Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Povezovanje evropskih institucij in državljanov: evropske državljanske pobude morajo vplivati na zakonodajni postopek EU  

Lokalni in regionalni voditelji so pripravljeni spodbujati državljanske pobude s teritorialnim učinkom

Na 142. plenarno zasedanje OR, ob navzočnosti podpredsednika Evropskega parlamenta, pristojnega za evropsko demokracijo in evropske državljanske pobude, Pedra Silve Pereire, in novoizvoljene predsednice Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Christe Schweng, so lokalni in regionalni voditelji prvič povabili predstavnike dveh evropskih državljanskih pobud. OR s to pobudo začenja razpravo o demokraciji v pripravah na konferenco o prihodnosti Evrope in izraža svojo podporo evropskim državljanskim pobudam, ki spadajo v njegovo politično pristojnost in so politično pomembne za lokalne in regionalne oblasti. Evropske državljanske pobude olajšujejo in podpirajo politično prednostno nalogo OR, ki je približati Evropo državljanom. OR pa je kot predstavnik ravni upravljanja, ki je najbližje državljanom, ključni partner za njihovo promocijo. Če Evropska komisija ne sprejme ustreznih zakonodajnih ukrepov, to ne ovira le milijonov državljanov, temveč lahko ustvarja tudi njihovo nezadovoljstvo z institucijami EU.

Evropska državljanska pobuda je bila ustanovljena leta 2011. Je instrument participativne demokracije v EU, ki državljanom omogoča, da Evropsko komisijo pozovejo k predložitvi predloga pravnega akta za izvajanje Pogodb EU. V skladu s poročilom OECD iz leta 2020 o zanimanju za posvetovalno demokracijo v EU so se v zadnjih 40 letih pogosteje uporabljali reprezentativni posvetovalni procesi na lokalni (52 %) in regionalni (30 %) ravni. Samoumevno je, da so lokalne in regionalne oblasti partnerji pri spodbujanju evropskih državljanskih pobud s teritorialnim učinkom. To lahko počnejo na tri načine: prvič, člani OR se lahko kot skupina odločijo, da bodo cilj posamezne evropske državljanske pobude podprli z mnenji na lastno pobudo ali resolucijami; drugič, posamezni član OR lahko izpostavi vprašanje med redno razpravo na plenarnem zasedanju o lokalnih in regionalnih vprašanjih v EU; tretjič, evropske državljanske pobude bi lahko vključili v orodje CitizEN – mrežo za sodelovanje državljanov v EU, ki ga je OR razvil v pripravah na konferenco o prihodnosti Evrope.

Prvi podpredsednik OR Vasco Cordeiro je dejal: „Evropske državljanske pobude bi lahko bile izjemno orodje za izboljšanje demokracije v EU. Vedno moramo spoštovati demokracijo, boljšo zakonodajo in načelo aktivne subsidiarnosti. Če državljanske pobude ne bodo ustrezno podprte, obstaja nevarnost, da bodo neuspešne, kar bo povzročilo nadaljnje nezadovoljstvo med državljani in spodkopalo njihovo zaupanje v EU. To ne bi smela biti le zanimiva akademska razprava, temveč bi morala postati politična razprava na konferenci o prihodnosti Evrope, da bi našli nove načine za krepitev demokratičnih temeljev EU.“

Pedro Silva Pereira , podpredsednik Evropskega parlamenta, pristojen za evropsko pobudo za demokracijo in evropsko državljansko pobudo, je dejal: „Evropska državljanska pobuda je pomemben instrument za spodbujanje evropske udeležbe v zakonodajnem postopku Unije. Postopek, ki je bil uveden z Lizbonsko pogodbo, je bil večkrat spremenjen, da bi olajšal dostop in zagotovil večjo preglednost pri sprejemanju odločitev v EU. V času, ko nameravamo začeti poglobljeno razpravo o prihodnosti Evrope, je lahko evropska državljanska pobuda zgled, kako poglobiti interakcijo med državljani in institucijami EU, zlasti z Evropskim parlamentom, ter kako okrepiti mehanizme participativne demokracije. Pobuda Odbora regij ne bi mogla priti v primernejšem času, saj regionalnim akterjem omogoča, da so tesno vključeni v nadaljnji proces izboljševanja evropske demokracije.“

Christa Schweng , predsednica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, je dejala: „Ljudi moramo postaviti v središče politik EU, bodisi prek organizacij civilne družbe, ki so zastopane v našem odboru, bodisi prek instrumentov, kot je evropska državljanska pobuda. EESO na ravni EU in njegovi člani v svojih državah bodo še naprej promovirali evropsko državljansko pobudo in ozaveščali o njej, da bo postala bolj znana državljanom in jo bodo zato bolj uporabljali. Državljane želimo vključiti in spodbujati njihovo sodelovanje na smiseln način, saj bi morala biti EU čim bliže svojim državljanom in si zaslužiti njihovo zaupanje. Naša dva odbora imata pomembno vlogo posrednikov na ravni EU, pa tudi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.“

Evropsko državljansko pobudo Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope je predstavil eden od njenih organizatorjev in nekdanji predsednik OR Karl-Heinz Lambertz . Pobuda poziva EU, naj izboljša zaščito oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, ter okrepi kulturno in jezikovno raznolikost v Uniji. Je ena od sedmih evropskih državljanskih pobud, ki so prejele dovolj podpisov in zaključile vse faze postopka ter bile uspešno predložene Komisiji.

