Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Zeleni dogovor na lokalni ravni: mesta in regije predlagajo gospodarske in socialne ukrepe za pomoč državljanom in podjetjem pri premagovanju energetske krize  

Med predlaganimi ukrepi so namensko financiranje za doseganje energijske učinkovitosti stavb, izvzetje zelenih naložb iz javnega primanjkljaja in stalna posvetovanja z državljani o podnebju.

Po tem, ko je Svet dosegel dogovor o splošnih pristopih v zvezi z ključnimi dosjeji iz svežnja „Pripravljeni na 55“, je Evropski odbor regij sprejel štiri mnenja, neposredno povezana z vlogo mest in regij pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora – strategije EU za rast in dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050. V njih obravnava gospodarske in finančne ukrepe za povečanje lokalnih zelenih proračunov, izvajanje direktive o energijski učinkovitosti stavb, potrebo po razvoju socialnih ukrepov za zaščito najranljivejših in okrepitev vloge državljanov v zelenem prehodu.

Vojna v Ukrajini je zgodovinska priložnost, da v EU opustimo ruska fosilna goriva in dosežemo energetsko suverenost. Z naglim naraščanjem cen energije se je drastično povečalo število državljanov, ki se soočajo z energetsko revščino in revščino na področju mobilnosti. V mnenjih, ki jih je skupščina mest in regij EU sprejela na junijskem plenarnem zasedanju, se predlagajo načini za reševanje obeh ključnih izzivov.

V zvezi z mnenjem o direktivi o energijski učinkovitosti stavb je poročevalec André Viola (FR/PES), član sveta departmaja Aude, dejal: „Boriti se moramo proti energetski revščini in na novo zastaviti energetski sistem, da bo bolj odporen in bomo lahko do leta 2050 dosegli svoje podnebne cilje. Pri razogljičenju stavbnega fonda EU moramo biti ambiciozni, saj se bo do sredine stoletja prenova izvedla le enkrat! Potrebujemo načrt prenove, ki bo kos izzivom prihodnosti in cenovno dosegljiv za vse državljane ter lokalne in regionalne oblasti. Revidirana direktiva o energijski učinkovitosti stavb se mora osredotočiti na celoten življenjski cikel stavb ter v vseh fazah vključevati krožno uporabo materialov in zadostnost.“Več informacij.

V zvezi z mnenjem o okoljskih zahtevah in družbeni sprejemljivosti zelenega prehoda je poročevalka Hanna Zdanowska (PL/EPP), županja Lodža in poljska ambasadorka za Konvencijo županov, dejala: „Uspeh ekološke preobrazbe je odvisen od naglega oblikovanja pravih pogojev na evropski in nacionalni ravni za izvajanje zelenih ukrepov lokalnih in regionalnih oblasti. Zavzemamo se za neposredna sredstva EU za mesta in regije, da bi lahko na lokalni ravni uresničevali zeleni dogovor ter dosegli napredek pri diverzifikaciji virov energije in neodvisnost od ruskih fosilnih goriv. Pri tem moramo povečati energijsko učinkovitost v okviru vala prenove ter v naših mestih in regijah pospešiti uporabo energije iz obnovljivih virov. Ekološka preobrazba EU mora temeljiti na močni družbeni sprejemljivosti in noben državljan, ozemlje ali podjetje ne sme biti zapostavljeno. Zato predlagamo, da se za uspešen zeleni prehod organizirajo stalni lokalni dialogi in lokalni podnebni vrhi.“ Več informacij.

V zvezi z mnenjem o izvrševanju zelenega proračuna na lokalni in regionalni ravni je poročevalec Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), župan mesta Autun, dejal: „Podnebne spremembe imajo velike gospodarske posledice in še večje okoljske stroške. Mesta in regije imajo ključno vlogo pri uresničevanju vključujočega zelenega prehoda. Tako države članice kot EU so odgovorne za podporo lokalnim in regionalnim oblastem z neposrednim financiranjem in konkretnimi ukrepi. Nujno se moramo dogovoriti o skupni opredelitvi zelenega proračunskega načrtovanja in strukturiranem, vendar prilagodljivem evropskem okviru, ki bo pomagal uskladiti proračunske postavke s podnebnimi in okoljskimi cilji. Zeleni prehod se bo zgodil na lokalni ravni – ali pa ga sploh ne bo.“Več informacij.Poročevalec Chauvet bo član delegacije Evropskega odbora regij na naslednji svetovni konferenci o podnebju, ki jo bo novembra v Egiptu organizirala OZN (COP27).

