Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropa ne bo uspešno okrevala brez močne kohezijske politike in resničnega partnerstva med akterji EU ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji  

Vseevropsko zavezništvo za kohezijo opozarja države članice, da je treba v kompromisni rešitvi o proračunu EU in načrtu okrevanja ohraniti naložbe v regije in mesta.

Kriza, ki jo je sprožila pandemija COVID-19, ogroža ekonomsko, teritorialno in socialno kohezijo v Evropi ter njeno zmožnost, da izvede okolju prijaznejši, vključujoči in pametni prehod na bolj trajnostno prihodnost. Zato vseevropsko zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance, ki združuje več kot 12.000 podpisnikov, poziva države članice EU, naj podprejo močan večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 in načrte okrevanja, ki morajo krepiti kohezijo kot temeljno vrednoto Evropske unije ter poglavitni cilj vseh njenih politik in naložb. Te zahteve so bile vključene v izjavo , ki je bila na videokonferenci 14. julija, tri dni pred zasedanjem Evropskega sveta v Bruslju, predana evropski komisarki za kohezijo Elisi Ferreiri in predsedniku odbora REGI Younousu Omarjeeju.

Kriza zaradi COVID-19 je pokazala, da so solidarnost, odgovornost in kohezija zdaj potrebni bolj kot kdaj koli prej, saj je treba zagotoviti, da v Evropski uniji nihče ne bo zapostavljen. Zavezništvo za kohezijo # CohesionAlliance poziva k trdni, učinkoviti in prožni kohezijski politiki, ki temelji na dolgoročnih perspektivah in načelih partnerstva ter v vse ukrepe za okrevanje vključuje lokalne in regionalne oblasti. To bo prispevalo k zagonu in obnovi gospodarstva, spodbujanju trajnosti ter krepitvi teritorialne in socialne kohezije v Evropski uniji.

„Predlogi Komisije in predsednika Charlesa Michela gredo v pravo smer. Države članice pozivamo, naj enoglasno in hitro sprejmejo ustrezen proračun EU za obdobje 2021–2027 ter trden načrt okrevanja, da bi našim skupnostim pomagale premagati krizo, tako da bi postale bolj odporne, trajnostne in vključujoče. To je v neposrednem interesu vseh držav EU, tudi tistih, ki zahtevajo zmanjšanje naložbenih zmogljivosti Unije, hkrati pa imajo največ koristi od enotnega trga,“ je dejal Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij, in dodal: “Odbor skupaj z vsemi akterji na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni odločno nasprotuje centralizaciji, zmanjšanju proračunskih sredstev in nemogočim izvedbenim rokom, kar zmanjšuje učinek naložb EU. Uporaba vseh politik in instrumentov EU za povečanje kohezije in odpornosti je edini način, da bi državljane postavili na prvo mesto in podprli okrevanje, pri katerem nihče ne bo zapostavljen.“

Predsedniki ustanovne partnerske organizacije zavezništva #CohesionAlliance so prenovljeno izjavo predali Elisi Ferreiri, evropski komisarki za kohezijo in reforme, in Younousu Omarjeeju, predsedniku odbora REGI v Evropskem parlamentu.

Elisa Ferreira , komisarka za kohezijo in reforme, je dejala: „Po gospodarskih napovedih, ki jih je Komisija objavila prejšnji teden, bo recesija globlja od pričakovane in bo imela katastrofalne posledice ter bo še povečala razlike in neenakosti. Zato potrebujemo močno kohezijsko politiko ter pravično in kohezivno okrevanje. Kohezijsko nit je moč zaslediti v vseh predlogih Komisije za okrevanje: v okviru sklada za okrevanje in drugih virov so namenjena obsežna sredstva za kohezijsko politiko in kohezijsko metodo. Za to sem se borila in se bom borila še naprej. Zanašamo se na vas, da se boste za to zavzemali v vaših državah in regijah. Časa ni veliko, zato moramo čim prej prenesti sporočilo, pripraviti načrte in programe ter zagotoviti, da nobena regija ne bo zapostavljena.“

Younous Omarjee , predsednik odbora REGI v Evropskem parlamentu, je dejal: „Kriza je pretresla Evropo. Zato je nujno sprejeti načrt okrevanja in ambiciozen proračun. Kratkoročno okrevanje mora dopolnjevati uresničevanje dolgoročnih ciljev, zlasti ustvarjanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Pozivamo Svet, naj zavzame enotno stališče glede močnega proračuna. Zelo pomembno je tudi, da bo načrt okrevanja neposredno dostopen vsem regijam in podvržen demokratičnemu nadzoru. To so zahteve Evropskega parlamenta.“

Vsi, ki verujejo v močno kohezijsko politiko EU, so vabljeni, da se pridružijo zavezništvu in podpišejo novo izjavo. Vseh 12.000 podpisnikov prvotne izjave je vabljenih, da potrdijo svojo politično zavezanost z ozaveščanjem o ključni vlogi kohezijske politike in potrebi po močni kohezijski politiki v prihodnjem dolgoročnem proračunu EU in načrtu okrevanja.

Predstavitve s konference (po abecednem redu) : posnetek dogodka si lahko ogledate tukaj .

