Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pri pridruževanju zahodnobalkanskih držav EU je „nujno potrebno“ sodelovanje lokalnih oblasti  

Evropski odbor regij je 22. marca z zadovoljstvom pospremil načrte o oživitvi sodelovanja Evropske unije z Zahodnim Balkanom, hkrati pa je skupščina lokalnih in regionalnih politikov EU poudarila, da mora EU sama postati „močnejša in bolj stabilna“, preden se ji lahko pridružijo države iz regije.

K „širši strategiji za okrepitev EU“ pozivajo danes objavljena priporočila, ki navajajo, da bo širitev EU na Zahodni Balkan močno odvisna od tesnejšega vključevanja lokalnih in regionalnih oblasti v širitveni proces.

OR je priporočila pripravil na zaprosilo bolgarskega predsedstva Svetu EU in pred razpravo o širitvi na majskem vrhu EU ter predloge sprejel 22. marca po razpravi s komisarjem za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesom Hahnom . Strategija in akcijski načrt Evropske komisije, predstavljena 6. februarja, naj bi „ustvarila popolnoma novo dinamiko, po kateri bosta Srbija in Črna gora izpolnili merila za članstvo do leta 2025“ in preostale države – Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo – spodbudila k pospešenemu sprejemanju reform. V razpravi pa je komisar poudaril, da bo hitrost pristopnih pogajanj odvisna od izvajanja reform, zlasti na področju pravne države. Države članice naj bi strategijo sprejele junija.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je ob tem dejal: „EU bi morala vedno z odprtimi rokami medse sprejeti nove članice, če in ko so te pripravljene za vstop. V tem trenutku to pomeni precej večji napredek pri reformi javne samouprave v državah kandidatkah, s katero bodo mesta in regije dobili občutno večje pristojnosti in zmogljivosti. Poleg spoštovanja vseh vrednot EU morajo dokazati tudi, da spoštujejo načela pravne države in izpolnjujejo fiskalna pravila. Pristop Srbije in Črne gore v letu 2025 je sicer velik zalogaj, vendar je mogoč, če bosta začeli reforme uveljavljati z večjo hitrostjo in če bodo imele lokalne oblasti večjo vlogo v pristopnem procesu.“

Komisar Hahn je poudaril, da bo uspeh širitve močno odvisen od vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti. „Prepričan sem, da krepitev zmogljivosti uprav in oblasti na lokalni in regionalni ravni v državah Zahodnega Balkana pozitivno vpliva na razvoj države, saj so te bistvene za izvajanje pravnega reda EU na lokalni in regionalni ravni. Zato visoko cenim delo Odbora regij v zvezi s tem.“

Predstavnik dežele Salzburg Franz Schausberger (AT/EPP) je opozoril na mnenje OR, ki poudarja, da bo za uspešno vključevanje nujno potrebna okrepitev lokalnih in javnih uprav: „Po mnenju Evropske komisije bi lahko Srbija in Črna gora verjetno v letu 2025 postali članici EU. Za to bosta potrebni predanost in hitrost, ki jima do zdaj nismo bili priča. Zakonodaja EU je izjemno obsežna in 70 odstotkov je bo treba izvajati na ravni mest in regij, kjer za zdaj na to niso pripravljeni. Za to potrebujejo večja pooblastila, boljšo usposobljenost, večjo preglednost, več denarja, večjo dinamiko in večjo usmerjenost v zagotavljanje storitev za državljane.“

Priporočila poudarjajo politični pomen in praktično vrednost čezmejnega sodelovanja v regiji in opozarjajo na niz pobud – številne je uvedla EU –, ki bi se jim morale nacionalne in podnacionalne oblasti pridružiti „brez odlašanja“. Poročevalec ugotavlja, da so lokalne in regionalne oblasti pridobile dodatne pristojnosti v večini držav v regiji, in izrecno navaja prednosti reform v Albaniji in Srbiji, ukrepe za boj proti korupciji v Albaniji in Črni gori in pogumno uvedbo indeksa enakosti spolov EU v Srbiji. Povsod v regiji je treba zagotoviti finančna sredstva, „da bodo lahko te oblasti razširjene pristojnosti tudi izvajale“. Mnenje navaja tudi, da se nobena od teh držav „ne more šteti za delujoče tržno gospodarstvo“, in opozarja, da se niti „ni sposobna soočati s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji“. Prav tako so še daleč od uveljavljanja vrednot in standardov upravljanja EU.

Opomba za urednike:

Mnenje OR nosi naslov Širitev: vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti iz držav Zahodnega Balkana v makroregionalne, čezmejne in druge pobude transnacionalnega sodelovanja v EU. Poročevalec Franz Schausberger (AT/EPP) je odposlanec zvezne dežele Salzburg in je član OR od leta 1996. Je nekdanji deželni glavar Salzburga (1996–2004), ustanovitelj in predsednik Inštituta evropskih regij in od oktobra 2016 posebni svetovalec evropskega komisarja za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna.

OR v mnenju poudarja, da so regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi „nujen pogoj“ za napredek na evropski poti, zlasti pa je „izjemno pomembno“ področje migracij in upravljanja meja. Poziva k tesnejšemu čezmejnemu sodelovanju, ki se je sicer na splošno izboljšalo, in navaja berlinski proces iz leta 2014 kot pomemben korak na nacionalni ravni. Regionalne oblasti poziva k okrepitvi čezmejnih dejavnosti, pobratenju s tujimi mesti, izrabi programov tehnične podpore EU TAIEX, makroregionalnih strategij in čezmejnih instrumentov, kot so programi Interreg in evropska združenja za teritorialno sodelovanje. Priporočila temeljijo na mnenjih OR o vrednosti in izvajanju makroregionalnih strategij, načinih za izboljšanje čezmejnega sodelovanja in strategiji EU za jadransko-jonsko regijo.

Evropski odbor regij ima skupne posvetovalne odbore s Srbijo, Črno goro in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Ti odbori, ki imajo stalno sestavo, se običajno sestajajo dvakrat letno in izvajajo dolgoročni program dela. OR ima delovno skupino za druge države na Zahodnem Balkanu – Bosno in Hercegovino, Albanijo in Kosovo – ter delovno skupino s Turčijo. Delovni skupini se sestajata dvakrat letno; delegacije zahodnobalkanskih držav in Turčije pa so sklicane priložnostno.

Evropski odbor regij 3. in 4. maja prireja 4. dan širitve, enega vodilnih letnih dogodkov o širitveni politiki v Bruslju, ki letos poteka v sodelovanju z bolgarskim predsedstvom EU. Udeležile se ga bodo delegacije vseh držav, ki se pogajajo za vstop v EU, s Turčijo vred. Pred konferenco bodo potekale seje skupnih posvetovalnih odborov in delovnih skupin. Analize delitve pristojnosti v posamezni državi so na voljo na spletni strani OR.

Razpravo si bo še nekaj časa mogoče ponovno ogledati na spletni strani OR. Fotografije so na voljo na Flickr.

Kontakt

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu