Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Odbor regij ogorčen zaradi napadov na ukrajinska mesta in zavezan dolgoročnemu podpiranju obnove Ukrajine  

Mesta in regije EU so opredelili več načinov, kako lahko (skupaj z EU) prispevajo k obnovi Ukrajine, nova raziskava pa kaže močno zavezanost lokalnih in regionalnih politikov, da pomagajo Ukrajini.

Ob valu smrtonosnih napadov, ki jih je Rusija 10. oktobra izvedla na civilna območja in infrastrukturo v ukrajinskih mestih, je Evropski odbor regij (OR) Ukrajini ponovno izrazil popolno podporo. To so predstavniki celotnega političnega spektra izrazili na plenarnem zasedanju OR, na katerem je Odbor sprejel vrsto priporočil, da bi zagotovil dejansko in poglobljeno vključenost regij in mest iz vse Evropske unije v obnovo Ukrajine. Odbor v svojem mnenju opozarja, da se je treba osredotočiti predvsem na to, da bo proces obnove pospešil tudi prehod Ukrajine na bolj zeleno in bolj trajnostno gospodarstvo.

Mnenje o vlogi mest in regij EU pri obnovi Ukrajine bo prispevalo k delu Evropskega zavezništva mest in regij za obnovo Ukrajine, ki so ga junija ustanovili Evropski odbor regij ter ukrajinska in evropska združenja, ki zastopajo lokalne in regionalne uprave. To zavezništvo je bilo ustanovljeno na prošnjo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Ker je bilo mnenje sprejeto 11. oktobra, so bila priporočila mest in regij oblikovana pravočasno za mednarodno konferenco o obnovi Ukrajine, ki bo 25. oktobra v Berlinu, in še pred končnim sklepom o obliki nastajajoče platforme Evropske komisije za usklajevanje podpore za obnovo Ukrajine. Odbor v mnenju poziva Evropsko komisijo, naj za Ukrajino predlaga proces obnove od spodaj navzgor, ki bo temeljil na njenem dobro razvitem procesu decentralizacije.

Poročevalec Dario Nardella (IT/PES), župan Firenc in predsednik mreže Eurocities, je povedal: „Pričakujemo, da se bo platforma za obnovo financirala na podoben način kot mehanizem za okrevanje in odpornost, da bo v vse faze njenega načrtovanja in izvajanja vključeno Evropsko zavezništvo mest in regij za obnovo Ukrajine kot polnopravni partner ter da bo platforma čim bolj usklajena z metodologijo regionalne politike EU, tudi zaradi priprave pristopa Ukrajine k Evropski uniji.“ Dodal je, da bi bilo treba obnovo uničene ukrajinske infrastrukture podpreti z osredotočenostjo na trajnostnosti, demokratičnih načelih in trdnih ustanovah.

Zavezništvo se opira na močno podporo, ki jo Ukrajini izražajo mesta in regije EU. OR je 11. oktobra objavil letno poročilo EU o stanju regij in mest za leto 2022, ki zajema tudi Letni regionalni in lokalni barometer EU 2022, mnenjsko raziskavo med več kot 2 000 lokalnimi in regionalnimi politiki iz vse EU. Tri četrtine anketiranih politikov so navedle, da je njihova lokalna ali regionalna oblast sprejela Ukrajince, razseljene zaradi vojne, polovica pa jih je navedla, da so v Ukrajino poslale materialno pomoč. Vsak drugi anketiranec je menil, da je najučinkovitejši način za obnovo Ukrajine vključitev regij in mest EU v proces obnove.

Predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro je povedal: „Ruska vojna proti Ukrajini je uničila vse – domove, šole, univerze, bolnišnice. Če ne bomo ničesar storili, bodo vse te poškodovane stavbe v nekaj tednih dokončno podlegle zimi. Evropski odbor regij je skupaj s partnerskimi združenji ustanovil Evropsko zavezništvo mest in regij za obnovo Ukrajine. To zavezništvo mora rasti in vključiti več mest in regij, da bo obnova Ukrajine postala resničnost, saj vsak drugi anketiranec našega Letnega regionalnega in lokalnega barometra meni, da bo mogoče Ukrajino najbolj učinkovito obnoviti z vključitvijo regij in mest EU v načrte obnove. Še naprej smo predani spreminjanju besed v dejanja in zavzemanju za poseben finančni instrument, da se zagotovijo projekti obnove v sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi oblastmi na obeh straneh. Ukrajini stojimo ob strani.“

Predsednik Cordeiro je v odgovor na smrtonosne ruske napade 10. oktobra poudaril, da v imenu OR „ostro obsoja okrutno napadanje civilistov in civilne infrastrukture po vsej državi“, in ukrajinskim partnerjem OR izrazil polno solidarnost v njihovem boju za demokracijo in svobodo.

Kako lahko mesta in regije pomagajo Ukrajini

Po skupni oceni ukrajinske vlade, Evropske komisije in Svetovne banke škoda, ki jo je povzročila vojna v obdobju od 24. februarja do 1. junija, znaša 349 milijard EUR, posledice vojne pa so zlasti velike v stanovanjskem sektorju, prometu, trgovini in v industrijskih panogah. Uničenje je največje v regijah mest Černihiv, Doneck, Lugansk, Harkov, Kijev in Zaporožje.

Priporočila v osnutku mnenja o tem, kako pomagati Ukrajini, obsegajo različne faze; prva faza je osredotočena na odziv na izredne razmere, druga faza je namenjena obnovi kritične infrastrukture in storitev, tretja pa gradnji temeljev za dolgoročno trajnostno rast. Dolgoročnejša podpora bi morala biti zlasti namenjena doseganju cilja, ki si ga je zadala ukrajinska vlada, in sicer 65-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in obnova socialne infrastrukture, kot so stavbni fond, šole in bolnišnice, da se ukrajinskim beguncem in razseljenim osebam omogoči vrnitev v domove iz obdobja pred vojno.

Ukrajinska vlada je predlagala, da bi regije in mesta EU lahko prispevali v okviru partnerstev sorodnih akterjev v Ukrajini. OR v osnutku mnenja opozarja tudi na potencialno vrednost širših naložbenih shem, ki bi vključevale večjo skupino mest in regij.

V mnenju je poudarjeno, da je treba čim prej začeti vlagati v zmogljivosti podnacionalnih uprav, ki so morale v zadnjih sedmih letih prevzeti precej več odgovornosti, zdaj pa se soočajo še z izzivi obnove in priprave na pristop k EU. Mnenje konkretno poziva k okrepitvi sedanjega programa U-LEAD za spodbujanje decentralizacije v Ukrajini.

Ukrajina je že članica strategije EU za Podonavje in v mnenju je navedeno, da ta strategija ponuja celovit okvir za sodelovanje z EU. V priporočilih je nato še poudarjeno, kako pomembno je uporabljati preizkušene mehanizme EU za podpiranje regij in mest, ter na primer naveden predlog, da bi morala EU hitro razširiti sodelovanje z ukrajinskimi regijami prek programa nadnacionalnega sodelovanja in s pospešitvijo dostopa Ukrajine do programov Obzorje in Kultura.

Priporočila delno temeljijo na študiji, ki jo je naročil OR in v kateri so raziskovalci predstavili stališča lokalnih in regionalnih politikov iz ukrajinskih območij, ki so utrpela različno hudo škodo. V sklepih študije je ugotovljeno, da so se upravne zmogljivosti na lokalni in regionalni ravni znatno izboljšale zaradi procesa decentralizacije, ki se je začel sredi drugega desetletja 21. stoletja, poudarjen pa je potencial mest in regij EU za pomoč pri reformah za krepitev zmogljivosti zlasti v manjših skupnostih.

Kontaktne osebe:

Monica Tiberi, uradna govornica predsednika, tel.: +32 479 51 74 43

Andrew Gardner, tiskovni predstavnik, tel.: +32 473 843 981

Stephanie Paillet, avdiovizualna podpora, tel.: +32 473 522 988

Deli :