje nosilcev odločanja ter organov izvajanja. Lokalne oblasti OR si prizadevajo za skupne seje med komisijo OR za za okolje, podnebne spremembe in energijo ter odborom EP za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Kontaktna oseba:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Share: