Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Kriza zaradi COVID-19 je razkrila neenakosti med ženskami in moškimi  

Pogovor s Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), poročevalko OR za mnenje o enakosti spolov

Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), predsednica avtonomne skupnosti La Rioja, v intervjuju govori o strategiji EU za enakost spolov in vplivu pandemije COVID-19 na ženske. Concha Andreu je poročevalka za mnenje, ki ga je ta teden sprejela komisija za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC) v Evropskem odboru regij (OR). Njegovo sprejetje je predvideno na oktobrskem plenarnem zasedanju.

Ste poročevalka za mnenje OR o strategiji EU za enakost spolov. Kaj menite o predlogih Komisije in katera so glavna priporočila v vašem mnenju?

Sporočilo Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025 je zelo dragocena podlaga za doseganje dejanskega napredka na področju enakosti v Evropski uniji.

Evropska komisija ga je predstavila ob petindvajseti obletnici sprejetja Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, prvega svetovnega akcijskega načrta za spodbujanje enakosti spolov. Čeprav je od takrat minilo že veliko let, je še vedno aktualen, saj je treba na področju enakosti spolov še veliko storiti. Sporočilo Evropske komisije bo prispevalo tudi k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja, v katerih je enakost spolov bistven element za vključujoč in trajnostni razvoj.

Upravljanje strategije pa je mogoče še izboljšati. Pozablja se namreč na vlogo lokalnih in regionalnih oblasti. Kot glavni akterji pri upravljanju politike, ki neposredno vpliva na državljane, moramo biti vanj vključeni, zato Evropsko komisijo pozivamo, naj nas pri oblikovanju, izvajanju in spremljanju strategije obravnava kot strateške partnerje.

Kako bi opisali vpliv pandemije COVID-19 na ženske?

Po vseh teh mesecih na čelu spopadanja z epidemijo COVID-19 v svoji regiji, ki jo je med prvimi v Španiji zajela pandemija in je bila najbolj prizadeta, lahko rečem, da je imela kriza zelo različne obraze. Nismo se ukvarjali samo z zdravstveno ali gospodarsko krizo, temveč smo morali obravnavati tudi socialna vprašanja, ki izhajajo iz neenakosti.

Pandemija COVID-19 ni poglobila neenakosti, temveč je izraziteje razkrila obstoječe neenakosti, ena od glavnih pa je neenakost med spoloma. V vseh točkah mnenja smo vključili odstavke, ki se nanašajo na pandemijo COVID-19. V njih smo obravnavali nasilje na podlagi spola, ki se je še povečalo zaradi omejitve gibanja, težave, s katerimi se soočajo številne ženske v EU pri usklajevanju dela na daljavo z obveznostmi oskrbe, dejstvo, da so ženske tiste, ki so med pandemijo opravljale delo na najbolj izpostavljenih mestih (zdravstvo, varstvo otrok in skrb za starejše osebe, gospodinjska dela, trgovina itd.), ranljivost žensk v državah v razvoju, ki se je zaradi krize še povečala itd.

Strategija je bila pripravljena in objavljena še pred izbruhom krize v javnem zdravju zaradi COVID-19. Glede na to lahko rečemo, da bi jo bilo treba dopolniti ter oceniti, v kolikšni meri so se v krizi še bolj pokazale neenakosti med ženskami in moškimi Ob sedanji krizi bi morali spoznati, da je treba oblikovati instrumente, ki bodo zagotavljali odpornost na področju enakosti spolov pri soočanju s prihodnjimi krizami.

Ste prva predsednica avtonomne skupnosti La Rioja. Kako regionalna vlada spodbuja enakost spolov?

Vzpostavili smo prvo strukturo regionalne vlade za enakost, tj. generalni direktorat za enakost, ki usklajuje ukrepe na področju enakosti prek medresorske komisije za enakost, organa, v katerem so zastopani vsi resorji in ki je pristojen za spodbujanje ukrepov za enakost v različnih sektorjih. To nam omogoča obravnavanje posebnih vidikov neenakosti na področjih, kot so podeželska območja, zaposlovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter kultura.

Poleg prizadevanj za vključevanje načela enakosti spolov v vsakodnevno delovanje uprave, kar je bistvenega pomena, se zavzemamo za regulativno ureditev, s katero bo ta struktura vključevanja načela enakosti spolov stalno prisotna v upravi in bo spodbujala enakost pri vseh drugih družbenih akterjih. Poleg tega menimo, da sta za spodbujanje enakosti na regionalni ravni bistvenega pomena ozaveščanje in obveščanje o enakosti. Kazenskopravni vidik je sicer pomemben, vendar menim, da je resnične spremembe mogoče doseči le, če se bo družba poistovetila z ideali ter načeli enakosti in raznolikosti.

Da bi dosegli te cilje, pripravljamo zakon o enakosti in sodelujemo pri pobudah, ki to načelo zagovarjajo. Med njimi je tudi manifest “¿Dónde están ellas?” (Kje so ženske?). Pobudo je sprožila informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Španiji, ki vsako leto pripravi poročilo, v katerem analizira, koliko žensk nastopi na javnih dogodkih z več kot enim govornikom, da bi se njihovo število iz leta v leto povečevalo. Pobudi se je pridružilo že več kot 150 institucij, medijev, podjetij, subjektov itd.

Kaj lahko Evropski odbor regij in druge institucije EU naredijo na evropski ravni?

Pravkar se je začela razprava o strategiji, ki jo morata sprejeti Svet in Evropski parlament. Odbor regij bo k njej prispeval svoje mnenje . Vendar regionalne in lokalne oblasti želimo ne le sodelovati pri postopku za sprejetje strategije, temveč se odločno zavzemamo, da bi bile tudi glavne partnerice pri njenem izvajanju.

Ker smo pristojni za upravljanje javnih politik, pri njihovem oblikovanju upoštevamo razsežnost spola. V mnenju pozivamo evropske institucije k vrsti ukrepov. Zavzemamo se, da bi nas strukturirano vključile v mrežo Evropske unije za preprečevanje nasilja na podlagi spola ter izvajanje kampanje ozaveščanja in komuniciranja, ki se bo začela na evropski ravni in je potrebna za boj proti spolnim stereotipom. Pozivamo tudi k ustreznemu financiranju politik za enakost spolov z uporabo programov, predvidenih v večletnem finančnem okviru.

Odbor ima med člani zelo nizek odstotek žensk, kar v določeni meri kaže na njihovo nizko zastopanost na vodilnih položajih na lokalni in regionalni ravni. Čeprav se to spreminja, je v Evropi še vedno zelo malo žensk na politično odgovornih položajih. Odbor regij bi moral sprejeti strategijo za enakost spolov, kot so to že storile nekatere njegove politične skupine, in tako jasno pokazati, da se morajo stvari spremeniti.

Prav tako smo idealna platforma, kjer lahko evropske lokalne in regionalne oblasti predstavljajo in izmenjujejo primere dobre prakse na področju enakosti spolov. Še naprej moramo spodbujati vlogo Odbora kot prostora za razpravo in izmenjavo izkušenj, da bi vse regije in državljani drug od drugega pridobivali informacije ter se seznanjali z ukrepi, ki bi se lahko izvajali na njihovih območjih.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023