Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije v akciji: od podnebne nevtralnosti do odprave energetske revščine  
Evropski observatorij za podnebno nevtralnost in cilji EU za izkoreninjenje energetske revščine so med predlaganimi ukrepi predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti, da bi cilj podnebno nevtralne Evrope dosegli do leta 2050.

Energetska revščina in boj proti globalnemu segrevanju sta bila v ospredju pozornosti na 23. seji komisije za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) v okviru Evropskega odbora regij. Udeleženci so razpravljali tudi o lokalnem izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah ter o izrecni podpori premogovniškim regijam. Predsednik komisije ENVE Cor Lamers je pred volitvami v Evropski parlament poudaril, da je treba „izpolniti pričakovanja mladih glede podnebne krize, ki smo ji priča“.

Predsednik komisije OR za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) Cor Lamers (NL/EPP) , župan mesta Schiedam, je 23. sejo komisije začel z besedami: „Mladi Evropejci nas vsak teden opozarjajo na podnebno krizo, ki smo ji priča, in izpolniti moramo njihova pričakovanja. Najti moramo nove in inovativne ukrepe, da čimbolj izkoristimo potencial evropskega prehoda na čisto energijo in z njim zagotovimo trajnostno rast in delovna mesta. Kot skupščina mest in regij EU si moramo še naprej prizadevati za konkretizacijo uradnih mehanizmov, s katerimi bi lokalne in regionalne oblasti tesneje vključili v evropske in nacionalne politike na področju podnebja in energetike.“

Člani so sprejeli osnutek mnenja Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo . Poročevalec Michele Emiliano (IT/PES) , predsednik dežele Apulija, je dejal: „Za gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij in za uresničitev ciljev OZN za trajnostni razvoj so potrebni novi ukrepi in boljše usmerjanje javnih sredstev na evropski in nacionalni ravni. Ogljično nevtralni prehod je priložnost, da se zagotovijo spodbude za čiste tehnologije, nova znanja in delovna mesta. Ustrezno oblikovanje cen energije iz fosilnih virov v okviru sheme trgovanja z emisijami ali obdavčevanja je temeljni pogoj za prehod na energijo iz obnovljivih virov. Direktiva o obdavčitvi energije in pravila o državni pomoči bi morala zmanjšati obdavčitev energije iz obnovljivih virov, da se spodbudi njena uporaba na trgu.“

Mesta in regije pozivajo, da se proračunska poraba EU za podnebje poveča za najmanj 30 % in da se v okviru programov financiranja EU za podnebno nevtralnost zagotovijo davčne olajšave. Predsednik Emiliano v mnenju ponavlja poziv OR institucijam EU in državam članicam, naj vzpostavijo stalno platformo na več ravneh za dialog o energiji, v okviru nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov institucionalizirajo lokalno določene prispevke ter vzpostavijo evropski observatorij za podnebno nevtralnost, ki bi popisoval območja, ki so ranljiva z vidika podnebja, in jim pomagal.

V mnenju se tudi zahteva sistematično vključevanje regij in lokalnih oblasti v izvajanje ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega sporazuma ter v priprave na konferenco COP 25, med drugim z udeležbo predstavnika OR kot opazovalca v vseh pripravljalnih organih Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC). Mnenje, o katerem bo OR glasoval na junijskem plenarnem zasedanju, je prispevek k podnebno nevtralni strategiji do leta 2050 , ki jo je Evropska komisija objavila novembra 2018.

Člani komisije ENVE so soglasno sprejeli mnenje Upravljanje na več ravneh in medsektorsko sodelovanje za boj proti energijski revščini . Poročevalka Kata Tüttő (HU/PES) , predstavnica 12. mestne četrti v Budimpešti, je dejala: „Več kot 50 milijonov Evropejcev se pozimi sooča s težavami z ogrevanjem domov zaradi drage energije, nizkih dohodkov in vlažnih, nezdravih stanovanj.  Preveč Evropejcev mora pozimi izbirati med hrano in ogrevanjem. EU ima zelo ambiciozne cilje glede energije in okolja. Čas je, da si zastavimo evropski cilj za odpravo energetske revščine.“  

Poročevalka Tüttő zagovarja pravico vseh do cenovno dostopne energije in predlaga „moratorij na odklop javnih storitev zaradi neplačevanja“, da „nobeno gospodinjstvo ne bi ostalo brez osnovnega ogrevanja in hlajenja.“ OR bo o mnenju glasoval na plenarnem zasedanju 26. in 27. junija 2019.

Člani komisije ENVE so se strinjali o pripravi mnenja na lastno pobudo o Konvenciji županov po letu 2020 in zanj imenovali poročevalko Benedetto Brighenti (IT/PES) , članico sveta občine Castelnuovo Rangone v deželi Emilija-Romanja.

Člani komisije ENVE se bodo spet sestali 12., 13. in 14. junija 2019 v Bukarešti na skupni konferenci za 12.  strateški načrt za energetsko tehnologijo (SET) Evropske komisije. Dogodek, ki se ga bodo udeležili tudi predstavniki združenja romunskih občin in romunskega predsedstva Sveta EU, bo priložnost za pregled tehnoloških in finančnih instrumentov, ki lahko spodbudijo tržno uvajanje inovativnih ekoloških proizvodov in storitev ter omogočijo energetski prehod na lokalni ravni.

Člani so izmenjali stališča o naslednjih mnenjih:

Trajnostna Evropa do leta 2030: nadaljnji ukrepi za doseganje ciljev ZN glede trajnostnega razvoja, okoljski prehod in Pariški sporazum o podnebnih spremembah , poročevalka: Sirpa Hertell (FI/EPP). Mesta in regije pozivajo k določitvi ciljev in kazalnikov napredka pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na lokalni in regionalni ravni. Mnenje bo sprejeto oktobra 2019.

Inovativen in trajnosten energetski prehod na regionalni in lokalni ravni za izvajanje Pariškega sporazuma , poročevalec: Witold Stępień (PL/EPP). Mnenje bo sprejeto oktobra 2019.

Izvajanje svežnja o čisti energiji: celoviti nacionalni energetski in podnebni načrti kot instrument za horizontalni pristop k podnebju ter aktivni in pasivni energiji , poročevalec: József Ribanyi (HU/EPP). Mnenje bo sprejeto oktobra 2019.

Opomba za urednike:

Fotografije s seje komisije ENVE so na voljo tu.

Za dostop do vseh dokumentov s seje komisije ENVE kliknite tukaj.

Evropski odbor regij se je odzval na različne vidike svežnja o čisti energiji v naslednjih mnenjih:

Nov dogovor za odjemalce energije , poročevalec Michel Lebrun (BE/EPP), član občinskega sveta, Viroinval (april 2016).

Upravljanje energetske unije in čista energija , poročevalec Bruno Hranić (HR/EPP), župan občine Vidovec (julij 2017).

Energetska učinkovitost in stavbe , poročevalec Michiel Rijsberman (NL/ALDE), član sveta pokrajine Flevoland (julij 2017).

Energija iz obnovljivih virov in notranji trg električne energije , poročevalka Daiva Matonienė (LT/ECR), članica sveta občine Šiauliai.

Januar 2019 – Evropska komisija – sporočilo za javnost: Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, celotna strategija.

Januar 2019 – Evropska komisija – Tretje poročilo o cenah in stroških energije v Evropi .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023