Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Načrt okrevanja po krizi zaradi COVID-19 je priložnost za resnično zeleno revolucijo  

Predsednik Andaluzije Juanma Moreno v tem pogovoru kot poročevalec za mnenje o evropskih podnebnih pravilih predstavlja svoja stališča o tem pravno zavezujočem predlogu, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina

Osnutek mnenja o podnebnih pravilih, ki ga je pripravil predsednik Andaluzije Juanma Moreno (ES/EPP), je v vseh uradnih jezikih EU na voljo tukaj . Komisija ENVE bo o besedilu razpravljala in glasovala na naslednji seji 8. junija . Končno glasovanje in sprejetje sta predvidena na plenarnem zasedanju 1. in 2. julija, na katerem bo potekala tudi razprava na visoki ravni o evropskem zelenem dogovoru.

Evropska komisija je predlog uredbe o podnebnih pravilih objavila pred pandemijo COVID-19, v popolnoma drugačnih razmerah. Ali bi morala prizadevanja za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 ostati prednostna naloga tudi v okviru načrta za okrevanje gospodarstva in družbe?

Ta cilj mora vsekakor ostati prednostna naloga, saj je to okrevanje velika priložnost. Ne smemo pozabiti, da je bila naša družba že pred sedanjimi razmerami sredi industrijske revolucije in se je spopadala s posledicami globalnega segrevanja. Rešitve, ki jih potrebujemo za premagovanje družbenih in gospodarskih izzivov, s katerimi se zdaj soočamo, so tudi priložnost, da naša družba postane trajnostna in odpornejša, naše gospodarstvo pa podnebno nevtralno. Načrt okrevanja po krizi zaradi COVID-19 je priložnost za resnično zeleno revolucijo. Zato moramo v večji meri uporabljati vire obnovljive energije, spodbujati energijsko učinkovitost in učinkovito infrastrukturo ter nadalje razvijati trajnostne prometne sisteme, obenem pa še naprej ustvarjati delovna mesta.

Predlog uredbe Evropske komisije o evropskih podnebnih pravilih je bil ob objavi deležen kritik, da ni dovolj ambiciozen. V katerih pogledih bi bil lahko bolj ambiciozen?

Andaluzijska vlada meni, da je zavezujoči cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, kot je opredeljen v predlaganih evropskih podnebnih pravilih, dovolj ambiciozen in pomeni velik izziv za celotno Evropsko unijo. Vendar menimo, da je treba zaradi potrebne obsežne družbene, tehnološke in gospodarske preobrazbe na ravni EU in nacionalni ravni čim prej določiti nove cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030.

Andaluzija je sprejela regionalni podnebni zakon. Nam lahko iz izkušenj poveste, katera so tista področja, na katerih lokalne in regionalne oblasti lahko dosežejo več in imajo lahko večji vpliv na prehod na podnebno nevtralnost? Katere so prednosti lokalnih in regionalnih oblasti na teh področjih v primerjavi z nacionalnimi vladami?

Nekateri ogljično intenzivni sektorji, kjer so potrebni ukrepi, sodijo v pristojnosti lokalnih in regionalnih uprav. To velja za promet, stanovanja in javne zgradbe ter ravnanje z odpadki. Jasno je, da je k podnebnim spremembam treba zavzeti regionalni in lokalni pristop, saj globalno segrevanje na posamezne regije vpliva različno in na podlagi številnih dejavnikov. Zato moramo med vsemi ravnmi upravljanja vzpostaviti mehanizme usklajevanja, da bi poskrbeli za dopolnjevanje in medsebojno usklajenost podnebnih ukrepov v različnih regijah, tako med načrtovanjem kot tudi med izvajanjem na posameznih območjih, ter tako zagotovili optimalno rabo virov in dosegli boljše rezultate.

Ali menite, da lahko enotna evropska podnebna pravila ustrezno odražajo in upoštevajo izredno geografsko, družbeno in gospodarsko raznolikost regij v Evropi?

Prav zaradi družbeno-gospodarske in geografske raznolikosti regij Evropske unije potrebujemo en sam pravni akt, ki bo služil kot enotni okvir. Na tej ideji temelji tudi evropski projekt. Zaradi različnih lokalnih in regionalnih razmer si je treba prizadevati za dejavno udeležbo vseh regij tako pri oblikovanju kot tudi izvajanju novih podnebnih pravil. Lokalne in regionalne oblasti niso le raven upravljanja, ki je najbližje državljanom, temveč so nazadnje tudi odgovorne za izvajanje nove zakonodaje v praksi. Zato je takšen pravni akt učinkovit instrument za zmanjšanje razlik med regijami in oblikovanje odpornejše družbe.

Katere spremembe predloga evropskih podnebnih pravil bi bile po vašem mnenju potrebne, da bi bili regije in mesta bolje upoštevani in v večji meri vključeni v postopek?

Pri pripravi strategij in akcijskih načrtov za podnebno nevtralnost so ključni regionalni in lokalni dejavniki. Pri ocenjevanju in presojanju ranljivosti in tveganj ter opredelitvi prihodnjih scenarijev je treba upoštevati družbeno-gospodarske, geografske in podnebne spremenljivke. Nacionalne energetske in podnebne načrte je treba dopolniti z regionalnimi in lokalnimi načrti, pri čemer je treba upoštevati ista merila, kot so dobičkonosnost, gospodarska in energijska učinkovitost, pravičnost in solidarnost. Lokalne in regionalne oblasti imajo ključno vlogo pri ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev. Z upoštevanjem regionalnih vidikov bi se povečale naše možnosti za uresničitev našega skupnega cilja, in sicer, da bi do leta 2050 postali prva podnebno nevtralna celina na svetu.

Več informacij:

Dnevni red seje komisije ENVE 8. junija in osnutki mnenj, ki bodo na seji obravnavani, so na voljo tukaj .

Podnebna pravila EU: mesta in regije se zavzemajo za petletni akcijski načrt. Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je 4. marca v odziv na predlog uredbe Evropske komisije o evropskih podnebnih pravilih pozval EU, naj pripravi petletni akcijski načrt in zagotovi, da bodo v prizadevanja za dosego podnebne nevtralnosti vključeni vse regije in mesta. Sporočilo za javnost .

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel.: +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023