Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU mora v zdravstvenih vprašanjih bolj sodelovati z regijami in mesti  

Lokalni in regionalni voditelji pravijo, da bo lahko EU kos zdravstvenim krizam le, če okrepi svojo vlogo v zdravstvu, poveča sodelovanje z mesti in regijami ter prevetri trg zdravil.

Lokalni in regionalni voditelji so podprli okrepitev vloge Evropske unije v zdravstvenih vprašanjih ter načrte EU za zaščito stabilnosti in varnosti oskrbe s kritičnimi zdravili in opremo. Na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij 7., 8. in 9. maja so sprejeli vrsto priporočil ter v njih opozorili, da so načrti EU za odpornost proti zdravstvenim krizam ogroženi zaradi premajhnega posvečanja pozornosti pomenu lokalnih in regionalnih oblasti, na katerih temeljijo zdravstveni sistemi v dveh tretjinah držav članic EU.

Če bosta zakonodajalca EU sprejela ta priporočila, bosta agenciji EU – Evropska agencija za zdravila in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – zavezani tesno sodelovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter uresničiti celoten potencial čezmejnega sodelovanja na zdravstvenem področju. V predlogih je izražena podpora razvoju nujnih rezerv zdravstvenih proizvodov in tudi poziv, da se raziščejo vzroki pomanjkanja zdravil – kar se je dogajalo že pred pandemijo – kot del prizadevanja za izboljšanje varnosti in preglednosti na trgu zdravil, ki „ne deluje pravilno“. OR poziva tudi k vzpostavitvi mreže „referenčni bolnišnic“, specializiranih za preučevanje in zdravljenje nalezljivih bolezni.

Priporočila so navedena v treh mnenjih: eno obravnava gradnike evropske zdravstvene unije , ki jih je že predstavila Evropska komisija, drugi dve pa sta osredotočeni na Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Evropsko agencijo za zdravila in farmacevtsko strategijo EU.

Roberto Ciambetti (IT/ECR), predsednik deželnega sveta Veneto in poročevalec za mnenje Evropska zdravstvena unija: krepitev odpornosti EU , je dejal: „Lokalne in regionalne oblasti so v različni meri pristojne za zdravstvo v 19 od 27 držav članic in v številnih od teh držav tudi pomagajo financirati zdravstvo. Evropske zdravstvene unije, ki je sposobna hitro omejiti pandemije, ne bo mogoče uresničiti brez tesne vključenosti teh oblasti. Potrebujemo mrežo referenčnih bolnišnic, večje proizvodne zmogljivosti v Evropi, obsežne nujne zaloge in boljše podatke, da bomo poznali svoje šibke točke.“

Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), članica sveta regije Dalarna in poročevalka za mnenje Evropska strategija za zdravila in zakonodajni predlog za spremembo mandata Evropske agencije za zdravila (EMA) , je povedala: „Z veseljem pozdravljamo Komisijino strategijo za zdravila, osredotočeno na paciente, s katero naj bi se vsem pacientom v Evropi zagotovila preskrba z varnimi, učinkovitimi in cenovno dostopnimi zdravili tako v običajnih razmerah kot v zdravstvenih krizah. Ker imajo lokalne in regionalne oblasti pogosto ključno vlogo pri financiranju, ocenjevanju in zagotavljanju zdravil ter pri kriznem upravljanju in pripravljenosti na krize, v našem mnenju poudarjamo, da jih je treba vključiti v sodelovanje pri razvoju Komisijinih predlogov na področju zdravil.“

Olgierd Geblewicz (PL/EPP), predsednik Zahodnopomorjanskega vojvodstva in poročevalec za mnenje Čezmejne grožnje za zdravje in mandat Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni , je dejal: „OR je prepričan, da bi morale biti regije na politični ravni v celoti vključene v pripravo in izvajanje teh načrtov. Pozivamo k uvedbi učinkovitih instrumentov usklajevanja med obmejnimi regijami, tudi med regijami ob zunanjih mejah EU, ter predlagamo oblikovanje medregionalnih in čezmejnih kontaktnih skupin. Poleg tega bi morali predstavniki OR kot institucije, ki zastopa lokalne in regionalne oblasti iz vseh držav članic EU, kot opazovalci sodelovati pri delu ekip, odborov in projektnih skupin, ki so bile ustanovljene na ravni EU za obravnavo izrednih razmer v javnem zdravju, predvsem pri delu Svetovalnega odbora za izredne razmere v javnem zdravju.“

