Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije kritični do strategije za izvajanje reform „od zgoraj navzdol“, ki jo predlaga Evropska komisija  

Člani Evropskega odbora regij (OR) zavračajo predlog Evropske komisije, da se strukturne reforme „od zgoraj navzdol“ v državah članicah financirajo s sredstvi za kohezijsko politiko. V mnenju na to temo, ki ga je pripravila Olga Zrihen (BE/PES), poslanka valonskega parlamenta, in ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju, OR poleg tega poudarja, da je nujna kombinacija pristopa „od spodaj navzgor“ in „od zgoraj navzdol“, pri katerem so lokalne in regionalne oblasti vključene v pripravo in izvajanje reformnih procesov.

Predlog Evropske komisije za nov instrument izvajanja reform predvideva proračunsko podporo za države članice, ki se prostovoljno zavežejo k izvajanju obsežnih strukturnih reform. Finančno podporo bi dopolnila tehnična pomoč v okviru programa za podporo strukturnim reformam. Evropska komisija predlaga, da se v obdobju 2017–2020 podvojijo sredstva, ki so bila prvotno namenjena za ta program, v višini 142,8 milijonov EUR, in želi v ta namen izkoristiti prožnost proračuna EU, s tem da državam članicam omogoči, da vire iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov preusmerijo v program za podporo strukturnim reformam.

Evropski odbor regij izrecno nasprotuje preusmeritvi virov iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov – glavnega naložbenega instrumenta EU, ki se uporablja v partnerstvu z regijami in mesti – v program, ki se upravlja centralno, na podlagi pristopa „od zgoraj navzdol“, ki ne upošteva posebnih potreb lokalnih skupnosti in ključno vlogo lokalnih vlad pri izvajanju strukturnih reform.

Sedanji predlog ni pregleden in merila za oceno niso določena. Poleg tega je zelo vprašljivo, ali je smiselno precejšnja finančna sredstva nameniti izključno za instrument, ki zagotavlja podporo zgolj na prostovoljni podlagi. Želimo, da EU podpira reforme, ki imajo evropsko dodano vrednost, spoštujejo demokratična pravila in prinašajo resnične rezultate na lokalni ravni,“ meni Olga Zrihen (BE/PES), poslanska valonskega parlamenta.

Po njenem mnenju bi bilo neupoštevanje lokalnih in regionalnih oblasti kot partnerjev pri strukturnih reformah napaka, saj je pomanjkanje odgovornosti za reforme eden od glavnih razlogov za njihovo počasno izvajanje v okviru evropskega semestra. Dodajanje teritorialne razsežnosti k evropskemu semestru tako, da se upošteva teritorialna raznolikost v Evropi ter zagotovi polno sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti v nacionalnih programih reform, je korak v pravo smer.

„Z vsakršno dodatno povezavo med strukturnimi reformami, ki so pomembne za celotno EU, in kohezijsko politiko, je še bolj ključno, da evropski semester postane bolj demokratičen na evropski ravni. Dopolniti ga je treba s kodeksom ravnanja , v katerem se določijo standardi za vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti. To bi še povečalo njegovo učinkovitost in odgovornost zanj. Načela subsidiarnosti, sorazmernosti in partnerstva bi morala biti skupna osnova, ne le za kohezijsko politiko, temveč za vse politike EU, ki podpirajo strukturne reforme,“ pravi poročevalka Zrihen.

Glede novih proračunskih instrumentov za območje eura, ki jih je decembra 2017 predlagala Evropska komisija, OR v mnenju podpira uvedbo instrumenta EU za obvladovanje asimetričnih šokov. Vendar pa se morebitna podpora ne sme prekrivati z instrumenti, kot so evropski strukturni in investicijski skladi ter Evropski sklad za strateške naložbe, temveč jih mora dopolnjevati. OR tudi podpira predlog, da se v okviru prihodnjega Evropskega denarnega sklada oblikuje kreditna linija ali garancija za primer, da bi se enotni sklad za reševanje, s katerim se obvladujejo učinki insolventnih bank na realno gospodarstvo in javne finance, izkazal za nezadostnega.

Več informacij:

• Mnenje o spremenjenem programu za podporo strukturnim reformam in novi proračunski instrumenti za euroobmočje

• Resolucija o spremembi uredbe o skupnih določbah za sklade ESI v podporo strukturnim reformam

• Mnenje o programu za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020

• Študija o izboljšanju evropskega semestra z vključitvijo lokalnih in regionalnih oblasti

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mob. tel.: +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Share: