Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski parlament podprl prednostne naloge lokalnih voditeljev glede regionalnega razvoja  
Sprejeta pravila za Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad za obdobje 2021–2027 na splošno odražajo predloge Evropskega odbora regij

Večja pozornost, namenjena trajnostnemu razvoju mest ter razlikam med mesti in podeželjem, regionalni pragovi za osredotočanje sredstev na glavne prednostne naloge namesto tematske osredotočenosti na nacionalni ravni, večja prožnost fiskalnih pravil EU, da se omogoči povečanje naložb v rast, ter boljše usklajevanje z drugimi politikami in naložbenimi orodji EU: to je stališče Evropskega parlamenta glede pravil za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad za obdobje 2021–2027, ki v celoti odraža predloge, ki jih je decembra lani predstavil Evropski odbor regij.

Evropski odbor regij pozdravlja izid glasovanja na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 27. marca o uredbi o ESRR in Kohezijskem skladu. Sklada sta najmočnejši naložbeni orodji v proračunu EU. Poročevalec OR Michiel Rijsberman (NL/ALDE) ter poročevalec Evropskega parlamenta in podpredsednik odbora REGI Andrea Cozzolino sta s plodnim dialogom in tesnim sodelovanjem dosegla močno konvergenco med prednostnimi nalogami regij in mest v EU ter končnim stališčem Evropskega parlamenta.

Evropski parlament tako kot OR podpira osredotočanje sredstev na uresničevanje strateških ciljev politike, hkrati pa zavrača predlog Komisije, da se namesto regionalnih pragov določijo nacionalni. Centralizirani mehanizem dodeljevanja je v nasprotju s krajevnim pristopom in kohezijsko politiko, ki temelji na načelu upravljanja na več ravneh. „Parlament je s podporo regionalni osredotočenosti popolnoma preusmeril pozornost tja, kamor je treba, tj. čim bliže državljanom,“ je po glasovanju dejal poročevalec OR.

Evropski poslanci skupaj z OR zahtevajo močno medsebojno dopolnjevanje med ESRR in ESS+, da bi na lokalni ravni izvajali celostne pobude (celostne teritorialne naložbe in pobude za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

Evropski parlament se je strinjal s predlogom OR, da bi 6 % sredstev iz ESRR na nacionalni ravni namenili za trajnostni razvoj mest, in ga je celo okrepil, saj zahteva, da se mu nameni vsaj 10 %. Hkrati Evropski parlament predlaga, da se lokalnim skupnostim, ki jih Eurostat uvršča med območja na ravni NUTS III z oteženim dostopom do osnovnih storitev, večinoma gre za obrobna in podeželska območja, nameni najmanj 5 % državnih sredstev.

Tako Parlament kot OR predlagata, da bi med območja, ki so upravičena do podpore iz ESRR uvrstili tudi tista, ki so hudo in stalno prizadeta zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot je staranje prebivalstva ali povprečno letno zmanjšanje prebivalcev. Obe instituciji si prizadevata, da bi sredstva iz ESRR namenili za pomoč mestom in regijam pri „lokalizaciji“ ciljev trajnostnega razvoja.

Parlament se v skladu z dolgoletno zahtevo OR zavzema, da bi lahko države članice v okviru pakta za stabilnost in rast ustrezno utemeljeno zahtevale večjo prožnost za javne izdatke, potrebne za sofinanciranje naložb, ki jih podpirata ESRR in Kohezijski sklad. Komisija bo morala pri določanju fiskalne prilagoditve v preventivnem oziroma korektivnem delu Pakta za stabilnost in rast natančno oceniti to zahtevo ob upoštevanju strateške pomembnosti naložb, ki jih sofinancirata ESRR in Kohezijski sklad.

Parlament v svojem stališču spreminja predlog Komisije tudi z uvedbo novih elementov, kot so možnost uporabe sredstev ESRR za nakup tirnih vozil, financiranje inovativnih obratov za ravnanje z odpadki, naložbe v krepitev odpornosti na naravne nesreče in stabilizacijo odlagališč.

Druge pomembne spremembe se nanašajo na prenos sredstev ESRR ali Kohezijskega sklada na druga orodja EU. Parlament želi, da bi neobvezen prenos 5 % sredstev ESRR ali Kohezijskega sklada na instrument InvestEU in prenos dodatne dodelitve 5 % sredstev ESRR programom EU, ki jih neposredno upravlja Komisija, potekal v dogovoru z regijami in mesti ter ob upoštevanju specifičnih lokalnih potreb.

Kontaktna oseba:

Pierluigi Boda (OR)

Tel. +32 22822461

Mob. tel. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023