  • Ann-Sofi Backgren , predsednica Združenja evropskih obmejnih regij ( AEBR) in članica regionalnega sveta Ostrobotnije , je poudarila, da je treba z novim večletnem finančnem okvirom in skladom za okrevanje okrepiti kohezijsko politiko, pri čemer je treba upoštevati evropske regije, ki se soočajo s posebnimi težavami (obmejne, gorske, obrobne, otoške, obmorske in druge regije), z dodatnimi omejitvami, kot so redka poseljenost in/starejše prebivalstvo, beg možganov ter pomanjkanje infrastrukture in javnih storitev, in seveda s splošnimi izzivi, kot so podnebne in demografske spremembe, prehod na bolj trajnostne razvojne pristope in vire energije, optimalna digitalizacija in odpornost na globalne grožnje, kot je pandemija COVID-19. Številne od teh okoliščin so skupne mnogim obmejnim regijam, poleg tega pa se pojavljajo dodatne težave, povezane z vse večjo potrebo po usklajevanju različnih nacionalnih predpisov, katerih neusklajenost bi lahko povzročila težave na nacionalnih mejah.

  • Ilaria Bugetti , članica sveta dežele Toskane in uradna govorka za teritorialni razvoj v Svetu evropskih občin in regij na področju kohezije, je povedala: „ Kohezijska politika EU kot instrument solidarnosti bo bistvenega pomena ne le za okrevanje, temveč tudi za pripravo na prihodnost. Podpirala bo dolgoročno razvojno strategijo, kar bo pripomoglo k večji odpornosti naše družbe ter prispevalo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.“

  • Isabelle Boudineau , predsednica komisije za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) v Evropskem odboru regij in podpredsednica regionalnega sveta Nouvelle-Aquitaine v Franciji, je povedala: „EU za svojo prihodnost potrebuje močan proračun skupaj z ambicioznim načrtom okrevanja. Zeleni in digitalni prehod sta bistvenega pomena, če želimo ustvariti trajnostno in povezano evropsko družbo. Dolgoročnih ciljev ne smemo žrtvovati za nujne ukrepe. Solidarnost je edina možnost. Voditelji držav in vlad bodo 17. in 18. julija prevzeli ogromno odgovornost. Na lokalni in regionalni ravni potrebujemo takojšnje rezultate, EU pa mora dokazati, da jih lahko zagotovi. Evropski projekt je ogrožen in evropskih državljanov ne smemo znova razočarati.“

  • Paula Fernández , ministrica za predsedstvo, notranje zadeve, pravosodje in zunanje zadeve v vladi avtonomne skupnosti Kantabrije (Španija) in članica Konference obrobnih obmorskih regij (CPMR), je povedala: „Želimo, da bi imel načrt EU za okrevanje močno teritorialno razsežnost. Skrbi nas, da bodo regionalne oblasti premalo sodelovale v skladu za okrevanje in odpornost. Če se ne bodo upoštevale posebne teritorialne potrebe in če ne bo zagotovljeno naše sodelovanje pri pripravi nacionalnih načrtov, obstaja tveganje, da bo imel sklad za okrevanje in odpornost manjši učinek od pričakovanega. Lokalne in regionalne oblasti namreč poznajo naložbene potrebe najbolje od vseh in lahko bistveno prispevajo h krepitvi demokratične in politične odgovornosti v okviru celotnega instrumenta za okrevanje. Izredno pomembno je tudi, da se bodo skladi za okrevanje dopolnjevali in usklajevali s strukturnimi skladi ter da bo teritorialna kohezija ostala eden njihovih glavnih ciljev.“

  • Jean-Claude Marcourt , predsednik valonskega parlamenta in predsednik delovne skupine za javne naložbe pri Konferenci evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE), je povedal: „ Glavni izzivi glede proračuna za obdobje 2021–2027 so zlasti izdajanje evropskih obveznic, razširitev zelenega dogovora, resnična solidarnost v vsej Evropski uniji in podpora za tiste, ki jih je zdravstvena, gospodarsko in socialna kriza najbolj prizadela.“

  • Begoña Villacís , podžupanja Madrida in članica mreže Eurocities , je povedala: „Priložnost imamo, da preusmerimo prihodnost naših mest ter na prvo mesto postavimo zagotavljanje blaginje državljanov in varstva njihovih pravic. Vsi ti izzivi so prisotni prav v mestih in prav v mestih smo jih že začeli reševati. Pri dolgoročnem okrevanju po pandemiji COVID-19 bodo morale vse ravni upravljanja tesno sodelovati in pri tem uporabljati obstoječa orodja, kot je kohezijska politika EU, ter iskati nove načine za oblikovanje javnih politik na podlagi potreb državljanov.“

Ozadje

Zaradi ozaveščanja o ključni vlogi kohezijske politike je Evropski odbor regij oktobra 2017 oblikoval zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance v partnerstvu z naslednjimi vodilnimi združenji regij in mest: Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), Skupščina evropskih regij (SER), Konferenca evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE), Svet evropskih občin in regij (CEMR), Konferenca obrobnih obmorskih regij (CPMR) in mreža Eurocities . Izjavo zavezništva je od začetka zbiranja podpisov podpisalo več kot 12.000 posameznikov, 121 regij, 135 mest in občin, 50 združenj lokalnih in regionalnih oblasti, 40 evropskih poslancev in 35 panožnih združenj EU.

Tajništvo:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023