Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Trajnost mora biti evropsko vodilno načelo  
Mesta in regije pozivajo, naj bodo cilji trajnostnega razvoja v središču prihodnje evropske dolgoročne strategije, saj jih Evropski svet v preteklosti ni upošteval.

Kako cilje trajnostnega razvoja preoblikovati v dolgoročno strategijo EU za trajnostno Evropo do leta 2030 je bilo v središču razprave s podpredsednikom Evropske komisije Jyrkijem Katainenom na junijskem plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR). Člani OR so sprejeli tudi mnenje Arnoldasa Abramavičiusa (LT/EPP) o vlogi regij in mest pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni.

17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov septembra 2015, predstavlja načrt za prihodnji gospodarski in socialni razvoj v svetu. Vsak od 17 ciljev ima posamične cilje (skupaj 169), njihov namen pa je odpraviti revščino, varovati okolje in zagotoviti blaginjo do leta 2030. Evropska komisija je januarja 2019 predstavila dokument za razmislek o bolj trajnostni Evropi, v katerem je predlagala tri scenarije o tem, kako cilje doseči. Po enem od predlaganih scenarijev naj bi EU sprejela krovno strategijo o ciljih trajnostnega razvoja, Evropski odbor regij pa želi narediti korak dlje.

„Če želi EU pokazati, da glede vprašanja enakosti in podnebnih sprememb misli resno, trajnost ne sme biti več le obrobna točka, temveč naše vodilo za naslednje desetletje. Čeprav je obžalovanja vredno, da države članice EU niso imele dovolj političnega poguma, da bi se ciljem trajnostnega razvoja do leta 2030 v celoti zavezale, si bo naš Odbor še naprej prizadeval dokazati, da druge možnosti ni: zgraditi moramo trajnostno Evropsko unijo v partnerstvu z regijami in mesti,“ je dejal predsednik OR Karl-Heinz Lambertz .

Glede na to, da 65 % izmed posamičnih169 ciljev, ki tvorijo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ni mogoče doseči brez sodelovanja podnacionalnih akterjev ( ZN ), so pristopi od spodaj navzgor in upravljanje na več ravneh bistvenega pomena za doseganje ambicioznih ciljev iz Agende 2030 Združenih narodov. Nedavna raziskava OR o lokalnih in regionalnih prispevkih k ciljem trajnostnega razvoja, ki je bila izvedena v sodelovanju z OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), je pokazala, da 59 % anketirancev sodeluje v procesu izvajanja ciljev trajnostnega razvoja.

Jyrki Katainen , podpredsednik Evropske komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „ Odbor regij ter naša mesta, občine in regije so naši glavni partnerji na področju izvajanja in inovacij. Brez teh tesnih vezi ne bi mogli doseči ciljev, za katere smo se skupaj odločili na ravni EU. “ Dodal je še: „ Inovacije prihajajo iz regij . Vsaka inovacija se porodi v mestu ali občini.

Številne regije EU so bile prve pri lokalizaciji ciljev trajnostnega razvoja in so dokazale, da imajo regije in mesta bistveno vlogo ne le kot izvajalci, temveč tudi kot oblikovalci politik, ki so najbliže državljanom, podjetjem in lokalnim skupnostim. Številne regije so si zastavile ambicioznejše cilje od nacionalnih. Takšen primer je moje mesto Espoo, drugo največje mesto na Finskem, ki sodeluje v programu ZN za doseganje ciljev trajnostnega razvoja 25 +5 in si je kot cilj zastavilo, da Agendo 2030 uresniči do leta 2025 in v procesu preoblikovanja podpira tudi druge po svetu, “ je dejal Markku Markkula , prvi podpredsednik Evropskega odbora regij.

„Za spoštovanje načela, da nihče ni zapostavljen, bo treba cilje trajnostnega razvoja vključiti v vse politike EU, hkrati pa sta potrebna podpora in povezovanje regionalnih, nacionalnih in evropskih skladov. Za oblikovanje bolj trajnostnega in vključujočega modela za Evropo so potrebne daljnosežne strukturne reforme. Uskladitev evropskega semestra in močne kohezijske politike za vse regije s cilji trajnostnega razvoja je ključnega pomena za uspešno izvajanje ciljev trajnostnega razvoja na terenu, če ti temeljijo na pravno zavezujočem kodeksu ravnanja za partnerstvo med vsemi ravnmi upravljanja. Orodja obstajajo, potrebujemo pa politično voljo, da bi cilji trajnostnega razvoja postali prednostna naloga, “ je dejal Arnoldas Abramavičius (LT/EPP), poročevalec OR za mnenje Cilji trajnostnega razvoja: podlaga za dolgoročno strategijo EU za trajnostno Evropo do leta 2030 in član okrožnega sveta Zarasai.

Posebno mnenje OR, ki se osredotoča na steber „planet“ v okviru ciljev trajnostnega razvoja, bo obravnavano na plenarnem zasedanju 8. in 9. oktobra 2019.

Ozadje:

Mnenje Cilji trajnostnega razvoja: podlaga za dolgoročno strategijo EU za trajnostno Evropo do leta 2030 je odgovor OR na dokument za razpravo o trajnostni Evropi do leta 2030 , ki ga je Evropska komisija predstavila januarja 2019. Dokument predlaga tri scenarije , ki naj bi spodbudili razpravo o tem, kako nadaljevati prizadevanja glede ciljev trajnostnega razvoja v EU. Ti scenariji so:

1. splošna strategija EU za cilje trajnostnega razvoja, ki bi usmerjala ukrepe EU in njenih držav članic;

2. nadaljnje vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v vse zadevne politike EU s strani Komisije, ne pa tudi izvrševanje ukrepov držav članic;

3. večji poudarek na zunanjem delovanju ob utrjevanju sedanjih trajnostnih ciljev na ravni EU.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022