Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Za razvoj znanj in spretnosti za zeleni in digitalni prehod je potreben izrazit lokalni pristop  

Csaba Borboly (RO/EPP) v tem intervjuju odgovarja na šest vprašanj o Programu znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost . Predsednik okrožnega sveta Harghita je kot poročevalec pripravil osnutek mnenja , v katerem Komisijo poziva, naj pregleda pristop v svojem nedavnem sporočilu in upošteva pomembno vlogo, ki jo imajo v večini držav članic mesta in regije pri podpiranju in razvoju infrastrukture, povezane z znanji in spretnostmi. O osnutku mnenja bo ta teden glasovala plenarna skupščina na zasedanju 3., 4. in 5. februarja.

V dokumentu, ki ste ga pripravili, pozdravljate novi pakt za znanja in spretnosti . Namen pakta je povezati najrazličnejše deležnike, ki so pomembni v celotni vrednostni verigi. Kako lahko lokalne in regionalne oblasti prispevajo k njegovemu izvajanju, da bi razvili skupne strategije in programe usposabljanja?

Evropska komisija bi morala priznati vlogo, ki jo imajo lokalne in regionalne oblasti kot lastnice zadevne lokalne infrastrukture, kot prejemnice sredstev EU ter nacionalne in regionalne podpore in kot glavna vez z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi. Imajo pomembno vlogo pri financiranju izobraževanja in razvoju politik, povezanih z znanji in spretnostmi. Če bi Komisija poskrbela za vzpostavitev neposrednih stikov z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, ki so zainteresirane za pospešeno dodeljevanje sredstev EU za pilotne projekte, bi bilo mogoče ukrepe izvajati veliko hitreje in bolj učinkovito. Lokalna in regionalna partnerstva, ki jih oblikujejo lokalne in regionalne oblasti, skupine strokovnjakov, predstavniki delodajalcev ter izvajalci izobraževanj in usposabljanj, lahko pripomorejo k hitrejšemu razumevanju vprašanja o čim bolj učinkovitem pridobivanju znanj in spretnosti, vezanih na regionalno raven. Tovrstna partnerstva so lahko gonilo lokalnih in regionalnih sprememb, saj se pri tem krepijo znanje, razumevanje in zaupanje ter sodelujejo vsi različni akterji.

Poklicno in tehnično izobraževanje zahtevata praktično usposabljanje in sta s kraji in izobraževalnimi ustanovami povezana veliko tesneje, kot to velja za pridobivanje digitalnih kompetenc, jezikovnih znanj in drugih mehkih veščin. Ste v kateri od regij prepoznali dobre prakse, ki bi lahko spodbudile nove pobude v drugih regijah?

Da, v evropskih regijah obstajajo številne dobre prakse. Digitalna znanja in spretnosti ter področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike so postala nepogrešljiv del poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V večini poklicev so potrebna napredna digitalna znanja in spretnosti ter znanja in spretnosti s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, na primer za upravljanje najsodobnejših strojev in opreme. Nekatere države članice uporabljajo rešitve 3D-modeliranja ter alternativne in navidezne resničnosti, tako da digitalizacija poklicnega izobraževanja in usposabljanja v nekaterih delih Evrope, med drugim v nemških, francoskih in irskih regijah, ni prihodnost, temveč že realnost.

V večini držav članic imajo lokalne in regionalne oblasti pomembno vlogo pri financiranju izobraževanja in pripravi politik, povezanih z znanjem in spretnostmi. Ali so lokalne in regionalne oblasti pripravljene prevzeti naloge v zvezi s pospešenim dodeljevanjem sredstev EU v obliki pilotnih projektov, oblikovanjem lokalnih in regionalnih strategij in akcijskih načrtov ter večjim financiranjem novih pobud?

Menim, da so v večini držav članic lokalne in regionalne oblasti pripravljene prevzeti naloge v zvezi s pospešenim dodeljevanjem sredstev EU, saj imajo pomembno vlogo pri financiranju izobraževanja in pripravi politik, povezanih z znanjem in spretnostmi na lokalni ravni. Številne lokalne in regionalne oblasti v Evropski uniji so pristojne za neposredno upravljanje podrejenih institucij na različnih področjih, med drugim bolnišnic, kulturnih centrov in gorske reševalne službe, če jih naštejem le nekaj iz moje regije, okrožja Harghita. Imajo javne in politične pristojnosti ter izkušnje z upravljanjem proračuna, zato bi lahko upravljale pospešeno dodeljena sredstva EU za izvajanje projektov, povezanih z znanjem in spretnostmi na lokalni ravni. Ker imajo mesta in regije ključne pristojnosti na področju izobraževanja in usposabljanja ter pomembno vlogo v mladinski politiki in politiki zaposlovanja na lokalni ravni, lahko na vseh teh področjih izvajajo programe, pilotne projekte in podporne ukrepe v povezavi s cilji programa znanj in spretnosti.

Med krizo zaradi COVID-19 se je večina izobraževalnih sistemov hitro in prožno odzvala na nove izzive, nekatere države članice pa so močno pospešile digitalizacijo izobraževanja. Po drugi strani so imele nekatere manj premožnejše regije in prikrajšane skupnosti težave z dostopom do digitalnih orodij, saj nekatera območja še vedno nimajo dobrih internetnih povezav. Kaj lahko EU ter lokalne in regionalne oblasti storijo, da bi združile moči in se spoprijele s temi lokalnimi težavami, ki praktično niso razvidne iz regionalnih in nacionalnih podatkov?

