Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropa ne bo dosegla podnebne nevtralnosti do leta 2050 brez svojih mest in regij  
Nacionalni energetski in podnebni načrti ne vključujejo lokalnih in regionalnih oblasti.

Pred bližajočim se prvim zasedanjem novega Evropskega parlamenta javno mnenje vse bolj vpliva na razpravo o podnebju. Tedenski protesti opozarjajo, da sedanji cilji podnebne politike ne zadostujejo za preobrat pri globalnem segrevanju. Tudi mesta in regije EU pozivajo k višjim ciljem in sredstvom za hitrejši trajnostni energetski prehod v Evropi. V zvezi z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti držav članic OR obsoja pomanjkanje stalnega dialoga na več ravneh z lokalnimi in regionalnimi vladami, kar ni v skladu s sistemom upravljanja energetske unije.

Evropski odbor regij je soglasno sprejel mnenje Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo , ki ga je pripravil predsednik dežele Apulije Michele Emiliano (IT/PES) . Mnenje vsebuje sklop predlogov, ki prispevajo k podnebno nevtralni strategiji EU do leta 2050 , ki jo je Evropska komisija predstavila novembra 2018.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je dejal: „Evropa ne bo dosegla podnebne nevtralnosti brez sodelovanja mest in regij. V skladu s sistemom upravljanja energetske unije morajo države članice pri pripravi nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov vzpostaviti stalen dialog na več ravneh, v katerega morajo vključiti tudi lokalne in regionalne oblasti, a tega očitno niso storile. Če naj EU uspešno preide na čisto energijo, je bistveno, da se vse države članice zavežejo, da bodo do leta 2050 dosegle podnebno nevtralno Evropo, in da pri oblikovanju svojih podnebnih in energetskih akcijskih načrtov vedno vključijo tudi lokalne in regionalne oblasti.“

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal: „Čestitam regionalnim in lokalnim voditeljem za njihovo pomembno delo na področju podnebja, energije in trajnostnega razvoja. Veliko regij in mest je določilo ambicioznejše cilje za leto 2030 kot njihove nacionalne vlade. Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je z več kot 9000 mesti največja pobuda mest, pokrajin in regij, ki si prizadevajo za energetski prehod. Predlagamo boljše možnosti financiranja za mesta in regije, da bodo lahko izvajali ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Temu bi med drugim namenili 35 % sredstev iz programa Obzorje Evropa, sredstva iz novega petmilijardnega programa LIFE in sredstva iz programa InvestEU, tj. naslednika Evropskega sklada za strateške naložbe, pri katerem predlagamo, da se za podnebne cilje nameni 30 % sredstev.“

Poročevalec Michele Emiliano (IT/PES) , predsednik dežele Apulija, je dejal: „Mesta in regije prispevajo k zgodovinskemu ustvarjanju čistega planeta za vse. Podnebna kriza vpliva na vse nas in nam nalaga veliko odgovornost. Moje mnenje, ki je bilo sprejeto danes na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij, potrjuje potrebo po doseganju podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050. Regije in mesta so pripravljeni, da k temu prispevajo. Tega pa ne moremo trditi za Evropski svet, saj se nekatere države članice prejšnji teden niso zavezale k temu cilju. Če želimo zares rešiti podnebno krizo in ustvariti pravičnejšo in bolj trajnostno Evropo, kjer ne bo nihče zapostavljen, moramo sprejeti pristop od spodaj navzgor.“

OR poziva k povečanju deleža proračuna EU, namenjenega za podnebje, na vsaj 30 %, pri čemer opozarja na pomen učinkovite „obdavčitve energije“, da bi zagotovili usklajen, dosleden in pravočasen odziv na podnebne spremembe.

Zaradi tehnološkega razvoja člani podpirajo revizijo 32-odstotnega cilja za energijo iz obnovljivih virov na ravni EU, ki bi moral biti do leta 2030 40-odstoten, podnebno nevtralnost pa bi morali doseči do leta 2050.

OR predlaga ustanovitev evropskega observatorija za podnebno nevtralnost, katerega namen bi bil evidentiranje in spremljanje ranljivosti različnih območij zaradi energetskega prehoda. Člani so pripravljeni sodelovati z Evropsko komisijo pri vzpostavljanju strukture za tehnične izmenjave glede izvajanja svežnja za čisto energijo.

Skupščina mest in regij EU poziva k sistematičnemu vključevanju regij in lokalnih oblasti v izvajanje ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega sporazuma ter v priprave na konferenco COP 25. To bi vključevalo tudi udeležbo predstavnika OR kot opazovalca v vseh organih Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC).

OR v mnenju poudarja, da je treba okrepiti povezavo med podnebnimi politikami in kakovostjo zraka ter da te politike neposredno vplivajo na zdravje državljanov. Člani se strinjajo, da je razogljičenje najučinkovitejša preventivna politika za varovanje zdravja državljanov. Evropska agencija za okolje ocenjuje, da v Evropi vsako leto zaradi onesnaženosti zraka prezgodaj umre 483.000 ljudi.

Države članice so 31. decembra 2018 predstavile osnutke nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov.

Nacionalni energetski in podnebni načrti vključujejo načrtovalna orodja držav, ki prispevajo k uresničevanju ciljev energetske unije, zlasti energetskih in podnebnih ciljev za leto 2030. Prejšnji teden je Evropska komisija predstavila ocene nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov , ki morajo biti dokončani do konca tega leta.

Ozadje

Fotografije s plenarnega zasedanja so na voljo tu.

Uredba o upravljanju energetske unije določa, da bi morale „države članice […] vzpostaviti stalno platformo za dialog o energiji na več ravneh, ki bi povezala lokalne oblasti, organizacije civilne družbe in poslovno skupnost, vlagatelje in druge deležnike, da bi razpravljali o različnih predvidenih možnostih za energetsko in podnebno politiko. V okviru platforme bi bilo treba razpravljati o celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih ter dolgoročnih podnebnih in energetskih strategijah.“ Uredba o upravljanju energetske unije (januar 2018).

Tu lahko preberete sporočilo za medije Evropske komisije o oceni nacionalnih energetskih in podnebnih programov , tu pa analizo po državah . Na podlagi te analize bodo države članice pregledale svoje strategije in predložile končne programe najpozneje do 31. decembra 2019.

Evropska komisija je 28. novembra 2018 predstavila dolgoročno strateško vizijo za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

Strategija kaže, kako lahko Evropa utira pot podnebni nevtralnosti, in sicer z naložbami v izvedljive tehnološke rešitve, krepitvijo vloge državljanov ter usklajevanjem ukrepov na glavnih področjih, kot so industrijska politika in finančne zadeve ali raziskave, pri čemer pa je treba zagotavljati socialno pravičnost za pravičen prehod.

V skladu z zahtevami Evropskega parlamenta in Evropskega sveta vizija Komisije za podnebno nevtralno prihodnost zajema skoraj vse politike EU in je skladna s ciljem Pariškega sporazuma , da se globalno segrevanje omeji precej pod 2 °C in da se nadaljujejo prizadevanja, da dvig temperature ne bi presegel 1,5 °C.

Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo

Poglobljena analiza, priložena sporočilu

Sporočilo za medije: Komisija poziva k podnebno nevtralni Evropi do leta 2050

Vprašanja in odgovori: dolgoročna strategija za čist planet za vse

Kontaktna oseba: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470881037

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022