V drugih priporočilih iz treh omenjenih mnenj je OR načeloma podprl zamisel o novem evropskem organu za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere ter pozval Evropsko komisijo, naj predloži konkretnejše in izvedljive predloge za izboljšanje varnosti oskrbe z zdravili, pri čemer naj upošteva potrebe in izkušnje lokalne in regionalne ravni. Komisijo je tudi pozval, naj v svojih predlogih poudari pomisleke v zvezi z varnostjo podatkov. OR podpira pregled mandata ECDC, s čimer poudarja potrebo po tozadevni krepitvi zmogljivosti – na primer digitalne infrastrukture in telemedicine – ter po pozornosti, ki jo je treba nameniti potencialu mednarodnega sodelovanja v obmejnih regijah.

Evropski odbor regij je na plenarnem zasedanju, ki je potekalo prek spleta, sprejel tudi mnenje Izkušnje in spoznanja regij in mest, pridobljena med krizo zaradi COVID-19 in resolucijo o prostem gibanju med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) in povečanju proizvodnje cepiv . V resoluciji med drugim poziva k začasni opustitvi „patentov za zdravila in medicinsko tehnologijo za zdravljenje COVID-19 ali preprečevanje okužb s SARS-CoV-2“. Priporočila v mnenju o spoznanjih, pridobljenih med krizo, ki ga je pripravila Joke Schauvliege (BE/EPP), poslanka flamskega parlamenta, zajemajo tudi nezdravstvene vidike krize ter so še posebej osredotočena na izkušnje podeželskih in obrobnih regij. Mnenje, za katerega je zaprosila Evropska komisija, bo prispevalo k poročilu, ki ga Komisija pripravlja za Svet Evropske unije, torej institucijo, v kateri se sestajajo državni ministri iz vseh držav članic EU ter sprejemajo zakone in usklajujejo politike.

Evropski odbor regij je oktobra 2020 izdal prvi Letni regionalni in lokalni barometer EU , v katerem je opozoril, da med regijami EU in tudi med regijami znotraj posameznih držav članic obstajajo precejšnje razlike pri zagotavljanju zdravstvenega varstva . Na podlagi ankete , opravljene v okviru Letnega regionalnega in lokalnega barometra EU, je bilo ugotovljeno, da Evropejci bolj zaupajo lokalnim in regionalnim oblastem kot pa EU ali svojim nacionalnim oblastem. Prepričani so tudi, da bi lokalne in regionalne oblasti lahko povečale zmogljivost EU za reševanje problemov, če bi imele večji vpliv. Evropejci si želijo, da bi lahko lokalne in regionalne oblasti zlasti na področju zdravja bolj vplivale na odločitve, sprejete na ravni EU.

Ozadje

Poročila in študije Evropskega odbora regij : Letni regionalni in lokalni barometer EU ( celo poročilo in učinek na zdravje v številkah, oktober 2020), The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments (Učinek COVID-19 na lokalne in regionalne oblasti, skupna anketa OR in OECD, oktober 2020); Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis (Ocena teritorialnega učinka: stanje v mestih in regijah v času krize zaradi COVID-19, oktober 2020); Regional health policy responses to the COVID crisis (Odzivi regionalne zdravstvene politike na krizo zaradi COVID-19, oktober 2020); Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions (Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu v evropskih regijah, oktober 2020).

Lokalne izkušnje : platforma OR za izmenjave (izkušnje lokalnih in regionalnih uprav v prvem valu pandemije); Reinventing Cities (Preoblikovanje mest, poročilo Eurocities s številnimi primeri občinskih ukrepov, pobud in projektov).

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023