Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU mora povečati svoje zmogljivosti za proizvodnjo zdravil  

Neustrezne proizvodne zmogljivosti, dolgotrajne neenakosti med mestnimi in podeželskimi regijami ter pomanjkljivo sodelovanje – to so spoznanja lokalnih in regionalnih voditeljev iz časa pandemije.

Evropska unija mora zmanjšati svojo odvisnost od proizvajalcev zunaj svojih meja tako, da spodbudi vrnitev proizvodnje kritičnih zdravil in zaščitne opreme na evropska tla, so 7. maja opozorili člani Evropskega odbora regij. Poziv k strateški avtonomiji je eno od priporočil v mnenju Izkušnje in spoznanja regij in mest, pridobljeni med krizo zaradi COVID-19 .

V mnenju je kot eden od načinov za izboljšanje sposobnosti EU za preprečevanje in upravljanje zdravstvenih kriz ter okrevanje po njih navedeno boljše sodelovanje javnih oblasti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU. Priporočila so še posebej osredotočena na stanje v podeželskih regijah in vsebujejo poziv EU, naj poveča prožnost svojega proračuna in pravil o državni pomoči ter zmanjša razlike med mestnimi in podeželskimi skupnostmi, zlasti na področju digitalne in prometne infrastrukture. Lokalni in regionalni voditelji so poleg tega pozvali EU, naj lokalne in regionalne oblasti intenzivneje vključi v razvoj novih instrumentov EU, kot so načrti za okrevanje Next Generation EU in mehanizem za odzivanje na prehranske krize.

Joke Schauvliege (BE/EPP), poslanka flamskega parlamenta in poročevalka za mnenje Izkušnje in spoznanja regij in mest, pridobljeni med krizo zaradi COVID-19 , je dejala: „To mnenje je rezultat obsežnega posvetovanja in udeležbe regij, civilne družbe in strokovnjakov s številnih področij ter kaže, da se moramo iz krize zaradi COVID-19 marsičesa naučiti. Evropa se mora na primer bolj posvetiti tesnemu sodelovanju z lokalno in regionalno ravnjo ter ju vključiti v razpravo kot polnopravni partnerici. Razprava o prihodnosti Evrope je hkrati čas za razmislek o širši viziji Evrope, tudi o pristojnostih EU v zdravstvu.“

Generalna sekretarka Evropske komisije je OR prosila za mnenje in njegove ugotovitve bodo prispevale k poročilu, ki ga Komisija pripravlja za Svet Evropske unije, institucijo, v kateri se sestajajo državni ministri iz vseh držav članic EU, da sprejemajo zakone in usklajujejo politike.

Poziv OR k večji vključenosti odraža njegovo dolgoletno zavzemanje za sodelovanje med različnimi ravnmi upravljanja ter njegovo zaskrbljenost zaradi zapiranja mej med pandemijo in njegovih posebnih posledic za obmejne regije. OR hkrati izraža skrb, da je odziv EU na pandemijo preveč centraliziran in osredotočen na sodelovanje z nacionalnimi oblastmi. Odbor med drugim poziva, da bi moralo biti čezmejno sodelovanje del vseh načrtov za izredne razmere in da je treba vzpostaviti medregionalne čezmejne kontaktne skupine, da bi se izboljšalo čezmejno komuniciranje in sodelovanje med državami članicami in obmejnimi regijami.

Evropski odbor regij je na plenarnem zasedanju sprejel tudi resolucijo o prostem gibanju med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) in povečanju proizvodnje cepiv , v kateri poziva k začasni odpravi patentnega varstva farmacevtskih podjetij Poleg tega je sprejel še tri mnenja, ki se osredotočajo na razvoj zdravstvene infrastrukture in zdravstvenih politik na ravni EU, ki bi okrepile prizadevanja EU za doseganje strateške avtonomije in odpornost proti zdravstvenim krizam. Roberto Ciambetti (IT/ECR), predsednik deželnega sveta Veneto, je pripravil mnenje o evropski zdravstveni uniji , Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), članica sveta regije Dalarna, je zbrala priporočila v zvezi s strategijo za zdravila in vlogo Evropske agencije za zdravila , Olgierd Geblewicz (PL/EPP), predsednik Zahodnopomorjanskega vojvodstva, pa je predlagal prilagoditve vloge Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter čezmejnega zdravstvenega varstva .

Evropski odbor regij je oktobra 2020 izdal prvi Letni regionalni in lokalni barometer EU , v katerem je opozoril, da med regijami EU in tudi med regijami znotraj posameznih držav članic obstajajo precejšnje razlike pri zagotavljanju zdravstvenega varstva . Na podlagi ankete , opravljene v okviru Letnega regionalnega in lokalnega barometra EU, je bilo ugotovljeno, da Evropejci bolj zaupajo lokalnim in regionalnim oblastem kot pa EU ali svojim nacionalnim oblastem. Prepričani so tudi, da bi lokalne in regionalne oblasti lahko povečale zmogljivost EU za reševanje problemov, če bi imele večji vpliv. Evropejci si želijo, da bi lahko lokalne in regionalne oblasti zlasti na področju zdravja bolj vplivale na odločitve, sprejete na ravni EU.

Ozadje

Poročila in študije Evropskega odbora regij : Letni regionalni in lokalni barometer EU ( celo poročilo in učinek na zdravje v številkah, oktober 2020), The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments (Učinek COVID-19 na lokalne in regionalne oblasti, skupna anketa OR in OECD, oktober 2020); Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis (Ocena teritorialnega učinka: stanje v mestih in regijah v času krize zaradi COVID-19, oktober 2020); Regional health policy responses to the COVID crisis (Odzivi regionalne zdravstvene politike na krizo zaradi COVID-19, oktober 2020); Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions (Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu v evropskih regijah, oktober 2020).

Lokalne izkušnje : platforma OR za izmenjave (izkušnje lokalnih in regionalnih uprav v prvem valu pandemije); Reinventing Cities (Preoblikovanje mest, poročilo Eurocities s številnimi primeri občinskih ukrepov, pobud in projektov).

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
29.04.2022