Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije pozivajo k sprejetju novih pravil EU o oceanih, da bi zaščitili morsko okolje, zmanjšali onesnaževanje in obrnili trend izgube biotske raznovrstnosti  

OR poudarja, da se velik del okoljske zakonodaje EU, vključno z okvirno direktivo EU o morski strategiji in direktivami o naravi, ne izvaja v zadostni meri.

Evropski odbor regij (OR) je predstavil sklop predlogov za zaščito morskega okolja in obnovo ekosistemov oceanov. OR poziva k sprejetju novih evropskih pravil o oceanih, s katerimi bi opredelili dolgoročno usmeritev z merljivimi cilji in roki ter tako zagotovili zaščito in obnovo morskih ekosistemov. Lokalni in regionalni voditelji predlagajo sklad za oceane, ki bi prispeval k razogljičenju pomorskega prometa, in pozivajo k odpravi izjeme za goriva, ki se uporabljajo pri ribolovu, v direktivi o obdavčitvi energije. OR tudi poziva Komisijo, naj v okviru svojih prizadevanj za zmanjšanje uhajanja hranil v morja EU ter preprečevanje cvetenja alg in širjenja „mrtvega dna“ predlaga prelomna nova pravila o obveznih kvotah za reciklirani dušik in fosfor na trgu EU.

Oceani se soočajo z nepopravljivim onesnaževanjem okolja. Mednarodni ladijski promet, prekomeren promet s čolni, gradnja mest, industrijska proizvodnja, kmetovanje in proizvodnja energije – vse to vpliva na kakovost vode, morja in morsko biotsko raznovrstnost. Svetovne oceane preplavljajo plastika, kemično onesnaževanje in odtekanje kmetijskih gnojil, morske ekosisteme in biotsko raznovrstnost pa ogroža tudi vse večji pritisk razvoja mest in turizma na obali.

OR je na to temo sprejel mnenje , ki ga je pripravila Emma Nohrén (SE/Zeleni). Podžupanja švedske občine Lysekil je dejala: „Oceani in podnebje sta dve plati iste medalje. Brez zdravih oceanov ni mogoče regulirati podnebja. Zato je treba podnebna pravila dopolniti s pravili o oceanih, v katerih so določeni cilji in roki za izboljšanje morskega okolja. Onesnaževanje oceanov je globalno vprašanje, vendar so lokalne in regionalne skupnosti tiste, ki nosijo glavno breme. Začeti moramo z ukrepi za sprostitev neizkoriščenega potenciala lokalnih in poddržavnih oblasti za zaščito morskega okolja EU, hkrati pa zagotoviti delovna mesta in spodbuditi gospodarstvo. Ne moremo več čakati. EU moramo postaviti v ospredje zelenega prehoda, kot je predvideno v evropskem zelenem dogovoru.“

OR poudarja, da se po podatkih iz poročila Računskega sodišča večji deli okoljske zakonodaje EU, kot so okvirna direktiva EU o morski strategiji in direktive o naravi , ne izvajajo v zadostni meri. Po prvem ciklu izvajanja okvirne direktive o morski strategiji OR poudarja, da brez opredeljenih mejnih vrednosti ter jasnih, ambicioznih in merljivih ciljev napredek ne bo nikoli dosežen, in poziva, naj se ti cilji čim prej določijo.

OR predlaga Evropski komisiji, naj pripravi pravila za države članice, kako lokalne in regionalne oblasti vključiti v postopek posvetovanja in v postopek določanja, snovanja in načrtovanja ukrepov, z natančno določitvijo pristojnosti ter spodbujanjem večjega vključevanja, da bi uspešno izvajali okvirno direktivo EU o morski strategiji.

Evropsko komisijo tudi poziva, naj ustanovi evropsko projektno skupino za morsko biotsko raznovrstnost za obdobje do leta 2030 ; sestavljali bi jo vodje okoljskih projektov, ki poddržavnim oblastem pomagajo in svetujejo pri načrtovanju projektov in pridobivanju sredstev EU za preprečevanje onesnaževanja morja in obnovitev ekosistemov oceanov.

Po vzoru nedavno sprejetih podnebnih pravil EU se mesta in regije zavzemajo za evropska pravila o oceanih , s katerimi bi opredelili dolgoročno usmeritev ter zagotovili zaščito in obnovo morskih ekosistemov. Podpirajo tudi predlog Evropskega parlamenta o ustanovitvi sklada za oceane, ki bi bil namenjen razogljičenju pomorskega prometa, in predlog, naj se 20 % prihodkov iz sklada uporabi za zaščito, obnovo in boljše upravljanje morskih ekosistemov.