V mnenju o programu znanj in spretnosti, ki ga pripravljamo, je poudarjeno, da je treba pri vseh ukrepih politike EU upoštevati regionalne značilnosti in da enoten pristop ni učinkovit. Ta predlog temelji na izkušnjah več regij z dostopom do digitalnih orodij, ki je bil med pandemijo COVID-19 ključnega pomena. Obstaja več načinov, kako bi EU lahko podprla vse regije, da bi zagotovila, da nihče ne bi bil zapostavljen. Predvsem je potreben celostni pristop k pripravi ukrepov financiranja: za izvajanje digitalnega izobraževanja nista dovolj financiranje izobraževalnih platform ter pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti, temveč je za to potrebna tudi infrastruktura, kot je dostop do širokopasovnih povezav v manj razvitih regijah ter do računalnikov in prenosnikov. Poleg tega bi EU morala razširiti sodelovanje in izmenjavo izkušenj med izobraževalnimi sistemi in različnimi učnimi načrti na podlagi potreb ljudi in obravnavati problem dostopa do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja za socialno izključene ali ranljive posameznike. Komisija bi morala preučiti tudi možnost vzpostavitve evropske platforme z izbrano dobro prakso, ki bi bila dostopna lokalnim in regionalnim oblastem ter bi podpirala razvoj strategij in akcijskih načrtov za prilagajanje in odpornost ter spodbujala nove lokalne in regionalne pobude.

V mnenju poudarjate pomen evropskega zelenega dogovora in njegovih posledic za zaposlene v večini sektorjev. Kako lahko politike pomagajo zaposlenim jasno razumeti spreminjajoči se svet in uvideti, da bi morali iskati nove priložnosti in okrepiti odpornost?

Politike EU bi morale olajšati začetek izvajanja programov podpore, namenjene posebnim gospodarskim območjem in posebnim ciljnim skupinam v sektorjih, ki jih je ali bo prizadel zeleni prehod. S temi programi je treba zaposlene v energijsko intenzivnih sektorjih obveščati o izzivih in priložnostih, ki jih prinašata digitalni in zeleni prehod. V zvezi s podporo ciljnim skupinam je treba najprej bolje razumeti regionalne potrebe po znanjih in spretnostih ter možnostih za njihovo pridobivanje po posameznih sektorjih, zlasti za avtomobilsko industrijo, gradbeništvo in gradbene storitve, oblikovanje in kreativni sektor, farmacevtski sektor in živilski sektor. Treba je tudi ustvariti možnosti za izpopolnjevanje oziroma preusposabljanje nizkokvalificiranih odraslih, da bodo lahko vstopili na trg dela oziroma ostali na njem. S tem bi tudi preprečili visoko stopnjo brezposelnosti in morebitne varčevalne politike. Pri krepitvi odpornosti se ne bi smeli osredotočati zgolj na sedanje zaposlene, temveč tudi na dijake in študente, ki bi morali pridobiti tovrstna znanja in spretnosti med šolanjem.

V okviru priprave mnenja so potekala različna posvetovanja, kot na primer pisno spletno posvetovanje deležnikov in spletna dvostranska srečanja z Evropsko komisijo in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP). O katerih glavnih vprašanjih ste razpravljali v posvetovanjih s CEDEFOP? Katere ukrepe in načrtovanja so predlagali, da bi se Komisija lahko posvetila lokalnim in regionalnim vprašanjem in opredelila vlogo lokalnih in regionalnih oblasti?

Med posvetovanji z različnimi deležniki smo prejeli zelo koristne predloge, na podlagi katerih smo pripravili to mnenje. CEDEFOP je poudaril dejstvo, da je treba doseči nizkokvalificirane posameznike. Ker lokalne in regionalne oblasti najbolje poznajo svoje območje, lahko najbolje dosežejo ljudi in obravnavajo lokalne izzive. Zato morajo biti politike raznolike in upoštevati lokalne značilnosti. Poleg tega mora začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki je večinoma centralizirano, zajemati različne vrste partnerstev z izobraževalnimi ustanovami in ustanovami za usposabljanje, nevladnimi organizacijami in podjetji, če jih navedem le nekaj. Lokalne in regionalne oblasti so najprimernejši akterji, ki lahko organizirajo te povezave med partnerji na lokalni ravni.

Več informacij

Evropska komisija je julija 2020 predstavila novi program znanj in spretnosti za Evropo , s katerim naj bi izboljšali znanja in spretnosti v EU, da bi se okrepila trajnostna konkurenčnost, zagotovila socialna pravičnost in povečala naša odpornost. V njem so določeni ambiciozni cilji za izpopolnjevanje (izboljšanje obstoječih znanj in spretnosti) ter preusposabljanje (pridobivanje novih znanj in spretnosti), ki naj bi jih dosegli v naslednjih petih letih. Med drugim naj bi se vsako leto 50 % odraslih v starosti od 25 do 64 let udeležilo tečajev usposabljanja, 70 % odraslih v starosti od 16 do 74 let pa naj bi do leta 2025 razpolagalo z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi.

Pakt za znanja in spretnosti , ki ga je Komisija uradno predstavila novembra 2020, je skupni model za razvoj znanj in spretnosti v Evropi, v katerem sodelujeta tako javni kot tudi zasebni sektor. Podpisniki se strinjajo, da bodo spoštovali in podpirali ključna načela listine: 1) spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja za vse, 2) sklepanje trdnih partnerstev na področju znanj in spretnosti, 3) spremljanje povpraševanja in potreb po znanjih in spretnostih ter predvidevanje potreb po njih ter 4) preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti spolov in enakih možnosti.

Kontakt : pressecdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023