Odbor je sprejel tudi mnenje o novi strategiji EU za Arktiko, ki ga je pripravila poročevalka Mirja Vehkaperä (FI/Renew Europe), članica sveta mesta Oulu. Dejala je: „Sredstva EU morajo biti namenjena podpori in zagotavljanju trajnostnih naložb na območju Arktike. Razmisliti je treba o tem, kako izvajati zeleni dogovor in sveženj ,Pripravljeni na 55’, pri tem pa upoštevati posebnosti arktične regije, ki leži v EU. V okviru trgovanja z emisijami je treba na primer upoštevati posebne pogoje zimskega pomorskega prometa na območju Arktike. Hkrati je pomembno najti ravnovesje med odgovornim razvojem naravnih virov in varstvom okolja, da bi v celoti izkoristili potencial Arktike kot gonilne sile zelene rasti in digitalnega prehoda v EU. Arktika lahko Evropi zagotovi znanje, proizvode, vire in energijo, ki so bistveni za doseganje evropskih podnebnih ciljev.“Več informacij.

Ozadje:

Stavbam gre pripisati 40 % končne porabe energije v EU in 36 % z energijo povezanih emisij toplogrednih plinov. Končni cilj nove direktive o energijski učinkovitosti stavb je razogljičenje evropskega stavbnega fonda do leta 2050. Odbor poziva, naj ta nova direktiva ne velja le za nove stavbe, temveč tudi za prenovo. Odbor je v sprejetem mnenju podprl predlog g. Viole, da se odprava fosilnih goriv za ogrevanje in hlajenje doseže že leta 2025 in ne 2027, kot je predlagala Evropska komisija. Več informacij.

Odbor poziva Evropsko komisijo, naj pregleda pravila za financiranje občinskih storitev, zmanjša stroškovno breme ukrepov za energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter zmanjša in poenostavi regulativne ovire za nove tehnologije in poslovne modele. Za večjo družbeno sprejemljivost Odbor predlaga več ukrepov, vključno z večjo uporabo participativnega upravljanja – na primer s participativnimi proračuni in lokalnimi dialogi – ter finančno podporo stalnim mehanizmom posvetovanja, kot je lokalni podnebni vrh. Več informacij.

Evropski odbor regij poziva Evropsko komisijo in države članice, naj zelene naložbe izvzamejo iz izračuna regionalnega javnega primanjkljaja in „zlatih pravil“ o omejitvi dolga, ter se zavzema za učinkovito, participativno in pregledno zeleno proračunsko načrtovanje. Odbor spodbuja participativen pristop k zelenemu proračunskemu načrtovanju, da se državljanom, zlasti mladim, omogoči upravljanje dela letnega proračuna za izvajanje zelenih projektov. Skupščina regionalnih in lokalnih predstavnikov EU poziva k vzpostavitvi platforme za sodelovanje med organi, ki bi prispevala h krepitvi zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti za okolju prijaznejši proračun, združevanju manjših projektov, da bi ustvarili ekonomijo obsega, in izmenjavi dobre prakse. Več informacij.

Evropska komisija v novi strategiji EU za Arktiko opozarja na vse večji strateški in geopolitični pomen Arktike. Po oceni, objavljeni v začetku leta 2022, ima arktična regija, ki leži v EU, naložbeni potencial v višini približno 150 milijard EUR do leta 2030, velik del tega pa je povezan z zelenim prehodom. Poudarek je na naložbah v ogljično nevtralno jeklo, proizvodnjo baterij, pridobivanje in predelavo mineralov ter krožno gospodarstvo, bioenergijo in vetrno energijo. Več informacij.

Zeleni dogovor na lokalni ravni je pobuda OR, katere namen je postaviti mesta in regije v središče evropskega prehoda na podnebno nevtralnost.

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023