Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Naj se v Bruslju sliši vaš glas: prijavite se za članstvo v RegHub 2.0  

​​​​​​Naj se v Bruslju sliši vaš glas:

Prijavite se za članstvo v RegHub 2.0!​​

​Kaj je #RegHub?

Mreža regionalnih središč (RegHub) Evropskega odbora regij (OR) je mreža evropskih regij in mest za ocenjevanje izvajanja politik EU. Zaživela je leta 2018 in trenutno šteje 36 članov.

Mrežo sestavljajo uslužbenci lokalne ali regionalne uprave (‘kontaktne točke’), ki zbirajo tehnične povratne informacije deležnikov o njihovih konkretnih izkušnjah z izvajanjem politik EU na lokalni ali regionalni ravni.

RegHub te informacije kontaktnih točk pridobi z usmerjenimi posvetovanji v vseh uradnih jezikih EU. Deležniki lahko torej prispevke predložijo v svojem maternem jeziku. Kontaktna točka zbrane informacije poveže v poročila o izvajanju, ki jih OR upošteva pri ocenjevanju različnih politik EU. Mreža prispeva lokalno in regionalno razsežnost k oblikovanju politik na ravni EU in povečuje njihovo podprtost z dokazi.

Kdo se lahko včlani v RegHub 2.0 in kaj se od njega pričakuje?

OR je pilotno fazo RegHub začel pred skoraj dvema letoma. Po pozitivni oceni delovanja RegHub OR zdaj uvaja fazo razširjenega delovanja mreže (RegHub 2.0) z objavo poziva novim članom, naj se ji pridružijo.

V mrežo RegHub se lahko včlani katerikoli lokalni ali regionalni organ Evropske unije. Zastopanost lokalne ali regionalne oblasti v Evropskem odboru regij ni pogoj za njeno članstvo v RegHub.

Regionalno središče mora imenovati posebno ‘kontaktno točko’ za RegHub, primernega in izkušenega uslužbenca lokalne ali regionalne uprave s sedežem na ozemlju regionalnega središča. Ta kontaktna točka mora imeti dobro znanje angleškega jezika (pisno in ustno) ter pooblastilo svoje uprave, da lahko:

  • sodeluje na sestankih RegHub (s fizično ali virtualno udeležbo);
  • sodeluje v vseh posvetovanjih RegHub;
  • zbira prispevke deležnikov za vsa posvetovanja RegHub;
  • deluje kot kontaktna točka za ustrezne institucije in organizacije, ki na tistem območju izvajajo politike EU.

Sodelujoče regije in mesta krijejo vse stroške, povezane s tamkajšnjim regionalnim središčem, razen stroškov fizične udeležbe osebe, ki je kontaktna točka, na sestankih mreže. Potni stroški fizične udeležbe na sestankih se krijejo v skladu z veljavnimi finančnimi pravili.

Merila za izbor

Izbor članov mreže RegHub 2.0 bo potekal po naslednjih merilih:

  • delovanje med pilotno fazo (velja zgolj za sedanje člane RegHub);
  • motivacija in sposobnost kandidatov, da prispevajo;
  • raznolikost članov z vidika institucionalne vloge in zakonodajnih pristojnosti, pa tudi prebivalstva, velikosti ter družbenih in gospodarskih značilnosti;
  • ustrezna geografska uravnoteženost članov po vsej EU.

Zakaj naj bi se moja regija ali moje mesto prijavilo?

Regionalna središča in njihovi deležniki so v prednostnem položaju kot vir neposrednih izkušenj uporabnikov pri ocenjevanju politik EU. Poleg tega bodo ta središča tudi del podskupine RegHub v okviru nove platforme Evropske komisije Pripravljeni na prihodnost (Fit for Future Platform, F4F), zato bodo lahko v večji meri in bolj neposredno vplivala na boljšo pripravo zakonodaje.

​​​​​

Kako se lahko moja regija ali moje mesto prijavi?​

Najpozneje do 30. novembra 2020 je treba v angleščini izpolniti in poslati to prijavnico.

Za dodatne informacije pišite na RegHub@cor.europa.eu.


Deli :