Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU mora zagotoviti, da je vključevanje v središču digitalnega in ekološkega prehoda  

V razpravi s finsko ministrico za evropske zadeve Tytti Tuppurainen so lokalni in regionalni predstavniki EU pozvali EU, naj zagotovi, da bodo od digitalnega in ekološkega prehoda, ki spreminja naše družbe, imele koristi vse regije in njihovi državljani. Evropski odbor regij (OR) je 9. oktobra sprejel dve mnenji na zaprosilo finskega predsedstva Sveta EU, v katerih se je osredotočil na odpravo digitalnega razkoraka in zagotavljanje kohezije in solidarnosti za vse Evropejce.

Glede cilja EU, da do leta 2050 doseže ogljično nevtralnost, je finska ministrica Tuppurainen dejala: „Dolžnost EU je, da skupaj z drugimi velikimi gospodarstvi prevzame vodilno vlogo v prehodu na digitalno, trajnostno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Prehod je treba obravnavati kot priložnost. Spremembe, ki jih prinašajo zeleni prehod, tehnološki razvoj in globalizacija, moramo sprejeti in jih oblikovati tako, da nihče ne bo zapostavljen.“

Ministrica je dodala, da “kohezijska politika bistveno prispeva k trajnostni in vključujoči rasti v vseh regijah EU in nam pomaga obravnavati izzive, s katerimi se sooča EU. Je pomembno orodje pri spodbujanju trajnostne gospodarske rasti in zmanjševanju regionalnih razlik. Prihodnja kohezijska politika pa mora biti hkrati tudi bolj usmerjena v rezultate, učinkovita in tematsko osredotočena.“

Karl-Heinz Lambertz , predsednik Evropskega odbora regij, je dejal: „Vse regije in mesta morajo imeti koristi od digitalnega gospodarstva, če želimo ustvariti konkurenčno, vključujočo in trajnostno Evropo. Digitalna preobrazba naših gospodarstev je povezana z ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo Evrope. Ne bo samo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, ampak bo regijam in mestom, zlasti na podeželskih območjih in območjih na prehodu, tudi pomagala v nujnem premiku v ogljično nevtralno prihodnost, ki jo mora Evropa doseči do leta 2050. Brez zadostnih naložb pa regije in mesta tega ne bodo mogli uresničiti. Obseg in oblika naslednjega proračuna EU bosta določila našo skupno prihodnost v prihodnjih letih. Zmanjšanje sredstev za regionalne naložbe in centralizacija sredstev bosta Evropo zavirala.“

Prvo od dveh mnenj opozarja, da sta dostop do digitalne družbe in dejavno sodelovanje v njej ključna za uspešen prihodnji lokalni in regionalni razvoj, ter poudarja, da je digitalna kohezija pomembna dodatna razsežnost tradicionalnega pojma ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, opredeljene v Pogodbah EU. OR kljub temu obžaluje, da v prednostnih nalogah političnega programa prihodnje Evropske komisije ni dovolj poudarka na vključujočem enotnem digitalnem trgu, ki bi koristil vsem državljanom po vsej Evropski uniji.

Poročevalka Anne Karjalainen (FI/PES), članica sveta občine Kerava, je dejala: „Digitalna preobrazba mora temeljiti na trajnostnem in konkurenčnem podatkovnem gospodarstvu v EU, katerega gonilo so ljudje. Namesto na tehnološki razvoj izdelkov bi se morali osredotočiti na razvoj tehnik, storitev in izdelkov, kjer je v ospredju človek, vključno z uporabniku prilagojenim oblikovanjem, soustvarjanjem in naglim razvojem prototipov.“

Da bi vsem evropskim državljanom zajamčili pravico do povezljivosti, OR poziva k večji podpori za namestitev širokopasovnih povezav visoke hitrosti in omrežij 5G v lokalnih skupnostih ne glede na njihovo velikost in gostoto prebivalstva. V mnenju, ki ga je pripravila ga. Karjalainen, se OR zavzema tudi za več naložb v digitalna znanja in spretnosti ter medijsko pismenost, kibernetsko varnost in varstvo potrošnikov na področju digitalnega gospodarstva, ter poudarja vlogo mreže regionalnih digitalnih inovacijskih središč pri izvajanju novega programa za digitalno Evropo.

Za pospešitev trajnostnega razvoja na lokalni in regionalni ravni sta bistvena tudi digitalizacija in uvajanje pametnih rešitev v javnih storitvah, zlasti v sektorjih prometa in energetike. Mnenje , ki ga je pripravil Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec flamskega parlamenta, se osredotoča na vlogo pametnih mest pri zagotavljanju pravičnega prehoda na podnebno nevtralnost in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni.

Poročevalec Gryffroy je poudaril: „Mesta in skupnosti imajo pomembno vlogo v prehodu na z viri gospodarno, podnebno nevtralno in biotsko raznovrstno Evropo. Ustvariti moramo več in boljše priložnosti za pomoč in podporo lokalnim in regionalnim akterjem tega razvoja. Potreben bo pristop od spodaj navzgor, pri čemer pametni ukrepi izvirajo iz lokalnega sodelovanja. Ta vključenost je pomembna tudi zato, da se zapolni digitalna vrzel in zagotovi, da najšibkejši ne bodo zapostavljeni v prehodu na digitalno družbo.“

Ozadje

Kohezijska politika je glavni vir financiranja EU za izboljšanje povezljivosti: v sedanjem večletnem finančnem okviru (2014–2020) je bilo za uvajanje širokopasovnih povezav v okviru programa evropskih strukturnih in investicijskih skladov namenjenih 6 940 milijonov EUR, predvsem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Do konca leta 2020 naj bi s temi sredstvi dodatnim 14,5 milijonom gospodinjstev pomagali do dostopa do širokopasovne povezave; 77 500 podjetij bo dobilo podporo za večjo uporabo storitev IKT, 41,7 milijona ljudi pa boljše zdravstvene storitve, vključno z e-zdravjem. Sredstva so na voljo tudi iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in instrumenta za povezovanje Evrope, vključno s širokopasovnim skladom, ki se je začel izvajati leta 2018. Več o tem .

OR od leta 2017 sodeluje z Evropsko komisijo v okviru skupne širokopasovne platforme , v kateri nosilci lokalnega odločanja in strokovnjaki razpravljajo o možnostih za namestitev hitrejših, boljših in trajnostnih širokopasovnih povezav visoke hitrosti v vseh evropskih regijah, da bi odpravili digitalni razkorak, ki je posledica geografske lege ali nedelovanja trga. Platforma je razširila svoje delo, da bi zajela širše vidike digitalne družbe in gospodarstva. Dokument o stališču Digitalna Evropa za vse , ki sta ga pripravila predsednik OR Lambertz in prvi podpredsednik Markku Markkula, je bil predstavljen na digitalni skupščini leta 2019 .

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli: