Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Socialna in okoljska merila morajo imeti osrednjo vlogo v Skladu za pravični prehod  

V tem intervjuju Vojko Obersnel (HR/PES), župan Reke in poročevalec za mnenje o Skladu za pravični prehod (SPP), odgovarja na pet vprašanj o pobudi EU za podporo regijam, ki jih je prehod na nizkoogljično gospodarstvo najbolj prizadel. Zaradi COVID-19 se je predlagani proračun za SPP povečal s 7,5 na 40 milijard EUR. Evropski odbor regij je na plenarnem zasedanju julija 2020 sprejel mnenje o SPP, v katerem je poudaril, da pozdravlja podporo EU za socialno pravičen in trajnosten prehod na zeleno gospodarstvo.

Sklad za pravični prehod je eden od treh stebrov mehanizma za pravični prehod , skupaj s programom za pravični prehod v okviru InvestEU in instrumentom za posojila v javnem sektorju, podprtim s proračunom EU. Njegov cilj je pomagati regijam, ki so močno odvisne od fosilnih goriv (premoga, šote in nafte iz skrilavca ali industrijskih procesov, ki ustvarjajo veliko toplogrednih plinov), pri njihovem prehodu na podnebno nevtralnost.

Katera so najpomembnejša sporočila vašega mnenja?

To mnenje OR postavlja socialna in okoljska merila v ospredje Sklada za pravični prehod. Sklad bo zelo tesno povezan s cilji evropskega zelenega dogovora in bo zagotovil, da bodo regije, ki ga bodo koristile, jasno zavezane Pariškemu sporazumu in cilju EU, da doseže podnebno nevtralnost do leta 2050, in vmesnim ciljem do leta 2030. OR v tem mnenju pozdravlja povečanje proračuna za SPP. Zavzema se za to, da bi bili dodatni prispevki iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) prostovoljni. To bo lokalnim in regionalnim oblastem omogočilo prožnost, ki je potrebna za financiranje programov trga dela prek ESS+ in projektov, ki prispevajo k ekološkemu prehodu s SPP.

Kako lahko to mnenje vpliva na zakonodajna pogajanja med sozakonodajalcema?

Že med pripravo osnutka tega mnenja sem sklical več srečanj s poslanci Evropskega parlamenta, ki se ukvarjajo s to temo. Poleg tega sem imel priložnost predstaviti svoje predloge iz osnutka mnenja Odboru za regionalni razvoj (REGI) v Evropskem parlamentu in s tem že v zgodnji fazi opozoriti na pomembna vprašanja z lokalnega in regionalnega vidika. Od 19 priporočil, ki sem jih podal v osnutku mnenja, jih je bilo v Evropskem parlamentu 11 vloženih v obliki predlogov sprememb uredbe. Evropski odbor regij je tako uspešno vplival na Evropski parlament v številnih pomembnih vidikih. Poleg tega smo imeli tudi neformalne stike s predstavniki nemškega predsedstva EU in zadovoljni smo, da je več naših priporočil vključenih tudi v besedilo Sveta.

Kakšna je vloga novega sklada v okviru zelenega dogovora in postopka obnove po pandemiji COVID-19? Kako bo novi sklad pomagal najbolj prizadetim regijam?

Pandemija COVID-19 je osredotočenost Evropske unije in celega sveta upravičeno preusmerila na reševanje življenj, zaščito delovnih mest in okrevanje gospodarstva. Kljub temu sem zadovoljen, da Evropska komisija pri tem ni pozabila na pomemben boj proti podnebnim spremembam in je celo znatno povečala proračun Sklada za pravični prehod s 7,5 milijarde EUR na 40 milijard EUR. Ta revidirani proračun za SPP bo prizadetim regijam omogočil napredovanje v smeri okolju prijaznega, trajnostnega in socialno pravičnega prehoda ter izvajanje ciljev evropskega zelenega dogovora. Programi kohezijske politike in zlasti novi program REACT-EU bodo podprli regije, ki jih je ta kriza prizadela. Evropska podpora je potrebna tako za prehod na zeleno gospodarstvo kot za gospodarsko okrevanje po krizi.

Kako bi lahko okrepili vlogo lokalnih in regionalnih oblasti med tem prehodom? Kako lahko institucije (na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni) povežejo dejanske potrebe regij v tem prehodu s političnimi prioritetami SPP?

Lokalne in regionalne oblasti imajo pri izvajanju zelenega dogovora ključno vlogo, vendar za uspešno izvajanje okoljskih projektov sam proračun za financiranje teh projektov ne zadostuje. Najprej je treba doseči, da se bodo ljudje pridružili boju proti podnebnim spremembam in prehodu na zeleno gospodarstvo. Kot župan sem dolžan prisluhniti svojim občanom in jih vključiti v vsak projekt, ki ga je treba izvesti, ne glede na to, ali so bili zakoni sprejeti na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. To velja tudi za Sklad za pravični prehod. SPP bo za delavce premogovnikov uspešen samo, če bo njegovo izvajanje pravično s socialnega vidika. Zato sem v tem mnenju poudaril socialne vidike SPP. Za uspeh tega sklada potrebujemo državljane, zaradi česar moramo določiti pravi okvir, ki ne bo nikogar zapostavil.

Kaj menite o merilih za dostop do SPP? Ali ustrezajo različnim situacijam v posameznih regijah EU?

Vsaka regija ima svoje posebnosti, ki jih je treba upoštevati. In regije so na poti do podnebne nevtralnosti različno daleč. Kljub vsemu pa je treba določiti pravila, ki bodo veljala za vse prizadete regije. Možnosti financiranja, ki se ponujajo s Skladom za pravični prehod, niso nobena novost, saj bi se večina dejavnosti lahko financirala tudi iz drugih programov kohezijske politike. Z osredotočenostjo SPP pa se k evropskemu zelenemu dogovoru prispeva na prav poseben način. Evropski odbor regij je v to mnenje vključil še dejavnosti, ki naj bi se financirale, kar daje lokalnim in regionalnim oblastem prožnost, da svoje predlagane programe prilagodijo posebnim potrebam in posebnostim svoje regije.

Kontaktni osebi:

Carmen Schmidle

Tel. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel. +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023