Volivci brez meja, polne politične pravice za državljane EU je ena od 14 potekajočih državljanskih pobud (gre za odprte pobude, za katere teče postopek zbiranja podpisov). S pobudo, ki jo je predstavil Beniamino Brunatti, se zahtevajo reforme, s katerimi bi okrepili obstoječe pravice državljanov EU, da volijo in so voljeni na evropskih in občinskih volitvah v državi prebivanja, ter nova zakonodaja, da se te pravice razširijo na regionalne in državne volitve in na referendume.

Orodje CitizEN – mrežo za sodelovanje državljanov v EU je OR predlagal v mnenju Lokalne in regionalne oblasti v stalnem dialogu z državljani , ki ga je pripravil poročevalec Cllr Declan McDonnell (IE/EA), cilj tega orodja pa je vključevanje državljanov v oblikovanje politik. Mrežo CitizEN bi lahko vzpostavili med konferenco o prihodnosti Evrope, s ciljem, da bi v prihodnosti delovala kot stalni mehanizem. Imela bi tri cilje:

  • okrepiti interakcijo med evropskimi institucijami in državljani z metodami za neposredno sodelovanje na lokalni in regionalni ravni,
  • onuditi primere metod udeležbe, ki se lahko uporabijo formalno in neformalno,
  • delovati kot zbirka za informacije in izmenjavo najboljše prakse nacionalnih, regionalnih in lokalnih pobud za udeležbo iz vse Evropske unije.

Organizatorji evropskih državljanskih pobud bi morali izkoristiti priložnost, ki jo bodo ponujale razprave v okviru konference o prihodnosti Evrope. Mreža CitizEN bi lahko postala trdna stalna struktura za nadaljnje ukrepanje v zvezi z delom konference, ki bi državljanom omogočala dobro obveščenost ter vključevanje v faze spremljanja, vrednotenja in ocenjevanja.

Ozadje

Od 1. januarja 2020 se za evropsko državljansko pobudo uporabljajo nova pravila, ki so za organizatorje in podpornike manj obremenjujoča in jih je lažje uporabljati. Glavna tehnična novost je centralni sistem spletnega zbiranja, ki ga upravlja Evropska komisija. Storitev je brezplačna in državljanom omogoča, da se podpišejo z uporabo elektronske identifikacije. Organizatorji se lahko odločijo tudi, da bodo do konca leta 2022 vzpostavili svoj individualni sistem spletnega zbiranja. Od leta 2012 je bilo prijavljenih 75 pobud.

OR je o tej temi sprejel tri mnenja:

Evropska državljanska pobuda (CDR 167/2010), leta 2010, poročevalka: Sonia Masini;

Evropska državljanska pobuda (CIVEX-VI/005), oktobra 2015, poročevalec: Luc Van den Brande;

Uredba o evropski državljanski pobudi (CIVEX-VI/028), marca 2018, poročevalec: Luc Van den Brande.

V mnenju Razmislek o Evropi: prispevek lokalnih in regionalnih oblasti k povrnitvi zaupanja v Evropsko unijo iz oktobra 2018 je bila evropska državljanska pobuda umeščena v širši tematski okvir demokracije in sodelovanja državljanov. OR je poudaril, „da bi bilo treba okrepiti participativne instrumente, kot je evropska državljanska pobuda; ta lahko namreč kot dopolnilo obstoječih struktur predstavniške demokracije na ravni EU in inovativnih elementov participativnega odločanja in stalnega dialoga pripomore k pridobivanju podpore državljanov za skupni cilj, poudarjanju evropske razsežnosti ključnih političnih vprašanj in spodbujanju oblikovanja vseevropskih razprav in ustreznih javnih mnenj“ .

V istem duhu je OR v resoluciji o predlogih Evropskega odbora regij za novi zakonodajni mandat Evropske unije , sprejeti junija 2019, evropsko državljansko pobudo vključil med obstoječe instrumente participativne demokracije, ki krepijo legitimnost in demokratične temelje EU in ki bi jih morali dopolniti novi instrumenti – kot je sistem stalnega dialoga z državljani.

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 473 52 41 15

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023