Da bi zaustavili vse večjo evtrofikacijo morij EU, OR poziva Evropsko komisijo, naj v okviru krožnega gospodarstva opredeli pot in predlaga obvezne kvote za reciklirana hranila v gnojilih na trgu EU. OR poudarja, da sta fosfor in dušik bistvena za proizvodnjo hrane, fosfor pa je vključen na seznam kritičnih surovin EU.

Skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU podpira cilje za zaščito biotske raznovrstnosti v evropskem zelenem dogovoru in strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 . Vendar OR poziva Evropsko komisijo, naj v svoj akcijski načrt za ohranitev ribolovnih virov in zaščito morskih ekosistemov, ki naj bi bil objavljen do leta 2021, vključi jasne in merljive cilje skupaj z ustreznimi roki.

OR je zaskrbljen zaradi slabe zaščite ter nezadostnega spremljanja in nadzora sedanjih morskih zavarovanih območij v EU . Po podatkih Evropske agencije za okolje bi lahko manj kot 1 % morskih zavarovanih območij v EU veljalo za morske rezervate s popolno zaščito. OR močno podpira predlog Evropske komisije o oblikovanju mreže morskih zavarovanih območij, ki pokrivajo 30 % morij EU in vključujejo omejitve glede ribolova in gospodarskih dejavnosti. Lokalni in regionalni voditelji poudarjajo, da mora imeti 10 % morja v EU visoko stopnjo zaščite, vključno z območji, kjer so prepovedane vse vrste ulova.

OR predlaga oblikovanje evropske oceanske akademije , ki bi jo sestavljali mladi znanstveniki iz vseh držav članic, da bi v sodelovanju z univerzami navdihovali ter širili dobre prakse in znanje o pomenu zdravih oceanov.

Za odpravljanje onesnaževanja s plastiko člani OR pozivajo vse države članice, naj uvedejo sheme kavcij za plastične vsebnike za pijačo, Evropsko komisijo pa poziva, naj zagotovi združljivost teh shem. To bi bil ključni korak k enotnemu trgu embalaže. OR hkrati poziva Evropsko komisijo, naj prepove vsa nova granulirana polnila za športne površine s šestletnim prehodnim obdobjem, v regulativne ukrepe za zmanjšanje namernega dodajanja mikroplastike, o čemer potekajo pogajanja v EU, pa vključi tudi nanoplastiko, biorazgradljive polimere in topne polimere.

OR ugotavlja, da so okoljsko diferencirane pristaniške pristojbine lahko učinkovito sredstvo, s katerim bi obalne regije izboljšale okolje in zmanjšale emisije v zrak in vodo ter količino odpadkov in hrup. Zavzema se za prepoved izpuščanja vode iz pralnikov v EU.

OR poudarja, da bi moralo biti načelo „onesnaževalec plača“ v središču zakonodaje EU o morskem okolju, in čestita Evropski komisiji za njen javno dostopen spletni portal WISE Marine .

Osnutek mnenja je bil predstavljen na plenarnem zasedanju OR, ki je potekalo 5., 6. in 7. maja 2021.

Ozadje:

Tu lahko preberete pogovor z Emmo Nohrén  (SE/Zeleni) in njene odgovore na pet vprašanj o vlogi lokalnih in regionalnih oblasti pri varovanju morskega okolja.

Cilj 17. junija 2008 sprejete okvirne direktive o morski strategiji je učinkoviteje zaščititi morsko okolje v Evropi. Evropska komisija je oblikovala sklop podrobnih meril in metodoloških standardov za pomoč državam članicam pri izvajanju te okvirne direktive. Revidirani so bili leta 2017 in na podlagi te revizije je bil pripravljen sklep Komisije o dobrem okoljskem stanju morskih voda . Biotska raznovrstnost je eno od ključnih področij politike v okviru evropskega zelenega dogovora , ki je bil sprejet konec leta 2019. Evropska komisija je maja 2020 sprejela strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 , da bi zaustavili slabšanje biotske raznovrstnosti in naravo vrnili v naša življenja.

Mnenje Lokalne in regionalne oblasti za zaščito morskega okolja sodi med pristojnosti delovne skupine OR za zeleni dogovor na lokalni ravni . Delovna skupina za zeleni dogovor na lokalni ravni je bila oblikovana junija 2020 ; sestavlja jo 13 izvoljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov , njen cilj pa je zagotoviti, da bodo mesta in regije EU neposredno vključeni v opredelitev, izvajanje in oceno številnih pobud, ki se bodo izvajale v okviru evropskega zelenega dogovora, tj. strategije EU za trajnostno rast in podnebno nevtralnost do leta 2050.

Vsako leto v oceanih konča med 4,8 in 12,7 milijona ton plastike. Plastika predstavlja 75 % morskih odpadkov v svetovnih morjih. Reducing marine litter informativno poročilo Evropskega parlamenta (Briefing) (2019).

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel.: +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023